ކ. މާލެ
|
23 ފެބްރުއަރީ 2022 | ބުދަ 12:18
ގދ. ތިނަދޫ
ގދ. ތިނަދޫ
ރާއްޖެއެމްވީ
ގދ ތިނަދޫއަށް ފޮނުވާ ޑޮކްޓަރުން ފިލާ މައްސަލަ
ގދ. ތިނަދޫއަށް ފޮނުވާ ޑޮކްޓަރުން ފިލާ މައްސަލަ ބޮޑުވެ އިމިގްރޭޝަންގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދެފި
 
ތިނަދޫ ހޮސްޕިޓަލަށް ހޭނައްތާ 5 ޑޮކްޓަރުން ފޮނުވިއިރު ހުރިހާ ޑޮކްޓަރުންވެސް ވަނީ ފިލާފައި
 
މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އެމީހުން ފިލައިގެން ދިޔުމުގެ ކުރިން އެނގޭނަމަ ހުއްޓުވޭނެކަމަށް

ގދ ތިނަދޫއަށް ފޮނުވާ ޑޮކްޓަރުން ފިލާ މައްސަލަ ބޮޑުވެފައިވާކަމަށާއި އެކަމާއި ގުޅިގެން އިމިގްރޭޝަނާއި ވާހަކަދައްކާފައިވާކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ތިނަދޫ ހޮސްޕިޓަލަށް ފޮނުވާ ޑޮކްޓަރުން "ހަރުލާނެ ކަހަލަ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސޭނެތޯ" ބެއްލެވުމަށް ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އަބްދުލް މުޣުނީ މިނިސްޓަރު އަރިހުން ބުދަ ދުވަހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި އެއްސެވުމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ދާދިފަހުންވެސް ތިނަދޫ ހޮސްޕިޓަލަށް ހޭނައްތާ 5 ޑޮކްޓަރުން ފޮނުވިކަމަށެވެ. އެހުރިހާ ޑޮކްޓަރުންވެސް ފިލާފައިވާކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ފިލައިގެން ދަނީ ކިހިނެއްކަން އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާކަމަށާއި އެތަނަށް ޑޮކްޓަރުން ވަރަށް ގިނައިން ފޮނުވާކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެތާންގައި ޑޮކްޓަރުން ހިފެހެއްޓޭނެ ގޮތެއް ބައްލަވައިދެއްވުމަށް މިނިސްޓަރު ވަނީ މެމްބަރުގެ އަރިހުން އެދިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ. މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އެމީހުން ފިލައިގެން ދިޔުމުގެ ކުރިން އެނގޭނަމަ ހުއްޓުވޭނެކަމަށެވެ.

އެއާރޕޯޓާއި ހަމައިން އެއިންތިޒާމުތައް އޮންނާނީ ހަމަޖައްސާފައި. އެއީ ތިނަދޫގައި މިދިމާވި ހާދިސާ އާއިގުޅިގެން އިމިގްރޭޝަނާއި ވާހަކަދައްކައިގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ހުއްދަނެތި ނުދެވޭ ގޮތަށް. އެއީ އެމީހުންގެ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ އުޖޫރަތަކަށްވެސް ހުރޭ، އެތައް ހަރަދެއްކޮށްގެން ގެންނަނީ. އެހެންވީމާ ޑޮކްޓަރުން ފޮނުވާ ރަށްރަށުން އެމީހުންނަށް ވާ ނުވާ ގޮތް ބައްލަވާ އެމީހުން ހިފެހެއްޓުން އެދެން.
އަހުމަދު ނަސީމް/ ހެލްތު މިނިސްޓަރު

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މީގެފަހުން ދެން އެގޮތަށް ފިލައިގެން ޑޮކްޓަރުންނަށް ނުދެވޭނެކަމަށެވެ. ހުއްދަ އާއި ނުލާ އެގޮތަށް ދާނަމަ އެކަން އިމިގްރޭޝަނުން އަންގާނެކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުން ނުލިބޭކަމުގެ ޝަކުވާ ބޮޑުވެފައިވާއިރު ޑޮކްޓަރުން ފިލާ މައްސަލަ މިހާބޮޑަށް ސަރުކާރުން ފެންމަތި ކުރީ މިއީ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް