ކ. މާލެ
|
16 ފެބްރުއަރީ 2022 | ބުދަ 12:47
ޔުނިވާސަލްގެ ޗެއާމަން މުހައްމަދު އުމަރު މަނިކު އެމްޔޫ މަނިކު
ޔުނިވާސަލްގެ ޗެއާމަން މުހައްމަދު އުމަރު މަނިކު އެމްޔޫ މަނިކު
ރާއްޖެއެމްވީ
މިނިމަމް ވޭޖް
މިނިމަމް ވޭޖާއެކު މުވައްޒަފުންނަށް ރަނގަޅު މުސާރައެއް ލިބިގެން ހިނގައްޖެ: އެމްޔޫ މަނިކު
 
މިނިމަމް ވޭޖާއެކު މުވައްޒަފުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު މަތިވެގެންދާނެ

މިނިމަމް ވޭޖާއެކު މުވައްޒަފުންނަށް ރަނގަޅު މުސާރައެއް ލިބިގެން ހިނގައްޖެ ކަމަށް ޔުނިވާސަލްގެ ޗެއާމަން މުހައްމަދު އުމަރު މަނިކު (އެމްޔޫ މަނިކު) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެމްޔޫ މަނިކު ވިދާޅުވީ މިނިމަމްވޭޖާއި ގުޅިގެން ރަނގަޅު މުސާރައެއް މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިގެން ހިނގައްޖެ ކަމަށާއި މިކަމުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު މަތިވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ސަރުކާރުން ނިންމި ވަރަށް ރަނގަޅު ނިންމެއް ކަމަށް މަނިކު ވިދާޅުވިއެވެ.

މަނިކު އިތުރަށް ވިދާޅުވި ހޯމް ސްޓޭއާއެކު ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އިތުރަށް ހަރުފަތަކަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

ސަރުކާރުން މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތްތަކަށް ބަލާއިރު ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް، މަހަކު 4500 ރުފިޔާ، މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް މަހަކު 7000 ރުފިޔާ އަދި ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތަކަށް މަހަކު 8000 ރުފިޔާގެ އުޖޫރައެއް މުވައްޒަފުންނަށް ދޭން ޖެހޭ ގޮތަށް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ދުވާލަކު މަދުވެގެން 6 ގަޑިއިރު މަސައްކަތް ކުރާ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް މަހަކު 7000 ރުފިޔާ ކަނޑައެޅުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ވޭޖްގެ ފައިދާ 40-50 އިންސައްތަ މީހުންނަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ލަފާކޮށްފައިވާއިރު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ 13،000 މުވައްޒަފުންނަށް މީގެ ހެޔޮ މަންފާ ކުރާނެ ކަމަށް ވެސް ސަރުކާރުން ލަފާ ކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
25%
0%
50%
25%
0%
ކޮމެންޓް
16 ފެބްރުއަރީ 2022 | ބުދަ 15:57
ބާޒު
ހެޔޮވެރިކަމަކީ މީނޫންތޯ؟