ކ. މާލެ
|
7 ފެބްރުއަރީ 2022 | ހޯމަ 14:04
 މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ ބައެއްގެ މައްޗަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގެ ދައުވާތަކެއް އުފުލައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޝަރީއަތް
މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ ބައެއްގެ މައްޗަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގެ ދައުވާތަކެއް އުފުލައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޝަރީއަތް
ރާއްޖެއެމްވީ
ޑްރަގް ފައިސާއިން މަނީ ލޯންޑަރ ކުރުން
ޑްރަގް ފައިސާއިން މަނީ ލޯންޑަރ ކުރުން: ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއަށް ދިފާއުން އިންކާރު ކުރޭ
 
ރާމިޒާ އަލީގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުންތައްވެސް ވަކިން ކުރިއަށްގެންދޭ
 
ޝާހު ވަނީ ޙަސަން ރަޝީދަށް ފުލުހުން އަނިޔާކޮށްފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައި
 
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބައްލަވަނީ ގާޒީ އިސްމާއިލް ޝަފީއު

މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ ބައެއްގެ މައްޗަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މަނީ ލޯންޑަރިންގގެ ދައުވާތަކެއް އުފުލައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށްދާ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ހޯމަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބައްލަވަނީ ގާޒީ އިސްމާއިލް ޝަފީއުއެވެ.

ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ:

ހޯމަ ދުވަހު ކުރިއަށް ދިޔަ އަޑުއެހުމުގައި ދައުލަތުން ވަނީ މި މައްސަލައިގައި އުފުލާފައިވާ ދައުވާތައް އިއްވާފައެވެ. މި މައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލާފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ތ. ތިމަރަފުށި، ވައިޓްރޯސް، އިސްމާއިލް ޝަރީފްއާއި، ކ. މާލެ، މއ. ހަސްލަތު، ޝާނިޔާ އިބްރާހީމް، ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަންބަރު 01-ޖީ-45 ހުޅުމާލެ، ހަސަން ރަޝީދު އަދި ގދ. ތިނަދޫ، ރަންގަލް، ހަސަން ލޫތު ހިމެނެއެވެ. އެ ހަތަރު މީހުންގެ މައްޗަށްވެސް ވަނީ ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއާއި، މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގެ ދައުވާ އުފުލާފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، އިސްމާއިލް ޝަރީފްއާއި ޙަސަން ލޫތުގެ މައްޗަށް ކެނެބިސް ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެއްވެސް ވަނީ އުފުލާފައެވެ. އަދި ޑައިމޯފިން ބޭނުން ކުރުމާއި، ހުއްދަ ނަގައިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ހުއްދަ ނުނަގައި ކުރުމާއި، ޖަދުވަލު 1 ގައިވާ މަސްުތުވާއެއްޗެއް ބޭނުން ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާވެސް މި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ވަކިވަކި ފަރާތަކުގެ މައްޗަށް ކުރެވިފައިވާ އިތުރު ދައުވާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

ދައުވާއަށް ޖަވާބުދާރީވަމުން ޙަސަން ލޫތުގެ ވަކީލު އަލީ ޝާހު ވަނީ ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި ދައުވާއަށް ދިފާއުން އިންކާރު ކުރާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެ ފައިސާއަކީ ޑޮލަރު ގަތުމުގެ މުއާމަލާތަކާއި ގުޅޭ ފައިސާކަންވެސް ވަކީލު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ރާމިޒާ އަލީގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގެއަޑުއެހުންތައްވެސްވަކިން ކުރިއަށްގެންދެއެވެ. އެގޮތުން ރާމިޒާއަކީ ލޫތުގެ އަނބިމީހާއެވެ.

Advertisement

ޝާހުއަކީ ޙަސަން ރަޝީދުގެވެސް ވަކީލެވެ. ޝާހު ވަނީ ޙަސަން ރަޝީދަށް ފުލުހުން އަނިޔާކޮށްފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން ޙަސަން ރަޝީދުގެ އާއިލާގެ މެމްބަރުންގެ ކުރިމަތީގައި ފުލުހުން އޭނާއަށް އަނިޔާކޮށްފައިވާއިރު، އެފަދަ އަނިޔާވެރި އަމަލުތަކެއްގެ މައްޗަށް ތަރުތީބުވެ، ހެކި ހޯދައިގެން ކޮށްފައިވާ ދައުވާއަކަށް ދިފާއުން އިންކާރުކުރާކަމަށް ވަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝާނިޔާއާއި އިސްމާއިލް ޝަރީފްގެ ވަކީލު އިސްމާއިލް މުޙައްމަދުވެސް ވަނީ އެ ދައުވާތަކަށް ދިފާއުން އިންކާރު ކުރާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ދެން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ދައުލަތުން ހެކި ހުށައެޅުމުގެ ބައެވެ.

ދިފާއީ ވަކީލު ޝާހު ވަނީ ދިފާއީ ހެކި ހުށައެޅުމަށް އިތުރު ފުރުސަތަކަށް އެދިލައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ގާޒީ ވަނީ ދައުވާލިބޭ ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކޮށް، ހެކި ހުށައެޅުމަށް 15 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެއްވާފައެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ކެނެބިސް ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއާއި ބާކީ ހުރި ދައުވާތައް އިއްވުން ވަނީ އެހެން ދުވަހަކަށް ތާވަލުކޮށްފައެވެ.

މިއީ 12 ޖަނަވަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކޮށް އެތަކެތި ބޭނުންކޮށް، ގެންގުޅެ އަދި އެތަކެތި ޓްރެފިކް ކުރާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވުނު މައްސަލައެކެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން މާލޭގެ 04 ގެއެއް ބަލައިފާސްކޮށް ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ފެނިފައިވާއިރު، މި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މާރޗު މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެގޮތުން މި މައްސަލައަކީ މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ މައްސަލައެއްގައި މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށުގެ ދަޢުވާކުރުމަށް ހުށަހެޅި ފުރަތަމަ މައްސަލަކަމަށް ޕީޖީ އޮފީހުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް