ކ. މާލެ
|
16 ޖެނުއަރީ 2022 | އާދީއްތަ 22:33
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް
އެމްޓީސީސީ
ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް
68 މަޝްރޫއުއެއްގެ މަސައްކަތް ނުހުއްޓި ކުރިއަށްދޭ: އާޒިމް
 
މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ އަޑު އަހާނެ
 
އެމްޓީސީސީއަށް އެންމެ ރީތި ނަން ހޯދައިދިނުމުގައި ހޯރަފުށީގެ ރައްޔިތުންގެ ދައުރު ވަރަށް ބޮޑު
 
މިހާރު 50ށްވުރެ ގިނަ މަޝްރޫއު ނިންމައި ސަރުކާރާއި ހަވާލުކުރެވި، ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ ފައިދާ ލިބޭ

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ވެސް 68 މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ނުހުއްޓި ކުރިއަށްދާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޯރަފުށީގެ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އާޒިމް ވިދާޅުވީ މިސަރުކާރުގެ ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި 150 މަޝްރޫއު އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެއީ ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި އެވްރެޖްކޮށް ހަފްތާއަކަށް މަޝްރޫއު ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން މިހާރު 50ށްވުރެ ގިނަ މަޝްރޫއު ނިންމައި ސަރުކާރާއި ހަވާލުކުރެވި، ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ ފައިދާ މިހާރު ލިބެމުންދާ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އާޒިމް ވިދާޅުވީ ދިވެހި ތާރީހުގައި މީގެ ކުރިން މިހައި ހަލުހި ސްޕީޑެއްގައި ތަރައްގީ ގިނަ މަޝްރޫއުތައް ނުހިންގާ ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތީ ކުންފުންޏަށް ފަހި ދުވަސްތަކެއް ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ހޯރަފުށި އެއަރޕޯޓަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި އާޒިމް ވިދާޅުވީ އެކުންފުންޏަށް އެންމެ ރީތި ނަން ހޯދައިދިނުމުގައި ހޯރަފުށީގެ ރައްޔިތުންގެ ދައުރު ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށެވެ. އަދި ކާމިޔާބު ކަމާއެކު އެމަޝްރޫއު ނިންމާލެވުނީ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ލިބުނު އެއްބާރުލުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިދިޔަ ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަވާލުކޮށްފައިވޭ 150 މަޝްރޫއު. އެއީ ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި އެވްރެޖްކޮށް ހަފްތާއަކަށް މަޝްރޫއެއް. އޭގެ ތެރެއިން މިހާރު 50ށްވުރެ ގިނަ މަޝްރޫއު ނިންމައި ސަރުކާރާއި ހަވާލުކުރެވި، ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ ފައިދާ މިހާރު ކުރެވެމުންދަނީ. އަޅުގަނޑުމެން މަޝްރޫއު ފެށުމާއެކު ގާތްގަނޑަކަށް 68 ވަނަ މަޝްރޫއުގައި މިތިބީ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ނުހުއްޓި މިގަޑީގައި ކުރިއަށްދާނެ.
އެމްޓީސީސީ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް

އާޒިމް ވިދާޅުވީ މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ އަޑު އަހާނެ ކަމަށާއި، ރައްޔިތުންނަށް ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތައް ހައްލު ކޮށްދޭނެ ކަމަށެވެ. މިއަދު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭ ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއެއް ވެސް ފެއިލްވެގެންދަނީ އެތަނެއްގައި ހަވާލުވެ ހުންނަވާ ބޭފުޅެއް އިހުމާލުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އަބަދުވެސް ރައީސްހެ އަރިހުން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ހުރިހާ ކަމެއް ނިންމަވާ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ވިލިނގިލި ބަނދަރު ހެދުމަށް ބޮޑު ހިލައިގެ ފަސްވަނަ ޝިޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ސައިޓަށް ގެންގޮސްފި
އަވަސް އަރުވާލައިގެން އިންޓަރެސްޓް ބޮޑުކޮށް ބޮންޑު ވިއްކަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ "ދިޔަރެސް" ގައި ލިޔެފައިވަނީ ދޮގު ޚަބަރެއް: އެމްޓީސީސީ
އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އިން ފޯރުކޮށްދޭ އަތޮޅުތެރޭގެ އާންމު ފެރީގެ ދަތުރުތައް ހޮނިހިރު ދުވަހަށް މެދުކަނޑާލެވޭނެކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި
ނޫމަރާ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށޭނެ: އެމްޓީސީސީ
ރައީސް ސާލިހަކީ ކަޑަޖައްސަވާ ބޭފުޅެއް ނޫން، އެއީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅެއް: އާޒިމް
އާރުޓީއެލް ޒޯން 1ގެ ސާވޭ: ރައްޔިތުން އަތުން އަހަރަކު 100 މިލިއަން ރުފިޔާ ސަލާމަތް ކުރެވޭ!
އިންނަމާދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ބޮޑު ހިލައިގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމެންޓް ސައިޓަށް ގެންގޮސްފި
"އިންޖީނު ފައިނޭންސިންގ ޕްރޮމޯޝަން" ތަޢާރަފުކުރުމަށް އެމްޓީސީސީން މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި