ކ. މާލެ
|
10 މާރޗް 2022 | ބުރާސްފަތި 22:35
ކޮލަމްބޯ ސެކިއުރިޓީ ކޮންކްލޭވްގެ އެން.އެސް.އޭ. ލެވެލްގެ ފަސްވަނަ ބައްދަލުވުން ނިންމާލުން
ކޮލަމްބޯ ސެކިއުރިޓީ ކޮންކްލޭވްގެ އެން.އެސް.އޭ. ލެވެލްގެ ފަސްވަނަ ބައްދަލުވުން ނިންމާލުން
ރައީސް އޮފީސް
ކޮލަމްބޯ ސެކިއުރިޓީ ކޮންކްލޭވް
ކޮލަމްބޯ ސެކިއުރިޓީ ކޮންކްލޭވްގެ އެން.އެސް.އޭ. ލެވެލްގެ ފަސްވަނަ ބައްދަލުވުން ނިންމާލައިފި
 
ކޮލަމްބޯ ސެކިއުރިޓީ ކޮންކްލޭވްގެ މެންބަރު ގައުމުތަކަށް ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގައި އެ ގައުމުތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދެކެވުނު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރސް އޮފީހާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް ގުޅިގެން ބޭއްވި ކޮލަމްބޯ ސެކިއުރިޓީ ކޮންކްލޭވްގެ އެން.އެސް.އޭ. ލެވެލްގެ ފަސްވަނަ ބައްދަލުވުން ނިންމާލައިފިއެވެ.

ދެދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވަނީ ޝެރަޓަން މޯލްޑިވްސް ފުލް މޫން ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާގައެވެ.

މި ކޮންކްލޭވްގެ ފައުންޑިންގ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ, އިންޑިޔާއާއި ސްރީލަންކާ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަފުދުތަކުގެ އިތުރުން, ކޮންކްލޭވާ އަލަށް ގުޅުނު މޮރިޝަސްއިން ވަނީ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ބަންގްލަދޭޝްއާއި ސީޝެލްސްއިން ވަނީ އޮބްޒަރވަރ ގައުމުތަކުގެ ގޮތުގައި މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވެފައެވެ.

ކޮލަމްބޯ ސެކިއުރިޓީ ކޮންކްލޭވް ނިންމުމުގެ ގޮތުން ޖޮއިންޓް ޕްރެސް ސްޓޭޓްމަންޓެއް ދެއްވާފައިވެއެވެ.

Advertisement

ކޮލަމްބޯ ސެކިއުރިޓީ ކޮންކްލޭވްގެ އެން.އެސް.އޭ ލެވެލްގެ ފަސްވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޗެއާޕަރސަންގެ ހައިސިއްޔަތުން މި ބައްދަލުވުން ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވައިދެއްވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީއެވެ. މި ބައްދަލުވުން ފައްޓަވައިދެއްވުމުގެ ގޮތުން ވާހަކަދައްކަވަމުން އެ ކަމަނާވަނީ, ކޮލަމްބޯ ސެކިއުރިޓީ ކޮންކްލޭވްގެ މެންބަރު ގައުމުތަކަށް ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގައި އެ ގައުމުތައް ގުޅިގެން އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާފައެވެ.

އަދި، މިސަރަހައްދުގެ ސުލްހައާއި، ސަލާމަތާއި، ހަމަޖެހުން ދެމެހެއްޓުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ ވިސްނުމާއި، އެ ކަންކަމަށް ދެއްވާ އަހައްމިއްޔަތުކަމުގެ މައްޗަށް އެ ކަމަނާގެ ވާހަކަފުޅުގައި އަލިއަޅުއްވާލެއްވިއެވެ.

މޮރިޝަސްއަކީ ކޮލަމްބޯ ސެކިއުރިޓީ އެންކްލޭވްގެ އައު މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ. ކޮލަމްބޯ ސެކިއުރިޓީ ކޮންކްލޭވްއަކީ އިންޑިޔާއާއި ސްރީލަންކާ އަދި ދިވެހިރާއްޖެއިން ގުޅިގެން އުފައްދާފައިވާ ގުޅުމެކެވެ. ކޮލަމްބޯ ސެކިއުރިޓީ ކޮންކްލޭވްގެ މައިގަނޑު ހަތަރު ލަނޑުދަނޑިއަކީ ކަނޑުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން, ޓެރަރިޒަމާއި ހަރުކަށި ފިކުރާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުން, މެންބަރު ގައުމުތަކުގެ ބޯޑަރުތައް ހުރަސްކޮށް ރާވައިގެން ހިންގާ ކުށްތައް ހުއްޓުވަން މަސައްކަތް ކުރުން, އަދި ސައިބަރ ސެކިއުރިޓީއާއި އުމްރާނީ ވަސީލަތްތަކުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 23 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ 28ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއް
މާލޭ މީހަކަށް ނުވުމުން، މުއިއްޒުއަށް ވޯޓު ނުލުމަށް މާރިޔާ ވިދާޅުވެފައެއްނުވޭ، އެއީ ދޮގު ޚަބަރެއް
މިއުވާންގެ ސުވާލު، އިދިކޮޅަށް: ގެއްލުނު ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ހޯއްދަވާނެ ކަމަށް ތިޔަ ވިދާޅުވަނީ ކިހިނެއްތޯ؟
ސަރުކާރުގެ އެންމެ އިސް ވާޖިބަކީ، އުތީމު މަހާރަދުން ހޯއްދަވައިދެއްވި މިނިވަންކަން ދިފާޢުކޮށް ރައްކާތެރިކުރުން: ރައީސް
އިދިކޮޅު ބައެއް ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދޭ ގޮތަށް ފަތުރާ ވާހަކަތަކަށް ސަމާލުވާންޖެހޭ: މިއުވާން
ޤައުމީ ދުވަހުގެ ދިދަނެގުމުގެ ޚާއްޞަ އިޙްތިފާލުގައި ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
ޞިއްޙީ ދާއިރާ އާއި ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ޝަކުވާތަކަށް ބެލުމަށްފަހު މުސާރައަށް މުހިންމު ބަދަލުތަކެއް ރައީސް ގެންނަވައިފި
5 އަހަރު ވެގެންދިޔަ އިރު އިންޑިއާ ސިފައިން އަރާ ރާއްޖެ ހިފައިފިތޯ؟