ކ. މާލެ
|
3 މާރޗް 2022 | ބުރާސްފަތި 14:24
ބަރެސްދޫ އިންޓަގްރޭޓަޑް ރިސޯޓްގެ ޑިޒައިނެއް
ބަރެސްދޫ އިންޓަގްރޭޓަޑް ރިސޯޓްގެ ޑިޒައިނެއް
ބަރެސްދޫ ޕްރޮޖެކްޓް
ބަރެސްދޫ ޕްރޮޖެކްޓް ފެށުމަށް ދަނީ ތައްޔާރުވަމުން، ވަރަށް އަވަހަށް އުފާވެރި ޚަބަރެއް ދޭނަން: ރާއިދު
 
ލ.އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެކަމުގެ ފޮނި މީރުކަން ލިބޭނެ
 
މި ޕްރޮޖެކްޓް ފެށުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވޭ
 
ޕްރޮޖެކްޓް ފެށުމަށް ވެސް ގިނަ ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވޭ

ބަރެސްދޫ ޕްރޮޖެކްޓް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމަށާއި، ވަރަށް އަވަހަށް އުފާވެރި ޚަބަރެއް ދޭނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިންޓެގްރޭޓަޑް ޓުއަރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއައިޓީޑީސީ) ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ރާއިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރާއިދު ވިދާޅުވީ އެމްއައިޓީޑީސީއަކީ ހަމައެކަނި ބަރެސްދޫގެ ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް އޮތް ކުންފުންޏެއް ނޫން ކަމަށާއި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް އެހީވުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ބަރެސްދޫ ޕްރޮޖެކްޓަށް އިޝާރަތް ކުރައްވައި ރާއިދު ވިދާޅުވީ ކުރީ ސަރުކާރުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ލިބިފައިވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ޕްރޮޖެކްޓާއި ނުގުޅޭ ކަންކަމަށް ހޭދަ ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަމުގައި އިތުރު އެތައް ކަމެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މިޕްރޮޖެކްޓް ފެށުމަށް ވެސް ގިނަ ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މިސަރުކާރުގެ ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި މި ޕްރޮޖެކްޓް ފެށުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި ރާއިދު ވިދާޅުވީ މާލަސްތަކެއް ނުވެ އުފާވެރި ޚަބަރެއް ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ ކަމަށާއި، ޚާއްސަކޮށް ލ.އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެކަމުގެ ފޮނި މީރުކަން ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑު މިކުންފުންޏާ ހަވާލު ވީ 2019 ޖެނުއަރީގައި. މިހާރު ތިން އަހަރު ފާއިތުވެގެންދިޔައީ. އަޅުގަނޑުމެން ވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން މިގެންދަނީ ހަމަ އެ ޕްރޮޖެކްޓް އަވަހަށް ފަށައި، ލ.އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް އެކަމުގެ ފޮނި މީރުކަން ލިއްބައި ދިނުމަށް. ޚާއްސަގޮތެއްގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވަރަށް އިސްކަމެއް ދެއްވާ މި ޕްރޮޖެކްޓަށް. މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ 150 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޕްރޮޖެޖްޓެއް. ޓޫރިޒަމްގެ ގާނޫނަށް 10 ވަނަ އިސްލާހު އައުމާއެކު ބަރެސްދޫ ޕްރޮޖެކްޓް ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމުގެ ފުރުސަތު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެންދިޔަ. އެހެންވީމަ އެފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފީ. މަސައްކަތް ކުރަނީ ވީހާވެސް ރަނގަޅު ފީސަބަލް ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ހެދުމަށް. ދެން ބެކްއެންޑްގައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ސަރުކާރަށް އެނގޭނެ. މާ ލަހެއް ނުވެ ބަރެސްދޫއާ ގުޅޭ ގޮތުން އުފާވެރި ޚަބަރެއް ހާމަކުރާނަން. އެކަން ފަށައިގަތުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މިގެންދަނީ ވަރަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ފޯކަސް އެއް ނުގެއްލޭ.
އެމްއައިޓީޑީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ރާއިދު

ބަރެސްދޫ ޕްރޮޖެކްޓަށް ވީގޮތް

ތިންހާސް އެނދުގެ ޖާގައިގެ ބަރެސްދޫ ޕްރޮޖެކްޓަކީ ގެސްޓްހައުސްތަކާއި ރެސްޓޯރެންޓްތަކާއި ކެފޭތަކާއި ތިއޭޓަރ، ޑައިވް ސެންޓަރުތަކާއި ޓޫރިސްޓުންނަށް ބޭނުންވާނެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ތަރައްގީ ކުރަން އުޅުނު ރަށެކެވެ. އެރަށާއި އިންވެގެން އޮންނަ މަހަކަންފުއްޓާއި އެކު ގުޅުވާލައިގެން ސްޕާއެއް ވެސް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ނިންމިއެވެ.

2016 ވަނަ އަހަރު އެމްއެމްޕީއާރުސީއިން ފެށި އެމަޝްރޫއު އެކިފަރާތްތަކަށް ދީގެން އެރަށް ތަރައްގީކޮށް ނިންމުމަށް ކަނޑައެޅީ 18 މަސް ދުވަސް ތެރޭގައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެ މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އެ މަޝްރޫއު އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ އެމްއެމްޕީއާރުސީ އިން ބިން ވިއްކާ އުސޫލުންނެވެ. އެމްއެމްޕީއާރުސީ އިން އެ މަޝްރޫއު ހިންގި އިރު 19 ފަރާތެއްގެ އަތުން ވިހި ތަނެއް ހެދުމަށް 34 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ނަގާފައެވެ. މީގެ ތެރެއިން ހަތަރު މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ރިފަންޑް ކޮށްފައެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީ އިން 2018 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗް މަހުގެ ތެރޭގައި އެ މަޝްރޫއު އެމްއައިޓީޑީސީ އަށް ބަދަލުކުރުމުގެ އެއް އަހަރު ކުރިން ވެސް އެމްއައިޓީޑީސީގެ ނަމުގައި ދިޔައީ ބަރެސްދޫ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ފައިސާ ނަގަމުންނެވެ.

މެދުފަންތީގެ ޓޫރިޒަމްގެ މަޝްރޫއުތަކަށް އިންވެސްޓްކުރުމަށް އުފެއްދި އެމްއައިޓީޑީސީއާއި ބަރެސްދޫ ޕްރޮޖެކްޓް ހަވާލު ކުރީ އެމްއެމްޕީއާރުސީއަށް ލިބުނު 30 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެރެއިން ބަރެސްދޫގެ ބަނދަރު ހަދަން ކަމަށް ބުނެ 15 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދު ކުރުމަށްފަހު 14 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ބަރެސްދޫގެ ބަނދަރުގެ މާބޮޑު މަސައްކަތެއް އެމްއެމްޕީއާރުސީއިން ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އެމްއައިޓީޑީސީ އިން ބަރެސްދޫ ޕްރޮޖެކްޓުން ފައިސާ ނަގަމުން ދިޔައީ އެމްއެމްޕީއާރުސީއާ ޚިލާފަށް ބިން ވިއްކުމުގެ ބަދަލުގައި ކުލީގެ ގޮތުގައެވެ. އެ ގޮތުން 19 ފަރާތެއްގެ އަތުން 20 ތަނެއް ހެދުމަށް ޖުމްލަ 21 މިލިއަން ރުފިޔާ އެމްއައިޓީޑީސީ އިން ވެސް ކުލީގެ ގޮތުގައި ނެގިއެވެ.

ބަރެސްދޫ ޕްރޮޖެކްޓް އެމްއެމްޕީއާރުސީއަށާއި އަދި ފަހުން އެޕްރޮޖެކްޓް ހަވާލުކުރި އެމްއައިޓީޑީސީއަށް ދީފައި ވަނީ އެއްވެސް އެގްރިމެންޓެއް ހަދައިގެން ނޫނެވެ. އެމްއެމްޕީއާރުސީއިން މީހުންގެ އަތުން ނެގި ފައިސާ ދެއްކި ގޮތުގެ ރަސީދެއް ވެސް އެ ކުންފުނިން ފެންނާކަށް ނެތެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެމްއައިޓީޑީސީއަށް ފައިސާ ދެއްކި ގޮތުގެ ރަސީދުތައް އެތަނުގައި ފެންނަން ހުއްޓެވެ. އެ ރަސީދުތަކުގައި ސޮއި ކޮށްފައިވަނީ ކުރިން އެތަނުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަކަށް ހުންނެވި އަދި ކުރިން އެޗްޑީސީގެ އިސް މަގާމުތަކެއް އަދާކުރެއްވި މުހައްމަދު ޝާހިދު އެވެ.

އެމްއައިޓީޑީސީގެ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު، ބަރެސްދޫ ޕްރޮޖެކްޓަށް ލިބުނު އެއްވެސް ފައިސާއެއް މިހާރު އެމްއައިޓީޑީސީގައެއް ނެތެވެ. އެ ކުންފުންޏާއި ނުގުޅޭ ކަންތައްތަކަށް ފައިސާތައް ވަނީ ޚަރަދު ކޮށްފައެވެ. އެ ގޮތުން ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓުން ފެއާރތަކަށް ދާން ދެ މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި އައްޑޫ އިންޓަގްރޭޑެޓް ޓޫރިޒަމް ޕްރޮޖެކްޓަށް އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައި ވެއެވެ. އަދި ޕްރޮޖެކްޓް ޕާމްގެ ނަމުގައި ހިންގި މަޝްރޫއަކަށް 3.9 މިލިއަން ރުފިޔާ މެދުފަންތީގެ ޓޫރިޒަމްގެ މަޝްރޫއުތަކަށް އިންވެސްޓްކުރުމަށް އުފެއްދި އެމްއައިޓީޑީސީ އިން ހޭދަކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ހ.ހުރަފާގޭގައި ހުޅުވި ޕީޕީއެމްގެ އޮފީސް ހެދުމަށް ވެސް އެ ކުންފުނި މެދުވެރިކޮށް ވަނީ ދެ މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދު ކޮށްފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
75%
0%
25%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް