ކ. މާލެ
|
26 މާރޗް 2022 | ހޮނިހިރު 04:31
ކްރެމްލިންގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން ޑިމިޓްރީ ޕެސްކޮވް
ކްރެމްލިންގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން ޑިމިޓްރީ ޕެސްކޮވް
ރޮއިޓާރސް
ރަޝިޔާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ކެމިކަލް ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރާ ވާހަކަ ދައްކަނީ އެމެރިކާއަށް އަމާޒުކޮށް ކުރާ ސުވާލުތައް އެހެން ދިމާލަކަށް އަނބުރާލުމަށް: ރަޝިޔާ
 
ހަމަލާތަކުން ދިފާއުވުމަށް ރަޝިޔާއިން ކުރާނެ ކަންކަން އިތުރަށް ޚަރުދަނާކުރާނެ ގޮތްތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޕްރޮޕޯސަލެއް ރަޝިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން އެގައުމުގެ ރައީސަށް އަރުވާނެ
 
ކްރެމްލިންގެ ސްޕޯކްސްމަން ޑިމިޓްރީ ޕެސްކޮވް ވިދާޅުވީ މިއީ އެމެރިކާއިން ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ އުކުޅެއްކަމަށް

ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިން އަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި ކެމިކަލް ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްފާނެކަމަށް ބުނެ އެމެރިކާއިން ވާހަކަދައްކަމުންދަނީ އެމެރިކާއަށް އަމާޒުކޮށް ކުރަމުންދާ ސުވާލުތައް އެހެންދިމާލަކަށް އަނބުރާލުމުގެ ގޮތުންކަމަށް ރަޝިޔާއިން ބުނެފިއެވެ.

ކްރެމްލިންގެ ސްޕޯކްސްމަން ޑިމިޓްރީ ޕެސްކޮވް ވިދާޅުވީ މިއީ އެމެރިކާއިން ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ އުކުޅެއްކަމަށެވެ. ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ވާހަކަދައްކަވަމުން ޕެސްކޮވް ވިދާޅުވީ ހަމަލާތަކުން ދިފާއުވުމަށް ރަޝިޔާއިން ކުރާނެ ކަންކަން އިތުރަށް ޚަރުދަނާކުރާނެ ގޮތްތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޕްރޮޕޯސަލެއް ރަޝިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން އެގައުމުގެ ރައީސަށް އަރުވާނެކަމުގައެވެ.

ހަނގުރާމައަށް މަހަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާއިރު ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިން އަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި ޔޫކްރެއިންގެ ގިނަ ޓައުންތަކަކާއި ސިޓީތަކެއް ވަނީ ހަލާކުވެފައެވެ. ހަލާކުވެފައިވާ ސިޓީތަކާއި ޓައުންތައް އަލުން ހެދުމާމެދު ޕެސްކޮވް ވިދާޅުވީ އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އަދި ރަސްމީގޮތުން ރަޝިޔާއިން ގޮތެއް ނުނިންމާކަމަށެވެ.

ރަޝިޔާއިން ހަނގުރާމައިގައި ކެމިކަލް ހަތިޔާރު ބޭނުން ކޮށްފިނަމަ ނަތީޖާ ގޯސްވާނެކަމުގެ އިންޒާރު، ހުޅަނގާއި ނޭޓޯގެ ލީޑަރުން އަންނަނީ ރަޝިޔާއަށް ދެމުންނެވެ.

ނޭޓޯގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ރަޝިއާއިން ކެމިކަލް އަދި ބައޮލޮޖިކަލް ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްފާނެކަމަށް ބަލައި، ނޭޓޯގެ ގައުމުތަކުން ކެމިކަލް އަދި ބައޮލޮޖިކަލް ހަތިޔާރާއި، ދިފާއީ ވަސީލަތްތައް އިތުރު ކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށެވެ. ރަޝިޔާއިން ޔޫކުރެއިންގައި ކެމިކަލް ހަތިޔާރުގެ ބޭނުން ކޮށްފިނަމަ، އެކަން ވެގެންދާނީ، މިހާތަނަށް ވެފައިވާ ހުރިހާ އެއްބަސްވުންތަކާއި، ކޮންވެންޝަންތަކާވެސް ޚިލާފު ކަމަށާއި އެކަން ނުކުރުމަށް ލީޑަރުންވަނީ އިންޒާރު ދީފައެވެ.

ރަޝިޔާއިން ވަނީ ޔޫކްރެއިނަށް ހަމަލާދިނުމުގައި ހައިޕަރސޮނިކް މިސައިލްގެ ބޭނުންކޮށްފައެވެ. މިއީ، ގަޑިއަކު 6،000 ކިލޯ މީޓަރަށްވުރެ ބާރުމިނުގައި، އަޑަށްވުރެ 10 ގުނަ ބާރުމިނުގައި ދަތުރު ކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ލިބިފައިވާ މިސައިލެކެވެ. ހަމަ މިއާއެކު، އުހުގައި ދަތުރުކޮށް، ޖައްވުގައި ހުއްޓައި، ބިމަށް ތިރިކުުރުމުގެކުރިން މީގެ ސްޕީޑާއި މިސްރާބު ބަދަލު ކޮށްލުމުގެ ގާބިލްކަން ލިބިފައިވެއެވެ.

މިއީ ހަނގުރާމައެއްގައި ހައިޕަރސޮނިކް މިސައިލް ބޭނުންކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރުވެސް މެއެވެ. ރަޝިއާއިން ހައިޕަރސޮނިކް މިސައިލް އުފައްދާފައިވާކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ 2018 ވަނަ އަަހަރުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް