ކ. މާލެ
|
28 ޖެނުއަރީ 2022 | ހުކުރު 06:10
ޖަރުމަނުވިލާތުގެ މިޔުނިކްގައި ވެކްސިން ސެންޓަރެއް ކައިރީގައި މީހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ
ޖަރުމަނުވިލާތުގެ މިޔުނިކްގައި ވެކްސިން ސެންޓަރެއް ކައިރީގައި މީހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ
ރޮއިޓަރސް
ކޮވިޑް-19 ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ހާލަތު
ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ކޮވިޑް ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދެ ލައްކައިން މައްޗަށް
 
ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި ވަނީ ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ޖެހުން މަޖުބޫރުކުރުމާމެދު ބަހުސްކޮށްފައި
 
އެޤައުމުގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރ ވަނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ މެދުތެރޭގައި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ފެންނަ ކޭސްތައް ހަތަރު ލައްކައަށް އަރާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރައްވާފައި
 
ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު ޖަރުމަނުވިލާތުން 203،136 މީހުންނަށް ކޮވިޑް ޖެހިފައިވޭ

ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދެ ލައްކައިން މައްޗަށް ޖެހިލައިފިއެވެ.

މިއާއެކު ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކަށް ވަނީ ސްޓާފުންގެ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައެވެ. ޖަރުމަނުވިލާތުގެ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޮރ އިންފެކްޝިއަސް ޑިޒީސް އިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު ޖަރުމަނުން 203،136 މީހުންނަށް ކޮވިޑް ޖެހިފައިވެއެވެ. އެއީ މީގެ ހަފްތާއެއް ކުރިއާ އަޅާބަލާއިރު 69،600 ކޭސް އިތުރު އަދަދެކެވެ.

ނަމަވެސް ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް އަދި ބާރު ބޮޑުނުވާކަމަށް އެޤައުމުން ބުނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކުރިޔަށް އޮތް ހަފްތާތަކުގައި އެހާލަތު ބަދަލުވެގެންދާނެ ކަމަށް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް އެމަރޖެންސީ އެންޑް އިންޓެންސިވް ކެއަރ ޑޮކްޓަރުންގެ ފަރާތުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނެފައިވަނީ ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ފެންނަ ކޭސްތަކުގެ އަދަދު ތިން ލައްކައިން މައްޗަށް އަރައިފިނަމަ ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ސިއްޙީ ނިޒާމަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެއެވެ.

ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު ވަނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ މެދުތެރޭގައި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ފެންނަ ކޭސްތައް ހަތަރު ލައްކައަށް އަރާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރައްވާފައެވެ.

ކޭސްތަކުގެ އަދަދު މައްޗަށްދާއިރު ބައެއް ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ސްޓާފުންވެސް އަންނަނީ ބަލިވަމުންނެވެ. އެގޮތުން ބައެއް ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި ސްޓާފުން ބަލިވެގެން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާކަމަށް ޖަރމަން ހޮސްޕިޓަލް ފެޑެރޭޝަނުން ބުނެއެވެ.

އެޤައުމުގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި ވަނީ ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ޖެހުން މަޖުބޫރުކުރުމާމެދު ބަހުސްކޮށްފައެވެ. އެކަމާއި ދެކޮޅަށް އޭރު ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީސް ކައިރީގައި ދިޔައީ މުޒާހަރާކުރަމުންނެވެ.

އެއީ ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޚިލާފުކަމެއްކަމަށް ބުނެ ބައެއް މެމްބަރުންވަނީ ވެކްސިން ޖެހުން މަޖުބޫރުކުރުމާ ދެކޮޅު ހައްދަވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް