ކ. މާލެ
|
3 މާރޗް 2022 | ބުރާސްފަތި 14:37
އުލިގަމު ސިޓީ ހޮޓާ ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބިން
އުލިގަމު ސިޓީ ހޮޓާ ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބިން
ރާއްޖެއެމްވީ
އުލިގަމުގައި ސިޓީ ހޮޓާ ތަރައްގީކުރުން
އުލިގަމުގައި ސިޓީހޮޓާ ތަރައްގީ ކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނަން: ރާއިދު
 
ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލާއި އެމްއައިޓީޑީސީ އާއި ދެމެދު ސޮއިކުރާނެ
 
މިފަދަ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް އެހެން ރަށްރަށުގައި ކުރިއަށް ގެންދާނެ
 
ހޯރަފުށީގައި ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ހިންގުނު ޕްރޮގްރާމްތައް ވަރަށް ކާމިޔާބު

ހއ. އުލިގަމުގައި ސިޓީ ހޮޓާ ތަރައްގީ ކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިންޓެގްރޭޓަޑް ޓުއަރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއައިޓީޑީސީ) ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ރާއިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރާއިދު ވިދާޅުވީ ކުންފުނީގެ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ ކަންކަން ހާސިލްކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމަށް ވެސް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. މި ވިޔަފާރިތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ރާވާފައިވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ރާއިދު ވިދާޅުވީ ފަތުރުވެރިކަން ބޮޑަށް ކުރިއަރަމުންދަނީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކަމަށާއި، ރާއްޖެ އުފެދިފައިވާ ގޮތުން ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި މި ގޮންޖެހުންތަކާއެކު ވެސް އެސަރަހައްދުތަކުގައި ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ކާމިޔާބުވަމުންދާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެގޮތުން ހއ.ހޯރަފުށީގައި ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ހިންގުނު ޕްރޮގްރާމްގެ ރަނގަޅު ނަތީޖާ މިހާރު ފެންނަމުންދާ ކަމަށް ރާއިދު ވިދާޅުވިއެވެ. ރާއިދު ވިދާޅުވީ ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއަރުވާނެ ގޮތްތަކާއި، ފަތުރުވެރިކަމާއި ބެހޭ ގޮތުން އާއްމު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ބޭނުންތެރި ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިފަދަ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް އެހެން ރަށްރަށުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރިކުއެސްޓް އަންނަމުންދާ ކަމަށް ރާއިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރާއިދު ވިދާޅުވީ އުލިގަމަށް އަންނަ ޔޮޓް ފަހަރުތަކުން ނަގާ ފީ ކުޑަ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށީ އެމްއައިޓީޑީސީގެ ފަރާތުން ކަމަށާއި، ކަސްޓަމްސް އާއި މަޝްވަރާ ކުރެވި، ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅުން ހުރި އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުގެ އެއްބާރުލުމާއެކު، ފީ ކުޑަ ކުރެވުމުގެ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ފެންނަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު ވެސް 21 ޔޮޓް އުލިގަމު ބޭރުގައި އޮތްކަން ރާއިދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އުލިގަމު ސިޓީ ހޮޓަލަށް އިޝާރަތް ކުރައްވައި ރާއިދު ވިދާޅުވީ މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ކައުންސިލާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން އެމްއައިޓީޑީސީގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދިފައިވާއިރު، ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ކަމަށާއި، ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލާއި ކުންފުންޏާއި ދެމެދު ސޮއިކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް ރާއިދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް ރަމަޟާން މަހުގެ ކުރިން ބިޑަށް ހުޅުވާލެވެނެ ކަމަށެވެ.

ހއ. އުލިގަމުގައި ތަރައްގީ ކުރާ 100 އެނދުގެ ސިޓީ ހޮޓަލުގެ މަޝްރޫއަކީ، މި ސަރުކާރުން ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކުގެ ތެރެއިން، ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެއްވައިގެން ހިންގާނެ އެއް މަޝްރޫއުކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވަނީ މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް