ކ. މާލެ
|
24 މާރޗް 2022 | ބުރާސްފަތި 07:06
އެމެރިކާގެ ފުރަތަމަ އަންހެން ސެކެރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް މެޑެލިން އަލްބްރައިޓް
އެމެރިކާގެ ފުރަތަމަ އަންހެން ސެކެރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް މެޑެލިން އަލްބްރައިޓް
ރޮއިޓަރސް
ފުރަތަމަ އަންހެން ސެކެރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް
އެމެރިކާގެ ފުރަތަމަ އަންހެން ސެކެރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް އަވަހާރަވެއްޖެ
 
1997 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2001 ވަނަ އަހަރާއި ހަމައަށް އެމެރިކާގެ ސެކެރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓްގެ މަގާމު ފުރުއްވި
 
މެޑެލިން އަވަހާރަވީ ކެންސަރު ބަލީގައި ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުންދަނިކޮށް
 
އަވަހާރަވިއިރު އުމުރުފުޅުން 84 އަހަރު

އެމެރިކާގެ އެންމެ ފުރަތަމަ އަންހެން ސެކެރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް މެޑެލިން އަލްބްރައިޓް އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ.

މެޑެލިންގެ އާއިލާއިން ވަނީ އެކަމަނާ އަވަހާރަކަން ޓްވިޓަރ ގައި ހާމަކޮށްފައެވެ. މެޑެލިން އަވަހާރަވީ ކެންސަރު ބަލީގައި ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުންދަނިކޮށެވެ. އަވަހާރަވިއިރު އުމުރުފުޅުން 84 އަހަރެވެ. މެޑެލިން އަކީ ދެވަނަ ބޮޑުހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު އުފަން ގައުމުކަމުގައިވާ ޗެކްސްލޮވާކިއާ އިން ކުޑަކުއްޖެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނަވާ ފިއްލަވައިގެން ވަޑައިގެންނެވި އަދި އެމެރިކާގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ސެކެރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓްކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅެކެވެ. މީގެ އިތުރުން އެކަމަނާގެ އުމުރުގެ ފަހު އަހަރުތަކުގައި ބޮޑަށް މަޝްހޫރު ވެވަޑައިގަންނަވާފައިވަނީ ޕޮޕް ކަލްޗަރ ފެމިނިސްޓް އައިކޮން އެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

މެޑެލިން އެމެރިކާއިން އދށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރުކަން ކުރައްވާފައިވަނީ ބިލް ކްލިންޓަންގެ ވެރިކަމުގެ ދުވަސްވަރުއެވެ. އެއީ 1993 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 1997 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށެވެ. އޭގެފަހުން ބިލް ކްލިންޓަން ވަނީ އެކަމަނާ އެމެރިކާގެ ފުރަތަމަ އަންހެން ސެކެރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓްގެ މަގާމަށް އައްޔަނުކުރައްވާފައެވެ. އެމަގާމު ފުރުއްވާފައިވަނީ 1997 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2001 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށެވެ.

1990ގެ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިނގާދިޔަ އެންމެ ބޮޑު ގަތުލްއާންމުތައް ކަމުގައިވާ ބޮސްނިއާ ހަޒްގޮވީނާ އާއި ރުވާންޑާގައި ހިނގާދިޔަ ކަންތައްތަކުގައި އެމައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގައި ޑިޕްލޮމެޓިކް ވާހަކަތައް ދެއްކެވުމުގައި އެކަމަނާ ފާހަގަކުރެވިގެން ގޮސްފައިވެއެވެ.

މީގެއިތުރުން ކޮސޯވާގައި ހިނގާދިޔަ ހަނގުރާމަ ނިމުމަކަށް ގެނައުމުގައިވެސް މެޑެލިންގެ ދައުރު ބޮޑެވެ.

އުތުރު ކޮރެއާއިން ކުރިޔަށްގެންދާ ނިޔުކުލިއަރ ހަތިޔާރު އުފެއްދުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް ބާރު އެޅުމަށް އެމެރިކާއިން ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތުގެ ދަށުން މެޑެލިން ވަނީ 2000 ވަނަ އަހަރު އުތުރު ކޮރެއާއަށް ވަޑައިގެން އެގައުމުގެ ލީޑަރ ކިން ޖޮންގ އިލް އާއި ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. އެއީ އޭރުގައި އެމެރިކާގެ އެންމެ އިސް އޮފިޝަލަކު އުތުރު ކޮރެއާގެ ރައީސް އާއި ބައްދަލުކުރެއްވި ފުރަތަމަ ފަހަރުވެސްމެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް