ކ. މާލެ
|
26 ޖެނުއަރީ 2022 | ބުދަ 10:13
ކޮރަޕްޝަން ޕަރސެޕްޝަން އިންޑެކްސްގައި 3 ޕޮއިންޓް ދަށްވެ، ރާއްޖެ ވަނީ 10 ގިންތި ދަށަށް ގޮސްފައި
ކޮރަޕްޝަން ޕަރސެޕްޝަން އިންޑެކްސްގައި 3 ޕޮއިންޓް ދަށްވެ، ރާއްޖެ ވަނީ 10 ގިންތި ދަށަށް ގޮސްފައި
ޓްރާންސްޕޭރަންސީ
ކޮރަޕްޝަން ޕަރސެޕްޝަން އިންޑެކްސް
"ރާއްޖޭގައި ރިޝްވަތުގެ އަމަލުތައް ހިންގާ މިންވަރަށް ބަލާއިރު، ކުދި ރިޝްވަތުތައް ހިންގުން މަދު"
ފެނިގެންދަނީ ގްރޭންޑް ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ކަންކަން ހިނގަމުންދާކަން
ޕްރޮޖެކްޓުތައް ޙަވާލުކުރާއިރު ޕްރޮކިއުމަންޓް އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް އެކަންކަން ކުރަންޖެހޭ

ރާއްޖޭގައި ރިޝްވަތުގެ އަމަލުތައް ހިންގާ މިންވަރަށް ބަލާއިރު، ކުދި ރިޝްވަތުތައް ހިންގުން މަދު ކަމަށް ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް އިން ބުނެފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޙީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ގްރާންޓްސް އެންޑް އައުޓްރީޗް މެނޭޖަރ ޝާޒިޔާ އަލީ ވަނީ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ކޮރަޕްޝަން ޕަރސެޕްޝަން އިންޑެކްސްއަށް އަލިއަޅުވާލައްވާ ވާހަކަ ދައްކަވާފައެވެ.

ޝާޒިޔާ ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގައި ރިޝްވަތުގެ އަމަލުތައް ހިންގާ މިންވަރަށް ބަލާއިރު، ކުދި ރިޝްވަތުތައް ހިންގުން މަދު ކަމަށެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި ފެނިގެންދަނީ ގްރޭންޑް ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ކަންކަން ހިނގަމުންދާކަން ކަމަށް ޝާޒިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން މަދު ބައެއްގެ އަތުގައި ސަރުކާރުގެ ހިންގުމަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުމުންވެސް އެކަމަށް މަގުފަހިވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ހަމައެއާއެކު، ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ބޭނުންކުރާ ގޮތާއި، އެކަމާއި ގުޅިގެން ފެންމަތިވާ ގޮންޖެހުންތަކުގެ ސަބަބުންވެސް ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މިސާލެއްގެ ގޮތުން ޕްރޮޖެކްޓުތައް ޙަވާލުކުރާއިރު ޕްރޮކިއުމަންޓް އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް އެކަންކަން ނުކުރެވުމަކީވެސް ކޮރަޕްޝަން އިންޑެކްސްގައި ރާއްޖޭގެ ދަރަޖަ ފަހަތަށް ދާން މެދުވެރިވެދާނެ ސަބަބެއްކަމަށް ޝާޒިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ. ވުމާއެކު އެކަންކަން މަދު ކުރުމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭން ޖެހޭކަންވެސް އޭނާގެ ވާހަކައިގައި ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން، ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަސައްކަތްތަކަށް މުވައްޒަފުން ނަގާއިރު، ލިބިފައިވާ ފެންވަރަށް ބެލުމަށްވުރެ ބޮޑަށް އާއިލީ އަދި ރައްޓެހިކަމުގެ ގުޅުމަށް އިސްކަންދީގެން ވަޒީފާތައް ދިނުން ފަދަ ކަންކަމަކީވެސް ރަނގަޅު ކުރަން ޖެހިފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ޝާޒިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ތަހުގީގީ އިދާރާތަކަށް ބިރު ދެއްކުމާއި ނުފޫޒު ފޯރުވުން ފަދަ ކަންކަމަކީވެސް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން ޙައްލު ކުރަންޖެހޭ ކަންކަންކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮރަޕްޝަން ޕަރސެޕްޝަން އިންޑެކްސްއަކީ ދުނިޔޭގެ 180 ގައުމެއްގައި ދައުލަތްތައް ހިންގުމުގައި ކޮރަޕްޝަން އަށަގަނެފައިވާކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ މިންވަރު ބެލުމަށް ކޮށްފައިވާ ސަރވޭތަކާއި ފަންނީ މާހިރުންގެ ހޯދުންތަކުގެ އަލީގައި އެ ގައުމުތައް ގިންތިކޮށް ޕޮއިންޓް ދޭ އިންޑެކްސްއެކެވެ. މި އިންޑެކްސްގައި ބޭނުންކުރަނީ ސުމަކުން ފެށިގެން ސަތޭކައާއި ދެމެދުގެ މިންގަނޑެއް ކަމަށް ވާއިރު, ސުމެއް ލިބެނީ ވަރަށް ކޮރަޕްޓް ގައުމުތަކަށެވެ. އަދި 100 ލިބެނީ ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލުތައް މަދު، ހިންގުމުގެ ނިޒާމު ސާފު އަދި ހާމަކަން ބޮޑު ގައުމުތަކަށެވެ.

ގައުމުތަކުގައި ކޮރަޕްޝަން އަށަގަނެފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ މަގުސަދުގައި ޓްރާންސްޕޭރެންސީ އިންޓަރނޭޝަނަލްގެ ފަރާތުން ނެރުނު ކޮރަޕްޝަން ޕަރސެޕްޝަން އިންޑެކްސް އަންގާރަ ދުވަހު އާންމުކޮށްފައިވާއިރު، މި އިންޑެކްސްއިން ދައްކާ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ އަދިވެސް ހިމެނެނީ 50 ޕޮއިންޓުން ދަށުން ސްކޯރ ކުރާ ތިންބައި ކުޅަ ދެބައި ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައެވެ.

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ސީޕީއައިއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބުނީ، 180 ގައުމުގެ ތެރެއިން 75 ގިންތި އަދި 43 ޕޮއިންޓް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް 2021ގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބިފައިވަނީ 85 ވަނަ ގިންތި އަދި 40 ޕޮއިންޓްކަމަށް ޓްރާންސްޕޭރެންސީން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް