ކ. މާލެ
|
14 ޖެނުއަރީ 2022 | ހުކުރު 19:16
ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ގޯސްވެ ސްކޫލަތުގައި ފިޔަވަޅުތަކެއް ވަނީ އަޅާފައި
ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ގޯސްވެ ސްކޫލަތުގައި ފިޔަވަޅުތަކެއް ވަނީ އަޅާފައި
ރާއްޖެއެމްވީ
ކިޔަވައިދޭ އުސޫލަށް ބަދަލުގެނައުން
މާލެ ސަރަހައްދުގެ ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވައިދޭ ވަގުތުތަކަށް ބަދަލުގެނެސްފި
 
ވަކިވަކި ސްކޫލްތަކުން ހަމަޖައްސާ އުސޫލުތައް ސްކޫލްތަކުން ބެލެނިވެރިންނަށް އަންގާނެ
 
ސްކޫލަށް ހާޒިރު ނުވާ ދުވަސްތަކުގައި އޮންލައިންކޮށް ކިޔެވުން ކުރިއަށްދާނެ
 
ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ކިޔަވައިދޭ އުސޫލަށް ބަދަލު ގެނައީ ހަމައެކަނި މާލެ ސަރަހައްދުގެ ސްކޫލްތަކަށް

ކޮވިޑް ކޭސްތައް އިތުރުވެ މާލެ ސަރަހައްދުގެ ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔަވައިދޭ ވަގުތުތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފިއެވެ.

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ހުކުރު ދުވަހު ނެރުނު ނޫސްބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި އަނެއްކާވެސް ކޮވިޑް-19ގެ ވައިރަސް ހަލުއިކަމާއިއެކު ފެތުރެމުންދާތީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން އަންގާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން 2021-2022 ވަނަ ދިރާސީ އަހަރުގެ ދެވަނަ ޓާރމްގެ ކިޔަވައިދިނުން ސްކޫލްތަކުގައި އާދީއްތަ ދުވަހު ފަށާއިރު މާލޭގެ ސްކޫލްތަކުގައި ފުރަތަމަ ހަފްތާގައި ކިޔަވައި ދިނުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޚާއްސަ ސަމާލުކަން ދީގެން ކަމުގައެވެ.

އެގޮތުން ސްކޫލްގެ ހުރިހާ ހަރަކާތްތަކެއްގައިވެސް ގައި ދުރުކަން ދެމެހެއްޓުމަށާއި، ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ހާޒިރު ވުމުން ހުންބެލުން އަދި ސެނެޓައިޒްކުރުން ނުވަތަ އަތްދޮވުމާއި، ސްކޫލުގެ ކިޔަވައިދޭ ދަންފަޅި ކުރުކުރުމަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ކްލާސްރޫމްގައި ދަރިވަރުން ތިބޭއިރު 3 ފޫޓު ދުރުމިން ބެހެއްޓުމަށް ވެސް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ގްރޭޑް 1ން 8 ގެ ދަރިވަރުން ފުރަތަމަ ހަފްތާގައި މަދުވެގެން 2 ދުވަހު ސްކޫލަށް ހާޒިރުވާ ގޮތަށް ޓައިމްޓޭބަލް ރޭވުމަށް އަންގާފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ސްކޫލްތަކުގެ ކެޕޭސިޓީއަށް ބެލުމަށްފަހު އިތުރު ދުވަސްތަކުގައި ސްކޫލްތަކަށް ހާޒިރުވެގެން ކިޔަވައިދެވޭނަމަ ވަކިވަކި ސްކޫލްތަކުން އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށެވެ. ރާއްޖެ.އެމްވީއަށް މައުލޫމާތުދެމުން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނީ އެލްކޭޖީ އަދި ޔޫކޭޖީ ދަރިވަރުން ވެސް ސްކޫލަށް ހާޒިރުވެގެން ކިޔަވަން އަންގާފައިވާނީ 2 ދުވަހު ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ސްކޫލްތަކުގެ އާބާދީއަށް ބެލުމަށްފަހު ފިޔަވަޅުތަކާއެކު ކިޔަވައިދެވޭނަމަ އިތުރު ދުވަސްތަކުގައި ސްކޫލަށް ދަރިވަރުން ހާޒިރުކޮށްގެން ކިޔަވައިދެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ސްކޫލަށް ހާޒިރު ނުވާ ދުވަސްތަކުގައި އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވައިދިނުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށާއި، ސްކޫލަތަކުން އެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސާ ބެލެނިވެރިންނަށް އަންގާނެ ކަމަށެވެ.

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ސާނަވީ އަދި މަތީ ސާނަވީ (ގްރޭޑް 9، 10، 11 އަދި 12) ގެ ދަރިވަރުން ހުރިހާ ދުވަހެއްގައި ސްކޫލަށް ހާޒިރުވާން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ދަންފަޅިތައް ބަހާލައިގެން ކިޔަވައިދޭނެ ގޮތްތަކާއި ސްކޫލްތަކުން ހަމަޖައްސާ އުސޫލުތައް ބެލެނިވެރިންނަށް ސްކޫލްތަކުން އަންގާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކިޔަވައިދިނުމުގައި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައިވަނީ ހަމައެކަނި މާލެ ސަރަހައްދުގެ ސްކޫލްތަކަށް އެކަނި ކަމަށާއި، އަތޮޅުތެރޭގެ އެއްވެސް ސްކޫލެއްގެ ކިޔެވުމަށް ބަދަލެއް ގެނެސްފައި ނުވާ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ސްކޫލްތަކުގައި އަމަލުކުރަން އަންގާފައިވާ އިތުރު ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި މާސްކު ނަގައިގެން ހިންގަންޖެހޭ އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ސްކޫލްގައި ނުހިންގުމާއި، ކޮވިޑް-19ން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ ދެއްވާ އިރުޝާދުތަކަށް އަމަލުކުރުމަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ. އެޑިއުކޭޝަނުން ބުނީ ވަކި ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔަވައިދިނުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ސްކޫލްތަކުން ބެލެނިވެރިންނާއި ހިއްސާ ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ޗުއްޓީ ނިމި ސްކޫލްތައް އަލުން ހުޅުވާއިރު ރައްކާތެރިކަމުގެ އިތުރު ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ސްކޫލްތަކަށް މިހާރުވަނީ އަންގާފައެވެ. މިނިސްޓްރީން ސްކޫލްތަކަށް ފޮނުވި ސާރކިއުލަރގައި ވަނީ އެޗްޕީއޭ އިން އާއްމު ކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް އަމަލުކުރަން އަންގައި، މައިގަނޑު ފަސް ކަމެއް ތަންފީޒު ކުރަން އެދިފައެވެ.

ސްކޫލްތަކުން ތަންފީޒު ކުރުމަށް އަންގާފައިިވާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ބޭރުން އަންނަ ކުދިން އަދި ސްކޫލް މުވައްޒަފުން ރާއްޖެ އަންނަތާ 3-5 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޕީސީއާރު ޓެސްޓު ހަދައި އަދި އެ ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ލިބުމުގެ ކުރިން ސްކޫލަށް ހާޒިރު ނުވުމާއި، މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުގައި އޮންނަ ރަށަކުން ކުއްޖަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު އެ ރަށަަކަށް ގޮސް 3-4 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޕީސީއާރު ޓެސްޓު ހެދުމަށް ފަހު ނަތީޖާ ލިބުމުގެ ކުރިން ސްކޫލަށް ހާޒިރު ނުވުމެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސްކޫލްގެ ތެރޭގައި ކުދިންނާއި މުވައްޒަފުން ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި ވެސް މާސްކް އަޅައިގެން ތިބުމާއި ސައިބޯނި ލައިގެން ރަނގަޅަށް އަތްދޮވެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާފައި ހުރުމާއި، މި ދުވަސްވަރު ސްކޫލުގެ ތެރޭގައި ގްރޫޕް ހަދައިގެން އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ ދަރިވަރަކު ވެސް ކައިބޮއި ނުހެދުމަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ. އަދި ސްކޫލްގެ ތެރޭގައި ގާއިމު ކޮށްފައިވާ "އިންފެކްޝަން މެޝާސް" ގެ ކަންކަން ފުރިހަމަ އަށް ތަންފީޒުކުރުމަށް ވެސް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކޮވިޑުގެ ހާލަތު ގޯސްވުމުން 2020 ވަނަ އަހަރުވެސް ގްރޭޑު ހަތަކުން ފެށިގެން ދަށް ގްރޭޑުތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ކިޔަވައިދިނީ އޮންލައިންކޮށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
14 ޖެނުއަރީ 2022 | ހުކުރު 19:34
ޢެލީސާ
ޢެޗްޕީއޭގެ ކުއްލި ނިންމުމުގެ ސަބަބުން ޗުއްޓީގަ މާލެ އައިސް ނުދެވިފަތިބި އެތަށްބަޔަމު މާލޭގަ ތާށިވެފަ އެބަތިބި މިމީހިނުން ކިހިނެތް ދަރިން ސުކޫލަށްގެންދަނީ 2 ދުވަހަށްވުރެން ގިނަދުވަސްވެއްޖާ ޑޮކްޓަރު ލިޔުން ހުށައަޅަންޖެހޭ ސުކޫލަށް މި ކަމަށް އެޑިޔުކޭސަނުން ވިސްނާނެކަމަށް ހީކުރަން