ކ. މާލެ
|
15 މާރޗް 2022 | އަންގާރަ 17:18
ރަޝިއާގެ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން ޔޫކްރެއިންގެ ރައްޔިތުން ރައްކާތެރި ހިސާބުތަކުގައި
ރަޝިއާގެ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން ޔޫކްރެއިންގެ ރައްޔިތުން ރައްކާތެރި ހިސާބުތަކުގައި
ރޮއިޓާސް
ރަޝިޔާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ޔޫކްރެއިނުން ފެން ހުސްވަނީ، ކަރަންޓެއް ނެތް – އައިސީއާރްސީ
 
މަރިއޮޕޮލްއިން އާންމުން ނުކުތުމުގެ ފުރުސަތު ރަޝިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ވަނީ ދީފައި

ރަޝިޔާ - ޔޫކްރެއިންގެ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ފެނާއި ކަރަންޓަށް ޖެހިފައިވާކަމަށް އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮމިޓީ އޮފް ދަ ރެޑްކްރޮސްއިން ބުނެފިއެވެ.

އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮމިޓީ އޮފް ދަ ރެޑްކްރޮސްގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ރޮބަރޓް މަރޑިނީ ވިދާޅުވީ ސިޔާސީ އުއްމީދު ކިތައްމެ ބޮޑުވި ނަމަވެސް، ޔޫކްރެއިނުން ބޭރަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ރައްކާތެރި މާހައުލެއް ގާއިމްކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ޔޫއޭއީގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މަރޑިނީ ވިދާޅުވީ ޔޫކްރެއިންގައި އިންސާނީ ހާލަތު ހަލުވިކަމާއެކު ދަށްވަމުން އަންނަކަމަށާއި، ވަކިން ޚާއްސަކޮށް މަރިއޮޕޮލްގެ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ އާންމުން ފެނަށް ޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި، ކަރަންޓުވެސް ނެތް ކަމަށާއި، އަދި ފިނި މޫސުމުގައި ހޫނުކުރެވޭނެ ގޭހެއް ނެތްކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ބޭސްފަރުވާ ކުރެވޭނެ ވަސީލަތެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ އާންމުންނަށް އުފުލޭވަރަށްވުރެ ބޮޑު ތަކުލީފެއް ކަމަށާއި، އެމީހުންނަށް ބޭނުންވަނީ ރައްކާތެރި މަގަކުން އެތަނުން ނުކުމެވޭނެ ގޮތެއް ހެދުން ކަމަށެވެ.

މަރިއޮޕޮލްގައި ރަޝިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ވަނީ, އެތަނުން ބޭރުވާން ބޭނުންވާ އާންމުންނަށް ކާރުތަކުގައި ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ހޯމަ ދުވަހު ދީފައެވެ. މިއީ މެދުކެނޑުމެއް ނެތި 10 ދުވަސް ވަންދެން ބޮޑުމެއް ހަމަލާތައް ދެމުން އައި މި ސިޓީގައި ތާށިވެފައި ތިބި ރައްޔިތުން ނުކުތުމަށް ފުރުސަތުދިން ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ދެކުނު އިރުމަތީ ބަނދަރު ސަރަހައްދު ވަށައިގެން ރަޝިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ކޮންޓްރޯލް ކުރަމުން އަންނަ އިރު، ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިން ހިފުމަށް ފެށި ހަނގުރާމައިގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާއިން ފެށިގެން, މިތަނަކީ ރަޝިޔާގެ ފުލް ކޮންޓްރޯލްގައި އޮތް ތަނެކެވެ. އަދި މިއީ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން އިންސާނީ ހާލަތު އެންމެ ގޯސްވެފައިވާ ސަރަހައްދެވެ. ރައްކާތެރިކަން ހޯދުމަށް އާންމުން އަންނަނީ ފެނާއި ކާނާއާއި ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ނެތި ބިންގަރާސްތަކުގައި ފިލައިގެން އުޅެމުންނެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވަނީ މިހާތަނަށް 2500 މީހުން ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން މަރުވެފައިވާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ސައްހަ އަދަދެއް ކަމެއް ދެނެގަނެވިފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި ރަޝިޔާއިން ވަނީ އާންމުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހަމަލާދެމުން އަންނަކަމަށް ދައްކަމުން އަންނަ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފައެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ހަނގުރާމައަށް 3 ހަފުތާ އިރު، މިހާތަނަށް 4 ފަހަރެއްގެ މަތިން ދެގައުމުގެ ދެމެދުގައި ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތަކެއް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވަނީ ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށެވެ. ނަމަވެސް ކުރިއެރުމެއް ލިބިފައި ނުވާކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
67%
33%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް