ކ. މާލެ
|
14 ޖެނުއަރީ 2022 | ހުކުރު 23:43
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް ކޮމަންޑޫގެ ބޮޑު މަޝްރޫއު ފަށްޓަވައިދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް ކޮމަންޑޫގެ ބޮޑު މަޝްރޫއު ފަށްޓަވައިދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
އެމްޓީސީސީ
ދެ ކޮމަންޑޫ ގުޅުވާލުން
ކޮމަންޑޫ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާ ހިތްހަމަޖެހުން ހުއްޓުވަން ބަޔަކު މަސައްކަތް ކުރޭ – ފައްޔާޒު
 
ކޮމަންޑޫގެ ބިން ހިއްކުމާއި ކޮމަންޑޫއާއި މަތިކޮމަންޑޫ ގުޅާލުމުގެ އިތުރުން ކޮމަންޑޫގެ އެއްގަމުތޮށި އަދި ބަނދަރުތޮށި މަރާމާތުކުރުން މި މަޝްރޫއުގައި ހިމެނޭ
 
އޭސީސީއަށާއި އެކިއެކި ތަންތަނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިގެން މަތިކޮމަންޑޫގެ މަޝްރޫއު ހުއްޓުވަން ބަޔަކު މަސައްކަތްކުރޭ

ކޮމަންޑޫ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ހިތްހަމަޖެހުން ހުއްޓުވަން ބަޔަކު މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކޮމަންޑޫއާއި މަތިކޮމަންޑޫ ގުޅާލާ ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓް އިފްތިތާހުކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާފައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ މަތިކޮމަންޑޫ ގުޅާލުމުން ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ހައްލެއް ލިބިގެންދާއިރު އިގްތިސާދަށް ބޮޑު ބަދަލެއް އަންނާނެކަމާމެދު ޝައްކެއް ނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ މަންފާ ކޮމަންޑޫ ރައްޔިތުންނަށް އަދި މުޅި ށ. އަތޮޅަށް ކުރާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން މިއަދު މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކުގެ ތެރެއިން ކަމަށެވެ. ސަރުކާރުން ކުރަމުން މިދަނީ ޚުދުމުޚުތާރު ވެރިކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، ޚުދުމުޚުތާރު ވެރިކަމެއް ރާއްޖޭގައި ބަޔަކު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ބޭނުން ގޮތަކަށް ބޭނުން ކަމެއް ކޮށްލެވެން އެއިރު އޮތް ކަމަށާއި، ބޭނުން ގޮތަކަށް މަޖިލީހުން ގާނޫނުތައް ބަދަލުކޮށްލާ، ސަރުކާރުން ބުނި ގޮތަކަށް އަމަލުކުރި ކަމަށެވެ.

Advertisement

އެއިރު އެ ބާރާ އާރާ އޮއްވާ މިކަންކަން (ކޮމަންޑޫ އަދި މަތިކޮމަންޑޫ ގުޅުވާނުލެވޭ) ނުކުރޭ ކަމަށާއި، މި ސަރުކާރުން މިކަންކަން މިކުރަނީ ސަރުކާރުގެ މައްޗަށް ފާރަވެރިވާނެ އެތައް މުއައްސަސާއެއް އޮވެ، ރާއްޖޭގެ މީޑިއާއިން ވެސް ކޮންމެ ފަދަ ވާހަކައެއް ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ދީގެން ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ކޮމަންޑޫގައި ކުރިއަށްދާ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ މުޅިން ނުބައި މައުލޫމާތު މީޑިއާއަކުން އާންމު ކުރި ކަމަށާއި، ސަރުކާރުން އެމީހުން ހިފާ ހައްޔަރުކޮށް ބަންދެއް ނުކުރާނެ ކަމަށެވެ. ހުރިހާ ފާރަވެރިކަމަކާއި އެއްކޮށް ކަންކަން ކުރުމަކީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ދުވަސް ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ސިޔާސީ ބޭނުމަށްޓަކައި ކޮމަންޑޫ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުން ހުއްޓުވަން ބަޔަކު މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށެވެ. އޭސީސީއަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ، އަދި އެކިއެކި ދިމާލަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިގެން މަތިކޮމަންޑޫގެ މަޝްރޫއު ހުއްޓުވަން ބަޔަކު މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގޭ ބޭނުމަކީ ސަރުކާރަށް ކަމެއް ނުވާކަން ރައްޔިތުންނަށް ދެއްކުން. އޭގެ ފަހަތުގައިވާ ކަންކަން ތިބޭފުޅުންނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ. ވިސްނާ ފިކުރުކުރާ ބަޔަކަށް މި ހުރިހާކަމެއް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ. އަޅުގަނޑުމެން ތި ބޭފުޅުންނަށް އަދި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަރުވާ ޔަގީންކަމަކީ ރައީސް ސޯލިހު ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުފުޅުތައް ފުރިހަމައަށް ލިބިފައިވާ ވަގުތުގައި އަދާކުރާނެ ކަން. ފުރިހަމަ ކުރާނެ ކަން. އަދި އޭގެ މަންފާ ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާނެ ކަން.
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް

ކޮމަންޑޫއާއި މަތިކޮމަންޑޫ ގުޅާލުމުގެ މަޝްރޫއުގައި ކޮމަންޑޫގެ ބިން ހިއްކުމާއި، ކޮމަންޑޫއާއި މަތިކޮމަންޑޫ ގުޅާލުމުގެ އިތުރުން ކޮމަންޑޫގެ އެއްގަމުތޮށި އަދި ބަނދަރުގެ ތޮށިގަނޑު މަރާމާތުކުރުން ހިމެނެއެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، 16.7 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކުމާއި، 1520 މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ރިވެޓްމެންޓް ޖެހުމާއި، 353 މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ގްރައިންސް ޖެހުމާއި، 200 މީޓަރުގެ ބްރިޖެއް އެޅުން ހިމެނެއެވެ. އަދި މިހާރު ހުރި ރިވެޓްމެންޓްގެ 1662 މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއް ރެކްޓިފައިކޮށް ރީޕްރޮފައިލް ކުރުމާއި، މިހާރު ހުރި ބޭރުތޮށީގެ 30 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއް ރެކްޓިފައިކޮށް ރީޕްރޮފައިލް ކުރުމާއި، އެންވަޔަރަމަންޓްރަލް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމެންޓެއް ހެދުންވެސް މިމަޝްރޫއުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

ޖުމްލަ 249.90 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވާ މި މަޝްރޫއު އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 730 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާގޮތަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް