ކ. މާލެ
|
7 ޖެނުއަރީ 2022 | ހުކުރު 17:51
ރަން ކިއުމަކީ އަންހެން ކުއްޖާއަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤެއް- އެ ޙައްޤު ދީނުގައިވެސް ކަށަވަރު ކޮށްދީފައިވޭ
ރަން ކިއުމަކީ އަންހެން ކުއްޖާއަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤެއް- އެ ޙައްޤު ދީނުގައިވެސް ކަށަވަރު ކޮށްދީފައިވޭ
ރާއްޖެއެމްވީ
މަގޭ ރިޕޯޓް
ރަނުގެ ލާރި ދިނީ ދިވެހިންގެ ޖީބުން ނަގާފައެއް ނޫން
 
ނުބެހޭ ކަންކަމާއި ބެހުމަކީ ބައެއް މީހުންގެ އާދައެއް
 
ރަނުގެ ފައިސާ ދިނީ ފަންޑު ފޮއްޓަކުން ނޫން

ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އަބަދުވެސް އޮންނަ ނޭދެވޭ އާދައެކެވެ. މީސްމީހުންގެ ޒާތީ ކަންތަކާއި ބެހުމެވެ. އެއީ މީހަކާއި އިންކަމުގައި ވީނަމަވެސް، މާބަނޑު ވީކަމުގައި ވީނަމަވެސް ވަރިވިކަމުގައި ވިނަމަވެސްއެވެ. އެކަމާއި ފާޑުކިޔާ ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން އެކަމާއި ބެހެން ޖެހެއެވެ. ނުބެހޭ އެއްކަމެއް ވެސް ނޯވެއެވެ.

ދައްކަން މިއުޅެނީ މި ފަހުން ކުރި ކައިވެންޏަކާއި، ކައިވެނީގެ ރަނާއި ގުޅިގެން ދިވެހިންނަށް ހަޖަމް ކުރަން އުނދަގޫވި ކަމެއްގެ ވާހަކައެވެ. ކައިވެނީގެ ރަނަކީ އިންނަން އުޅޭ އަންހެން ކުއްޖާ ބޭނުން ވަރަކަށް ކީދާނެ އެއްޗެކެވެ. އެއް ލާރިއަށްވެސް ކިޔަންވީއެވެ. މިލިއަނަކަށް ވެސް ކިޔަންވީއެވެ. އެއީ ކައިވެނި ކުރާ އަންހެން ކުއްޖާއަށް ލިބިގެންވާ ހައްގެކެވެ.  

ނިމިގެން މިދިޔަ ހަފްތާގައި އެންމެ އަރުހަޑުކޮށް ދެކެވުނު އެއް ވާހަކައަކީ ބައިލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާއަށް ރަންކީ ވާހަކައެވެ. ފޮޓޯތައް އާންމުވިތާ ކުޑިއިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އީދަށް ކުކުޅެއް ކަތިލާން ފަތް ނޮޅާލިހެން އެއަންހެން ކުއްޖާ ނޮޅާ ހުސްކޮށްލިއެވެ. އެކި މީހުންގެ އެކި ޝަކުވާއިންނެވެ. މަލާމާތާއި ފުރައްސާރައިންނެވެ. މިހެންވެ ބުނެވެނީ ދިވެހިންނާ ނުބެހޭ ކަމެއް ނެތެވެ. ހުރިހާ ކަމަކާ ބެހޭނެއެވެ.

ހުވަދޫ ބަހުރުވައިގައި މަޖާޒީ ބަހެއް އޮވެއެވެ. އެއީ ހުރިހާ ކަމަކާއި ބެހޭ މީހުންނަށް ކިޔައި އުޅޭ އަނގަމަތީ ބަހެކެވެ. ހުރިހާ ކަމަކާއި ބެހި ފާޑުކިޔާ މީހުންނާ ދިމާލަށް "ތަތީ ގޫހަރަކޭ" ބުނެ އުޅޭނެއެވެ. މިފަހަރު ދިވެހިންނަށް މިވީ ހަމަ މިހެންނެވެ. އަލަތު ކައިވެނި ކުރި ދެމަފިރިން ޒަވާޖީ ހަޔާތް ފަށަން ގޮށްޖެހީމަ އަރައި އެމީހުން ނޮޅާ ހުސްކޮލިއެވެ.

ބައިލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާއަށް ރަން ކިޔައިގެން އެކަމާއި ހިތްހަމަ ނުހިގެން އިން ފިރިހެން މީހާ ވެސް ޝަކުވާއެއް ނުކުރެއެވެ. އެއީ އޭނާގެ ޖީބުން ކުރި ޚަރަދެކެވެ. އޭނާ ދިން އެއްޗެކެވެ. ރަނުގެ އަދަދު ފެނި ފޭސްބުކާއި އިންސްޓަގްރާމާއި ޓިކްޓޮކްގައި ހިތުހުރި އެއްޗެހި ކިޔާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެއްބައި މީހުން ކިޔަމުންދިޔައީ ލިބެން އޮތްތަނުގައި ލިބިގަންނާށެވެ. އަނެއްބައި މީހުން ކިޔަމުން ދިޔައީ ނޫނޭވާ އެއްފަހަރުން މުއްސަނދިވާށެވެ.

ސުވާލަކީ ރަނުގެ ގޮތުގައި ކިޔާ އެއްޗެއް އަދާކުރަން ޖެހޭނީ މުޖްތަމައުންތޯއެވެ. ފިރިހެން ކުއްޖާ ރަން ދައްކަން ޖެހޭނީ، އަދި އޭނައަށް ދޭ ރަނަކީ ރަށުގެ އެންމެން ހޯދައިދޭން ޖެހޭ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. ފަންޑު ފޮއްޓެއް ބަހައްޓައިގެން ހޯދަދޭންޖެހޭ އެއްޗަކަށް ނުވެއެވެ. އެއީ ރައްޔިތުން ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭ އެއްޗެއް ނޫނެވެ.

ރަނުގެ ގޮތުގައި 50 ހާސް ނުވަތަ ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާ ކިޔުމަކީ އިންނަ މީހާއާއި އިންނަން އުޅޭ މީހާއާއި ދެމީހުންގެ ދެމެދުގައި އޮންނަ ކަމެކެވެ. މީހުންނާ އިންނަ އިރު ރަންކިޔަނީ ސަޕްރައިޒަކަށް ނުވަތަ ސަސްޕެންސަކަށް އޮންނަ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. ދެމީހުން ވާހަކަވެސް ދައްކާ ބައެއް ފަހަރު ރީތި އަދަދުތައް ކިޔަން ނުވަތަ އެކި ކަންކަމާއި ގުޅުވައިގެންވެސް ކިޔައެވެ. އެއީ ޓަސްލާފައި އަންހެން ކުއްޖާ ކިޔާ އަދަދެއް ނޫނެވެ.

ދުވަހަކުވެސް މީހަކު ކުޑަ ރަނެއް ކިޔައިގެން އެކަމާއި އެއްޗެއް ނުކިޔައެވެ. ދެން ކުޑަ އަގެއް ކީމަ ކިޔަންވީ އެއީ ކޮންކަހަލަ މީހެއްތޯ އާއި، ބަލާ ބޮޑުކުރީމަ ދެނީ ބައި ރުފިޔާތޯ ހެއްޔެވެ. ދީނުގައި ރަނުގެ ގޮތުގައި ވަކި އަދަދެއް ކިޔާކަށް ނޯވެއެވެ. އެއީ އަންހެން ކުއްޖާގެ އިޚުތިޔާރުގައި އޮންނަ ކަމެކެވެ. ބައި ލާރިއަށް ކިޔަސް މިލިއަނަކަށް ކިޔަސް އެކަމާއި ބަޔަކު ބެހެން ނުޖެހެއެވެ. އަސަރު ކުރަންޏާ އެވަރުގެ ރަން ދޭނެ މީހަކު ހޯދާ އިންނަން ފުރުސަތުވެސް އެބަ އޮތެވެ. ނޫނީ އިން އިރު ކީ ރަން ކުޑަ ނަމަ ކައިވެނި ރޫޅާލާ އަލުން ބޮޑު އަދަދެއް ވެސް ކީދާނެއެވެ. ބައެއްމީހުން ހަމަ ނުބެހޭ އެއްކަމެއް ވެސް ނޯންނަނީއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
16%
9%
5%
9%
4%
56%
ކޮމެންޓް
7 ޖެނުއަރީ 2022 | ހުކުރު 21:32
ޢަހްރަމް
ޜަނަށް މިލިޔަނެއް ކިޔަސް އޯކޭ. ކަންދައްކަނީ ކީއްކުރަން ؟
7 ޖެނުއަރީ 2022 | ހުކުރު 18:14
މުރީދު
ރަނަށް ކޮންމެ ވަރެއް ކިޔަަސް އަހަރެމެންނަށް އޯކޭއެވެ. މީހުންނަށް ފެންނަހެން އާންމު ކުރަންޏާ މީހުންގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވާނެކަންވެސް ދަންނާށެވެ. ވަރަށް ސަލާމެވެ.