ކ. މާލެ
|
19 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 09:15
(އެމްއައިޓީޑީސީ)ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ރާއިދު
(އެމްއައިޓީޑީސީ)ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ރާއިދު
ފަތުރުވެރިކަން ސިންދަފާތު ކުރުން
ފަތުރުވެރިކަން ސިންދަފާތު ކުރުމަށް ދިވެހި ބޭސްވެރިކަން ސެގްމެންޓްއެއްގެ ގޮތުގައި ކުރާނަމަ، ދުރާލާ އެކަމަށް ތައްޔާރުވެ، ވަރަށް ގިނަ ދިރާސާތައްކުރަންޖެހޭ: ރާއިދު
 
އިންޑަސްޓްރީގައި ސެގްމަންޓެއް ހުޅުވާލަންވާނީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި އެކަން ކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ތައްޔާރީތަކެއްވެގެން
 
ދިވެހި ބޭސްވެރިކަން ރަނގަޅު ގޮތުގައި އަންނައޮތް ޖީލުތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭނެ މީހުން މަދު
 
ފަތުރުވެރިކަން ސިންދަފާތު ކުރުމުގެ ގޮތުން ދިވެހި ބޭސްވެރިކަން ސެގްމެންޓްއެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއެރުވުމުގެ ފުރުސަތު ދަތި

ފަތުރުވެރިކަން ސިންދަފާތު ކުރުމަށް ދިވެހި ބޭސްވެރިކަން ސެގްމެންޓްއެއްގެ ގޮތުގައި ކުރާނަމަ، ދުރާލާ އެކަމަށް ތައްޔާރުވެ، ވަރަށް ގިނަ ދިރާސާތައްކުރަންޖެހޭކަމަށް އެމްއައިޓީޑީސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ރާއިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ސިންދަފާތު ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަސްކާފު" ޕްރާގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން މޯލްޑިވްސް އިންޓަރގްރޭޓެޑް ޓުއަރިޒަމް ޑިވޮލަޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއައިޓީޑީސީ)ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުހައްމަދު ރާއިދު ވިދާޅުވީ، ފަތުރުވެރިކަން ސިންދަފާތު ކުރުމުގެ ގޮތުން ދިވެހި ބޭސްވެރިކަން ސެގްމެންޓްއެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއެރުވުން ދަތިކަމަށެވެ.

ރާއިދު ވިދާޅުވީ، ދިވެހި ބޭސްވެރިކަން ރަނގަޅު ގޮތުގައި އަންނައޮތް ޖީލުތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭނެ މީހުން މަދުކަމަށެވެ. އަދި ދިވެހި ބޭސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން މީހުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީއިން ކުރިއަަށްގެންދިޔަ ނަމަވެސް، އެ ޕްރޮގްރާމް ކާމިޔާބުކަމާއިއެކު ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މިންވަރު އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާކަމަށެވެ.

ކިތައް ބޭފުޅުންތޯ ދިވެހި ބޭސްވެރިކަން ރަނގަޅަށް ކުރައްވަނީ؟ ވަރަށް އުމުރުން ދުވަސްވީ، ބޭފުޅުން މިވަގުތު ތިއްބެވީ. އަނެއް ޖެނެރޭޝަންއަށް އެކަން ނަގުލު ކުރުމުގެ ކަންކަން ހެލްތް މިނިސްޓްރީއިންވެސް އަޅުގަނޑު ކޮންމެސް ހިސާބަކުން ދުށިން ބައެއް ކޯސްތައް. ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިނގެވުމަށްޓަކައި، މަސައްކަތްކުރެއްވިކަން. ދިވެހި ބޭސްވެރިކަން އެހެން ޖީލަކަށް ދަސްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި. އެހެންނަމަވެސް އެކަން ކާމިޔާބުކަމާއެކީގައި ދިޔައީ ކިހާ ވަރަކަށްކަމެއް ނޭނގެ. އެހެންނަމަވެސް މިގޮތަށް އެތަށް ބަޔަކަށް ތަމްރީނު ދެވިގެން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އެކަން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތް، ރަނގަޅު ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތް.
އެމް.އައި.ޓީ.ޑީ.ސީ ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުހައްމަދު ރާއިދު

ރާއިދު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ދިވެހި ބޭސް ވެރިކަމަކީ ބައެއް ރަށްރަށުގައި ވަރަށް ކުރިއަރާފައިވާ ދާއިރާއެއް ނަމަވެސް އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް އެކަން އޭގެ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ނެތުމުން އެކަމުގެ މާހިރުން މަދުވެ، ދިވެހި ބޭސްވެރިކަން ނެތެމުންދާކަމަށެވެ.

ދިވެހި ބޭސްވެރިކަމަކީ ވަރަށް ކުރިއަރާފައި އަދި ބައެއް ރަށްރަށްވެސް އެބަ ހުރި ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރަށްރަށް އެބަހުރި ދިވެހި ބޭސްވެރިކަމަށް ވަރަށް ކުރިއަރާއި، އަދި ހާއްސަ ގޮތެއްގައި އެ ރަށްތަކުގެ ރައްޔިތުން އެކަމަށް ފަހުރުވެރިވާ ރަށްރަށްވެސް އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް މަޑުމަޑުން ހިތާމަޔާއެކީ ދަންނަވަންޖެހޭނީ މަޑުމަޑުން މި ރަށްތަކުން މިކަންވެސް މިހާރު ދަނީ ނެތެމުން. ހަމަ އެކަމުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން މި ދުނިޔެ ދޫކުރައްވާ ގޮސް އެކަން ހަގީގަތުގައި ރަނގަޅު ގޮތުގައި ދަންނަ ފަރާތްތައް އަންނަނީ މަދުވަމުން.
އެމް.އައި.ޓީ.ޑީ.ސީ ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުހައްމަދު ރާއިދު

ފަތުރުވެރިކަން ސިންދަފާތު ކުރުމަށް ދިވެހި ބޭސްވެރިކަން ސެގްމެންޓްއެއްގެ ގޮތުގައި ކުރާނަމަ، ދުރާލާ އެކަމަށް ތައްޔާރުވެ، ވަރަށް ގިނަ ދިރާސާތައްކޮށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި އެކަން ކުރުމަކީ މުހިއްމުކަމެއްގެ ގޮތުގައިކަމަށް ރާއިދު ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

މީގެއިތުރުން ރާއިދު ވިދާޅުވީ، މެޑިކަލް ޓުއަރިޒަމްއަށް ހުޅުވާލާއިރު، އެކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރުވެ، ފަރުވާތެރިކަމާއިއެކު ހުރިހާ މަސައްކަތެއް މޮނިޓަރިން އޮތޯރިޓީތަކުން ކުރުން މިހިއްމުކަމަށެވެ. އަދި މިފަދަ ގޮތަކަށް މި މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވިއްޖެނަމަ، މެޑިކަލް ޓުއަރިޒަމްގެ ދާއިރާ އަކީ ރަނގަޅުވެގެންދާނެ ދާއިރާއެއްކަމަށް ގަބޫލުފުޅުކުރައްވާކަމަށް ރާއިދު ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ރާއިދު ވިދާޅުވީ، އިންޑަސްޓްރީގައި ސެގްމަންޓެއް ހުޅުވާލަންވާނީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި އެކަން ކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ތައްޔާރީތަކެއްވެގެންކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް