ކ. މާލެ
|
26 ފެބްރުއަރީ 2022 | ހޮނިހިރު 09:10
ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ - ގްލޯބަލް ޑިސެބިލިޓީ ސަމިޓްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައި، ތިން ވައުދެއް ވެވަޑައިގަތް
ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ - ގްލޯބަލް ޑިސެބިލިޓީ ސަމިޓްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައި، ތިން ވައުދެއް ވެވަޑައިގަތް
ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ
ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތައް
ކުޑަކުދިން ގެންގުޅޭ އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތްތައް ބެލެނިވެރިން މޮނިޓަރ ކުރަންޖެހޭ: ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ
 
މާލެ ސަރަހައްދުން، ކުޑަކުދިން ހިމެނޭ ޑްރަގްގެ މައްސަލަތައް 10،000ށްވުރެ ގިނަ
 
ވަރަށް ގިނަ ކުޑަކުދިން ކުށުގެ ވެށީގައި އުޅޭކަމަށް ފުލުހުން ދާދިފަހުން ބުނެފައިވޭ
 
ބެލެނިވެރިންވެސް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހޭ

ކުޑަކުދިން ގެންގުޅޭ އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތްތައް ބެލެނިވެރިން މޮނިޓަރ ކުރަންޖެހޭކަމަށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ އާއިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ އެންމެ ބޮޑު ބަލިކަށިކަމަކީ އެކި މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ސަބަބުން އަންނަ ބަދަލުތައް ދެއްކެން ނެތުން ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، 12 އަހަރުގެ ކުދިން އޮންލައިނުން ޗެޓްކޮށް ނުރައްކާތެރި ހާލަތަކަށްދާއިރު، ބެލެނިވެރިންވެސް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް މިއަދު ދޭންޖެހިފައިވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކުދިން ގެންގުޅޭ ކޮމްޕިއުޓަރާއި، ފޯނު ފަދަ އިލެކްޓްރޯނިކް ސާމާނު ބަލަހައްޓައި، ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މިނިސްޓަރ ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ވަރަށް ގިނަ ކުޑަކުދިން ކުށުގެ ވެށީގައި އުޅޭކަމަށް ފުލުހުން ދާދިފަހުން ބުނެފައިވާއިރު، އެކަމާ ގުޅިގެންވެސް މިނިސްޓަރ ވަނީ ވާހަކަ ދައްކަވާފައެވެ. އެގޮތުން މަގުމަތިން ހުއްޓުވައި ސުވާލުކުރާ ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީއަށްވެސް ލިބެންޖެހޭކަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، އެ މައުލޫމާތުތައް ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީއަށް ލިބެނީ ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގެ ކަމާގުޅުންހުރި ޑިޕާޓްމަންޓަށް ލިބުމަށްފަހު ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން އެއް ކުއްޖަކު ފުލުހުން ހުއްޓުވައި ސުވާލުކުރަންޖެހޭއިރު، މިއީ ސަމާލުވާން ޖެހޭ ކަންކަންކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑްރަގް އޮޕަރޭޝަންތަކުގެ މައުލޫމާތު މީޑިއާތަކަށް ހިއްސާ ކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މީޑިއާ އިވެންޓުގައި, ފުލުހުންގެ ފެމިލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން (އެފްސީޕީޑީ)ން ވަނީ, ކުޑަކުދިން ކުށަށް އަރައިގަންނަމުންދާ މިންވަރާ ގުޅޭގޮތުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، އެކަމުގެ ބައެއް މިސާލުތައްވެސް ކިޔައިދީފައެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި 3 އަހަރުގެ ތެރޭގައި އުމުރުން 14 އަހަރުގެ ކުޑަ ކުއްޖަކާ 354 ފަހަރު ސުވާލުކުރެވުނުއިރު، މަސްތުވާތަކެއްޗާ ގުޅުންހުރި 53 މައްސަލައެއް ހިމެނޭކަމަށް, ފުލުހުން ހިއްސާކުރި އެ ކުޑަކުއްޖާގެ ކޭހުގައި ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ޑްރަގް މައްސަލަތަކުގެ އިތުރުން, މީހުން ރަހީނު ކުރުމާއި، ފުލުހުންގެ ވާޖިބަށް ހުރަސް އެޅުމާއި، މާރާމާރީއާއި، ހަމަނުޖެހުން އުފައްދަން މަސައްކަތް ކުރުމާއި، ސްކޫލަށް ގެއްލުންދޭން މަސައްކަތް ކުރުންފަދަ އެތައް މައްސަލައެއް ހިމެނެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނާ ގޮތުގައި މާލެ ސަރަހައްދުން ކުޑަކުދިންނާގުޅޭ ޑްރަގްގެ މައްސަލަތައް 10،000ށްވުރެ ގިނައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޑްރަގް ބޭނުން ކުރުމާއި، ވިއްކުމާއި، ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ އެތައް މައްސަލައެއް ހިމެނެއެވެ. ޑްރަގް ކެފޭތަކުން ޚިދުމަތް ހޯދާ ހާހަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ތެރޭގައި, ގަވާއިދުން އެ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ 14 ކުދިންވެސް ފާހަގަވެފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. ޑްރަގް ވިއްކާ ވިޔަފާރީގައި 10 އަހަރުގެ ކުޑަކުދިންވެސް ހިމެނޭކަން ފުލުހުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ވަކިން ޚާއްސަކޮށް މާލޭގެ އިތުރުންވެސް މިފަދަ މައްސަލަތައް އާންމުކޮށް ފާހަގަކުރެވޭ އަތޮޅުތައް ހުރިކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް