ކ. މާލެ
|
4 އޭޕްރިލް 2022 | ހޯމަ 16:23
އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޕާރޓްނަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެ، ސޮއިކުރުން
އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޕާރޓްނަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެ، ސޮއިކުރުން
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
ދިފާޢީ ދާއިރާ ވަރުގަދަކުރުން
އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޕާރޓްނަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ދިފާޢީ ދާއިރާގެ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ - މިނިސްޓަރ މާރިޔާ
 
އެމެރިކާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މިއެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ މޮންޓޭނާ ނެޝަނަލް ގާރޑްގެ މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޖޯން ރޮނިކް
 
މިއީ 2020 ވަނަ އަހަރު ސޮއިކުރި ފްރޭމްވަރކް އެގްރީމެންޓަށް ޢަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާކަމުގެ އަލިގަދަ ހެތްކެއް

އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޕާރޓްނަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވުމުން ރާއްޖޭގެ ދިފާޢީ ދާއިރާގެ ޤާބިލްކަމާއި ހުޝިޔާރުކަން އިތުރުކުރުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރ މާރިޔާ މިހެން ވިދާޅުވީ، މޮންޓޭނާ ނެޝަނަލް ގާރޑް ސްޓޭޓް ޕާރޓްނަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވުމާބެހޭ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިންޓަރގްރޭޓަޑް ހެޑްކުއާޓަރޒްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.

މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ވިދާޅުވީ، ދުނިޔޭގެ 90ށްވުރެ ގިނަ ޤައުމުން ބައިވެރިވެފައިވާ މިޕްރޮގްރާމްގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވިކަމީ، ދިވެހިރާއްޖެއާ އެމެރިކާ ސަރުކާރާ ދެމެދު ދިފާޢީގޮތުންނާއި ސަލާމަތީގޮތުން އެއްބާރުލުން އިތުރުކުރަން އެކުލަވާލައި، 2020 ވަނަ އަހަރު ސޮއިކުރި ފްރޭމްވަރކް އެގްރީމެންޓަށް ޢަމަލީސިފަ އަންނަމުންދާކަމުގެ އަލިގަދަ ހެތްކެއް ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ވަނީ، ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ސަރުކާރުން އެމެރިކާ ސަރުކާރާ ގުޅިގެން ކުރި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، ވޭތުވެދިޔަ 3 އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ރާއްޖެއާ އެމެރިކާގެ ދިފާޢީ އަދި ސަލާމަތީ ގުޅުން އިތުރަށް ވަރުގަދަވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

އެމެރިކާގެ މޮންޓޭނާ ނެޝަނަލް ގާރޑް ސްޓޭޓް ޕާރޓްނަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމަކީ ރާއްޖޭގެ ދިފާޢީ އަދި ސަލާމަތީ މާޙައުލާ އެއްގޮތަށް ބައްޓަންކޮށްފައިވާ ޕްރޮގްރާމެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި, މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ވިދާޅުވީ، މިޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން، ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތާ ގުޅޭ ތަފާތު ގިނަ ދާއިރާތަކުން އެއްބާރުލުން އިތުރުކުރަން މަގުފަހިވެގެންދާނެކަމަށެވެ. މިދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި، އިންސާނީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމާއި, ކާރިސާތަކުގައި އެހީތެރިވުމާއި, ލީޑަރޝިޕްގެ ހުނަރު ތަރައްޤީކުރުމުގެ އިތުރުން، ސައިބަރސެކިއުރިޓީއާއި ކޮމިއުނިކޭޝަން ސެކިއުރިޓީ، މެރިޓައިމް ޑޮމައިން އެވެއަރނަސް، އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ، މިލިޓަރީ މެޑިކަލް އަދި އިންޖިނިއަރިންގ، އޮޕަރޭޝަނަލް ލޮޖިސްޓިކްސް އަދި ކެމިކަލް، ބަޔޮލޮޖިކަލް، ރޭޑިއޮލޮޖިކަލް، ނިއުކްލިއަރ އަދި އެންވަޔަރަމެންޓަލް ޑިފެންސް އަދި ރެސްޕޮންސް ފަދަ ދާއިރާތައް ހިމެނެއެވެ.

އެމެރިކާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މިއެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ މޮންޓޭނާ ނެޝަނަލް ގާރޑްގެ މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޖޯން ރޮނިކްއެވެ.

މިރަސްމިއްޔާތުގައި އެމެރިކާގެ ވަފްދުގެ ބޭފުޅުންނާއި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯރސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދު ﷲ ޝަމާލާއި ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ޙިސާން ޙަސަނާއި، ޑިރެކްޓަރ އޮފް އެންޓި-ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގ ޢަލީ ޖައިޝަން ޢާމިރާއި ހުރިހާ ރޭންކެއްގެ ސިފައިން ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް