ކ. މާލެ
|
18 މާރޗް 2022 | ހުކުރު 13:04
ކޮމިއުނިކަބަލް ޑިޒީޒް ޑިވިޝަންގެ ހެޑް ޑރ.ފާތުމަތު ނަޒްލާ ރަފީގު
ކޮމިއުނިކަބަލް ޑިޒީޒް ޑިވިޝަންގެ ހެޑް ޑރ.ފާތުމަތު ނަޒްލާ ރަފީގު
ރާއްޖެއެމްވީ
އެޗްޕީއޭގެ ޚިދުމަތްތައް
ޚިދުމަތްތަކަށް ބަދަލުތަކެއް، ކޮވިޑްގެ ތަފާސްހިސާބުތައް އާއްމުކުރަމުންދާނީ ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު
 
ނާޒުކު ގިންތިތަކުގައި ހިމެނޭ މީހުން ބަލިން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއްދީގެން މަސައްކަތް ކުރާނެ
 
ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން ސިއްހަތަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުޑަ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ
 
ސްޓްރެޓަޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލާއި، އެ ޕްލޭން ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އާއްމުކުރާނެ

ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ކޮންމެ ރެއަކު އާއްމުކުރަމުންދިޔަ ކޮވިޑް-19ގެ އެންމެފަހުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް އާއްމުކުރަމުންދާނީ ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ކަމަށް ކޮމިއުނިކަބަލް ޑިޒީޒް ޑިވިޝަންގެ ހެޑް ޑރ.ފާތުމަތު ނަޒްލާ ރަފީގު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި އެޗްޕީއޭއިން ދަނީ ކޮންމެ ރެއަކު 10:00 ގައި ކޮވިޑް-19ގެ އެންމެފަހުގެ ތަފާސްހިސާބުތަކާއި، ވެކްސިން ޖަހަމުންދާ މީހުންގެ ތަފާސްހިސާބުތައް އާއްމު ކުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް 13 މާޗް 2022 ވީ އާދިއްތަ ދުވަހު ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އިއުލާން ކުރި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު އުވާލެއްވުމާއި ގުޅިގެން މިހާރު ވަނީ އެޗްޕީއޭގެ އުސޫލުތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފައެވެ.

Advertisement

ޑރ.ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އެޗްޕީއޭއިން މަސައްކަތް ކުރާނެ ސްޓްރެޓަޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލާއި، އެ ޕްލޭން ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އާއްމުކުރާނެ ކަމަށެވެ. މި ޕްލޭންގައި ވަކި ލަނޑުދަނޑިތަކެއް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ޑރ.ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން ސިއްހަތަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުޑަ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށާއި، ސިއްހީ ޚިދުމަތް މެދުނުކެނޑި ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ނާޒުކު ގިންތިތަކުގައި ހިމެނޭ މީހުން ބަލިން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއްދީގެން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށާއި، ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން ދިމާވާ އިޖްތިމާއީ އެކިއެކި އިގްތިސާދީ ގެއްލުން ކުޑަ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް ޑރ.ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ވަރަށް އަވަހަށް ޕްލޭން އާއްމުކުރާނެ. މީގެ ތެރޭގައި 10 ކަމެއް ހިމެނޭނެ. އެއީ ކޮވިޑް އޮޕަރޭޝަންސްތައް ހިންގުމާއި ރޭވުމާއި ކަންކަން ކުރިއަށްދާނެ ގޮތާއި ޕޮލިސީ ކަނޑައެޅުމާއި ބަޖެޓް އެކުލަވާލުމާއި، ބަލި އުޅޭ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ޓެސްޓު ކުރުން ނޫނީ ސަވަރލެންސް މުހިންމު ކަން. ވެކްސިން ޖެހުން، ބަލި މީހުންނަށް ފަރުވާ ކުރުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން، ބަލި ފެތުރޭ ހިނދެއްގައި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން. ފަރުވާ ދިނުމަށާއި، އޮޕަރޭޝަންސް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހޯދާއި އެކަންކަން ކުރުން. އަދި ކޮވިޑާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި ބަލިން ރައްކާތެރިވުމާއި ބެހޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު އާއްމުކުރާނެ. އަދި ހާލަތަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެމުންދާނެ. ކަމާގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާ ކުރެވިގެންދާނެ
ކޮމިއުނިކަބަލް ޑިޒީޒް ޑިވިޝަންގެ ހެޑް ޑރ.ފާތުމަތު ނަޒްލާ ރަފީގު

ހެލްތް އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާނެކަން ފާހަގަކުރައްވައި ޑރ.ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި އުވާލި ނަމަވެސް ކޮވިޑާއި ގުޅުންހުރި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް ކުރާނެ ކަމަށެވެ. ޑރ.ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާލައި، ބައެއް ބަދަލުތައް ގެންނަމުންދާއިރު، ކޮންމެ ރެއަކު އާއްމު ކުރަމުންދިޔަ ކޮވިޑް-19ގެ ތަފާސްހިސާބާއި، ވެކްސިންގެ ތަފާސްހިސާބު އާއްމު ނުކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އެ ތަފާސްހިސާބުތައް އާއްމުކުރަމުންދާނީ ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ކަމަށެވެ. ހަފްތާއަކު އާއްމުކުރާ ތަފާސްހިސާބުގައި ވެސް ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު ހިމެނޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ޑރ.ނަޒްލާ ދެއްވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެޗްޕީއޭއިން ދަނީ ޚިދުމަތް ދެމުންދާ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެންނަމުންނެވެ. އެގޮތުން މިމަހުގެ 17 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ސެނެހިޔާ ފުލޫ ކްލިނިކުން ޚިދުމަތް ދެމުންދާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން ބުރާސްފަތި ދުވަހަށް ހެނދުނު 10:00ން ރޭގަނޑު 10:00ށެވެ. ހުކުރު ދުވަހު ޚިދުމަތް ދެމުންދާނީ ހަވީރު 4:00ން ރޭގަނޑު 10:00ށެވެ. ވިލިމާލެ ފުލޫ ކްލިނިކުން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 9:00ން މެންދުރު 1:30ށް ޚިދުމަތް ދެމުންދާނެއެވެ. އަދި ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުން ޚިދުމަތް ދެމުންދާނީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 8:00ން ރޭގަނޑު 9:00ށެވެ.

ސާމްޕަލް ނަގާ ސެންޓަރުތަކުގެ ގަޑިތަކަށް ވެސް ވަނީ ބަދަލު ގެނެސްފައެވެ. އެގޮތުން ސިނަމާލެ ބުރިޖް ސަރަހައްދު ކައިރީގައި ހުންނަ ޕާޒިން ޒޯން، ވިލިމާލެ ފުލޫ ކްލިނިކް އަދި ހުޅުމާލެ ރުއްގަނޑު ސަރަހައްދުން ސާމްޕަލް ނަގަމުންދާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ މެންދުރު 2:00ން އިރުއޮއްސި 6:00 ށެވެ. އެފްއޭއެމް ބިލްޑިންގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ޕޮޒިޓިވް ކްލިނިކުން ޚިދުމަތް ދެމުންދަނީ ކޮންމެ ހޮނިހިރު ދުވަހެއްގެ މެންދުރުފަހު 1:00ން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 3:00ށެވެ. އަދި ހުކުރު ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 2:00ން ހަވީރު 4:00ށެވެ.

ކޮވިޑް-19ށް ވަރަށް ބޮޑަށް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައިވާ މިދަނޑިވަޅުގައި ވެސް ބައްޔަށް ފަރުވާ ކުޑަ ނުކުރުމަށް އެޗްޕީއޭއިން އިލްތިމާސްކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް ވެކްސިން ޖެހުމަށް ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވެކްސިން ޖެހުމަށް އެދިފައިވެއެވެ. އަދި މިހާރު ބޫސްޓަރ ޑޯޒު ޖަހައިދެމުންދާއިރު، ކުރިއަށް އޮތް ރޯދަމަހު ވެސް ޚިދުމަތް ދެމުންދާނެ ކަމަށް އެޗްޕޭއިން ބުނެއެވެ.

ރޯދަ މަހުގެ ކުރިން ޝަރުތު ހަމަވާ މީހުން ކޮވިޑް-19 ވެކްސިންގެ ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖެހުމަށް އިލްތިމާސްކޮށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެފައިވަނީ ރޯދަ މަހު ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުން ރޭގަނޑު 9:00ން 11:00ށް ވެކްސިން ޖަހައިދެމުންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުން ރޭގަނޑު 9:00ން 11:00ށް ވެކްސިން ޖަހައިދެމުންދާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް