ކ. މާލެ
|
17 މާރޗް 2022 | ބުރާސްފަތި 23:19
މާލޭގެ މަގުތަކުން ޕެލެޓްތައް ނެގުން
މާލޭގެ މަގުތަކުން ޕެލެޓްތައް ނެގުން
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް
މާލެ ސިޓީގެ މަގުތަކުން ޕެލެޓްތައް ނެގުން
މާލެ ސިޓީގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން މިހާތަނަށް 130 ޕެލެޓް ނަގައިފި
 
ޕެލެޓްތައް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ އެތަކެތި ނެގުމަށް ދެ ފަހަރަކު އެންގުމަށްފަހު

މާލެ ސިޓީގެ މަގުތަކުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބެހެއްޓިފައިވާ ޕެލެޓްތައް ނެގުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން, މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން މިހާތަނަށް 130 ޕެލެޓް ނަގާފައިވާކަމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ.

ޕެލެޓްތައް ނަގަން ފަށާފައިވަނީ މިމަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެއީ ޕެލެޓްތައް ނެގުމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ދެ ފަހަރަށް ތާރީޚު ދިނުމަށްފަހުއެވެ. ގަރާޖު، ގުދަން، ވޯރކްޝޮޕް އަދި ފިހާރަ ފަދަ ތަންތަނުގެ ކުރިމަތީގައި ޕެލެޓް ބަހައްޓައިގެން ޕާކިން ޒޯންތައް ބްލޮކްވާގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކުން, ސިޓީ ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމުން, ޕާކްކުރުން މަނާކަން އަންގައިދޭ "ޑަބަލް ލައިން" އެ ތަނުގައި ކުރަހައިދޭން ކައުންސިލުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. "ވަކި ކަމަކަށް އިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ"އަށް އެދި ސިޓީ ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމުން "ޑަބަލް ލައިން" ކުރަހައިދޭ ގޮތަށް ވެސް އޮތީ ހަމަޖައްސައިދީފައެވެ. 

ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފައި ވަނީ, މުދާ އަރުވައި ބޭލުމަށް ޕާކިންގ ޒޯންތަކުގައި ޕެލެޓް ބަހައްޓާފައިވާ ސަރަހައްދުތައް ޗެކް ކުރުމަށްފަހު، އެ ސްލޮޓް ހަމަޖައްސައިދޭނީ ކުލި ދައްކަން ޖެހޭ ގޮތަށް ކަމަށެވެ. ކައުންސިލުން ހުއްދަ ނުހޯދައި ޕާކިންގ ޒޯންތަކުގައި ޕެލެޓް ބަހައްޓާނަމަ، އެ އެއްޗެހި ނަގާނެ ކަމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން މީގެކުރިން ބުނެފައިވެއެވެ.

މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ޕެލެޓް ބަހައްޓާ މައްސަލަ މީގެކުރިންވެސް ބޮޑުވެގެން އެ ޕެލެޓްތައް ނަގާފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް