ކ. މާލެ
|
23 ފެބްރުއަރީ 2022 | ބުދަ 10:14
އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ތިނަދޫ ޑރ. އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ތިނަދޫ ޑރ. އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
އެމްޓީސީސީ
ތިނަދޫގައި އަޅާ ޓަރޝަރީ ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތް
ތިނަދޫގައި ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލް އެޅުމަށް ކުވައިތު ފަންޑުން ލޯނު ހަމަޖެހިއްޖެ، ދެވަނަ ކުއަރޓާގައި ޓެންޑަރ ކުރާނެ: ހެލްތު މިނިސްޓަރ
 
ޑރ. އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ 95 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި
 
އައު ހޮސްޕިޓަލްގެ ޑިޒައިން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އިއުލާންކޮށް ހޮސްޕިޓަލް ޑިޒައިންކުރާނެ ފަރމަކަށް މިހާރު ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައި

ގދ ތިނަދޫގައި އިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލް އެޅުމަށް ކުވެއިތު ފަންޑުން ލޯނު ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ތިނަދޫ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލް ނުފެށި ލަސްވާ ސަބަބާއި ގުޅޭގޮތުން ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ، ކުރެއްވި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އިމާރާތް ޑިޒައިން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އިއުލާންކުރެވި ހޮސްޕިޓަލް ޑިޒައިންކުރާނެ ފަރމަކަށް މިހާރު އެވޯޑް ކުރެވިފައިވާކަމަށެވެ. އަދި އައު ހޮސްޕިޓަލް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކޮންދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއަރޓާ ތެރޭހައި ޓެންޑަރިންގ އަށް ހުޅުވާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލް އެޅުމުގެ ކުރިންވެސް ތިނަދޫގައި ހުރި ޑރ. އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުވެސް ކުރިޔަށްދާކަމަށެވެ. އެއީ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލެއް އެޅި ޚިދުމަތްދޭން ވަގުތު ނަގާނެތީ މިހާރު ހުރި ހޮސްޕިޓަލް އަޕްގްރޭޑްކޮށް ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް ދޭން ބޭނުންވާތީކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީ އާއި ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިޔަށްދާއިރު، އެމަސައްކަތުގެ 95 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާއިރު ހޮސްޕިޓަލްގައި 14 ކޮންސަލްޓޭޝަން ރޫމެއް ހިމެނޭ، އައު އޯޕީޑީ އޭރިއާއެއް ހެދުމާއި 4 ޕްރައިވެޓް ރޫމާއި ދެ ލޭބަރ ސްވިޓާއި އަދި އެންއައިސީޔޫ ހިމެނޭ އިމާރާތް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އެބަދޭ. މިމަސައްކަތުގެ 95 މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައި. އަދި މިހާރު އޯޕީޑީ އޭރިއޭގެ 9 ބެޑްގެ ފުލް ފްލެޖް އީއާރަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލުކޮށްގެން މިހާރު ކުރަމުންދޭ. މިޕްރޮޖެކްޓަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 33.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްގެން ކުރިޔަށްގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓެއް ޕްރޮޖެކްޓަކީ.
އަހުމަދު ނަސީމް/ ހެލްތު މިނިސްޓަރ

މިމަސައްކަތްކުރަމުންދާ އެމްޓީސީސީން ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ބުނެފައިވަނީ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ނިމުމަކާ ގާތަށް ގޮސްފައިވާކަމަށެވެ. މަޝްރޫއުގެ 82 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ވަނީ މިހާރު ނިމިފައެވެ. މީގެއިތުރުން އޯޕީޑީ އިމާރާތާއި ވިއްސާ ކޮޓަރި ހުންނަ އިމާރާތުގެ 99 އިންސައްތަ މަސައްކަތްވެސް ވަނީ ނިމިފައެވެ. ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ޖާގަ އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލުކުރީ އޮގަސްޓް 2019ގަ އެވެ. އެ މަސައްކަތް އެ ކުންފުނިން ފެށީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

މީގެއިތުރުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި 400 ކިލޯވޮޓްގެ ބެކަޕް ޖަނެރޭޓަރާއި ސިންކްރޮނައިޒްޑް ޕެނަލް ބޯޑު ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލްކުރުމަށް 3.4 މިލިއަން ރުފިޔާ އާއި ފެނަކަ އާއި ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިޔަށްގެންދާ ކަަމަށެވެ. ޖެނެރޭޓަރާއި ސަޕްލައި ބޯޑު އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ފެނަކައިން ކުރަމުންގެންދާކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

ތިނަދޫ ހޮސްޕިޓަލަކީ ހުވަދުއަތޮޅުގައި ހުންނަ ހޮސްޕިޓަލުތަކުގެ ތެރެއިން ސިއްހީ ޚިދުމަތް ދޭ އެންމެ ބޮޑު އެއް ހޮސްޕިޓަލެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް