ކ. މާލެ
|
6 ފެބްރުއަރީ 2022 | އާދީއްތަ 14:11
ކްރިމިނަލް ކޯޓް- މި މައްސަލައިގައި މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވަނީ ގދ. ތިނަދޫ ރާމިޒާ އަލީގެ މައްޗަށް
ކްރިމިނަލް ކޯޓް- މި މައްސަލައިގައި މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވަނީ ގދ. ތިނަދޫ ރާމިޒާ އަލީގެ މައްޗަށް
ރާއްޖެއެމްވީ
ޑްރަގް ފައިސާއިން މަނީ ލޯންޑަރ ކުރުން
"ޑްރަގް ލާރި" ލޯންޑަރ ކުރިކަމަށް ބުނެ ރާމިޒާއާ ދެކޮޅަށް ހުށައަޅާފައިވަނީ ގުޅުންހުރި ހެކިތަކެއް ނޫން: ވަކީލު
 
ދެން އޮންނަ މަޖިލީހެއްގައި މިއީ މަދަނީ މިންގަނޑުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ މައްސަލައެއްކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމަވާނެ
 
މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވަނީ ގދ. ތިނަދޫ ރާމިޒާ އަލީގެ މައްޗަށް
 
ރާމިޒާ ކުރިން ވަނީ ޖަަވާބުދާރީވެ ދައުވާއަށް އިންކާރު ކޮށްފައި

ފިރިމީހާގެ ޑްރަގް ފައިސާ ބޭނުންކުރި ކަމަށް ބުނެ އަނބިމީހާއަށް މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ދައުވާ އުފުލި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް އަންގާރަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވަނީ ގދ. ތިނަދޫ ރާމިޒާ އަލީގެ މައްޗަށެވެ. އެގޮތުން ވަކި ފައިސާ އަކީ ކުށްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ ފައިސާއެއްކަން ޝައްކުކުރެވޭ ހާލަތުގައި ވެސް އަތުގައި ބަހައްޓައިފި ނަމަ ނުވަތަ އެއިން މުއާމަލާތުކޮށްފި ނަމަ އެއި މަނީ ލޯންޑަރިން ކަމަށް ބެލެއެވެ. މި މައްސަލައިގެ އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި ދައުލަތުން ވަނީ 28 ޝަފަހީ ހެއްކެއް ހުށައަޅާފައެވެ. އަދި ގިނަ ކިތާބީ ހެކިތަކެއްވެސް ހުށައަޅާފައިވެއެވެ. އެއަށްފަހު ދިފާއުން ހެކި ހުށައެޅުމުގެ ބައި ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

އެއަށްފަހު ގާޒީ ވަނީ ޝަރީއަތުގެ ކުރީގެ ހުށައެޅުންތައް ހުށައެޅުމަށް 15 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ގާޒީ ވަނީ ދެއްވާފައެވެ.

މި މައްސަލައިގައި އާދިއްތަ ދުވަހު ކުރިއަށްދިޔަ އަޑުއެހުމުގައި ވަނީ ޝަރީއަތުގެ ކުރީގެ ހުށައެޅުންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކައި، އެއަށް ރައްދު ދެއްވާފައެވެ. އެގޮތުން ދިފާއުން ވަނީ ދައުލަތުން ހުށައަޅާފައިވާ ހެކިންނަކީ ދައުވާލިބޭ ފަރާތާއި ގުޅޭ ހެކިތަކެއް ނޫންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައެވެ. ދައުލަތުން ހުށައަޅާފައިވާ ހެކިތައް ބަލައިނުގަތުމަށް ދިފާއުން ވަނީ އެދިފައެވެ. އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ، ހެކިތަކަކީ މައްސަލައާއި ގުޅުންނެތް ހެކިތަކެއްކަމަށް ދިފާއަށް ހަމައެކަނި ދެކެވުމަކީ އެ ހެކިތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ސަބަބެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

Advertisement

ދެން މި މައްސަލައިގައި އޮންނާނީ ޝަރީއަތުގެ ކުރީގެ ހުށައެޅުންތަކަށް ގޮތެއް ނިންމުމެވެ. އަދި އެ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައި މިއީ މަދަނީ މިންގަނޑުން ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ މައްސަލައެއްކަމާމެދު ގާޒީ ގޮތެއް ނިންމަވާނެއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބައްލަވަނީ ގާޒީ އަލީ އާދަމްއެވެ.

މި މައްސަލަ ގުޅެނީ 12 ޖަނަވަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކޮށް އެތަކެތި ބޭނުންކޮށް، ގެންގުޅެ އަދި އެތަކެތި ޓްރެފިކް ކުރާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވުނު މައްސަލައާއެވެ. އެގޮތުން އެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކެއްގެ މައްޗަށް މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ދައުވާގެ އިތުރުން، މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ދައުވާވެސް އުފުލާފައިވާއިރު، އެ މައްސަލައަކީ މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ މައްސަލައެއްގައި މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށުގެ ދަޢުވާކުރުމަށް ހުށަހެޅި ފުރަތަމަ މައްސަލަކަމަށް ޕީޖީ އޮފީހުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. އަދި އެ މައްސަލައިގައި ރާމިޒާގެ ފިރިމީހާވެސް ހިމެނެއެވެ.

އެ މައްސަލާގައި ފުލުހުން ބަލައިފާސްކުރި ތަންތަނުން ޖުމްލަ 1،542،675ރ (އެއްމިލިއަން ފަސްލައްކަ ސާޅީސް ދެހާސް ހަސަތޭކަ ހަތްދިހަ ފަހެއް) ރުފިޔާ ފެނިފައިވާކަމަށް ޕީޖީ އޮފީހުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ރާމިޒާގެ ޕަރހެއް ކަމަށްބުނާ ޕަރހަކުން ފެނިފައިވާ 61،500 ރުފިޔާއެއްވެސް ހިމެނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް