ކ. މާލެ
|
7 ފެބްރުއަރީ 2022 | ހޯމަ 13:39
ގިރިފުށި ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ޕްރޮޖެކްޓް އިފްތިތާޙުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު
ގިރިފުށި ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ޕްރޮޖެކްޓް އިފްތިތާޙުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
ގިރިފުށީ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް
ގިރިފުށީ ބަނދަރާއެކު ހާމަވަނީ ރައީސް ޞާލިޙްގެ ހަރުދަނާ ތަޞައްވުރަށް ޢަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާކަން - މިނިސްޓަރ މާރިޔާ
 
މީގެ ކުރިން، އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން، ގިރިފުށީގެ ބަނދަރުގެ ކަނޑުތޮށި ރަނގަޅަށް ފެންވަރަށް ހެދުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ފައިސާ އޮތީ ހަމައެކަނި ބަޖެޓު ފޮތުގައި ޖަހާފައި އޮތް ހިސާބު ޢަދަދަކަށް ވެފައި
 
މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ވަނީ ގިރިފުށި ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ޕްރޮޖެކްޓް އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވާފައި

ދިވެހި ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ތަމްރީނުތައް ހިންގާ މައި މަރުކަޒު ހުންނަ ގިރިފުށީގެ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ފެށިގެން ދިޔުމަކީ، ސިފައިންނަކީ ފަންނީ، ޤާބިލް، ޕްރޮފެޝަނަލް، ހުރިހާ ޙާލަތަކާވެސް ކުރިމަތިލުމަށް ތަމްރީނު ލިބި، ތައްޔާރުވެފައިވާ، "ފައިޓިންގ ފިޓް" ފޯރސްއަކަށް ހައްދަވަން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ގެންގުޅުއްވާ ހަރުދަނާ ތަޞައްވުރަށް ޢަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާކަމުގެ އަލިގަދަ ހެއްކެއްކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރ މާރިޔާ މިހެން ވިދާޅުވީ، ގިރިފުށި ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ޕްރޮޖެކްޓް އިފްތިތާޙުކުރުމަށް ގިރިފުށީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ.

މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ވިދާޅުވީ ޒަމާނުއްސުރެ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިފައިން ތަމްރީނުކުރާ މައި މަރުކަޒު ހުންނަ ގިރިފުށީގެ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑް ވެގެންދާކަމީ، ދިވެހި ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރަށް ލިބުނު މުހިއްމު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށެވެ. އަދި މީގެ ކުރިން، އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން، ގިރިފުށީގެ ބަނދަރުގެ ކަނޑުތޮށި ރަނގަޅަށް ފެންވަރަށް ހެދުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ފައިސާ އޮތީ ހަމައެކަނި ބަޖެޓު ފޮތުގައި ޖަހާފައި އޮތް ހިސާބު ޢަދަދަކަށް ވެފައިކަން ފާހަގަކުރައްވާ މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ވިދާޅުވީ، މިކަމުގެ ސަބަބުން، ވަރަށް ގިނަ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހުނު ކަމަށެވެ.

Advertisement

ކަންމިހެން އޮއްވާ، 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު، ރައީސް ޞާލިޙް، އެމްއެންޑީއެފް އޮފިސަރސް ރޭންޖް ޑޭގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށްޓަކައި ގިރިފުށްޓަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި، ގިރިފުށްޓަށް ބޭނުންވެފައިވާ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ސަރވިސް ކޯއިން ދެއްވި ޕްރެޒެންޓޭޝަން ބައްލަވާލެއްވުމަށްފަހު، މިކަމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަން ދެކެވަޑައިގެން، އެމަނިކުފާނުވަނީ މިކަމަށް ޚާއްޞަ އިސްކަމެއް ދެއްވައިގެން، ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހަމަޖައްސަވާދެއްވާފައިކަން މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގެ ދަތި އުނދަގޫ ޙާލަތުގައިވެސް، ސަރުކާރުން ބަޖެޓު ހަމަޖައްސަވައިދެއްވައިގެން ކުރިއަށްގެންދަވާ މިޕްރޮޖެކްޓަކީ، ރައީސް ޞާލިޙް އަބަދުވެސް ސިފައިންނާއި ގުޅޭ ކަންކަން ވަރަށް ގާތުން ބައްލަވަމުން ގެންދަވާކަމުގެ އަލިގަދަ ހެއްކެއްކަން މިނިސްޓަރ މާރިޔާވަނީ ޝުކުރާއެކީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

މިރަސްމިއްޔާތުގައި، މިޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށްގެންދަން ހަމަޖެހިފައިވާ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) ގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އާދަމް އާޒިމް، ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯރސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ ޝަމާލް، ސަރވިސް ކޯރގެ ކޮމަޑާންޓް ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް ޙާމިދު ޝަފީޤާއި ޖެނެރަލް އޮފިސަރުންވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
8 ފެބްރުއަރީ 2022 | އަންގާރަ 15:02
މަދު
ވައިޖެހުމަކީ ކޮންމެހެންވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްހެން ހީވަނީ