ކ. މާލެ
|
6 ޖެނުއަރީ 2022 | ބުރާސްފަތި 19:11
ކުރިއަށް އޮތް ތިން ހަފްތާގައި ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ގޯސް ކަމުގެ އިންޒާރު ރައީސް ދެއްވި
ކުރިއަށް އޮތް ތިން ހަފްތާގައި ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ގޯސް ކަމުގެ އިންޒާރު ރައީސް ދެއްވި
ރާއްޖެއެމްވީ
މަގޭ ރިޕޯޓް
ރައީސް ދެއްވި އިންޒާރާއެކުވެސް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުނު...
 
ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދުތައް މައްޗަށް ދިޔަނަމަވެސް ކޮން ވޭރިއަންޓެއްކަން ބުނެ ނުދެވޭ
 
ކޮވިޑްގެ ނުރައްކަލުގެ އިންޒާރު ދިންނަމަވެސް މީގެ ކުރިން އެޅި ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތައް އަޅާތަނެއް ނުފެނޭ
 
މީގެ ކުރިން ހާލަތު ގޯސްވާހެން ހީވުމުން އެޗްއީއޯސީން މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ދެމުން ދިޔަ ނަސޭހަތުގެ އަޑު ވަނީ ކެނޑިފައި

އައު ވޭރިއަންޓާއެކު ކޮވިޑް ފެތުރޭ މިންވަރު މިވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. ނަމްބަރުތައް 200 އިން މަތީގައި މިހާރު ދަނީ ގުނަމުންނެވެ. ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ގޯސްވެދާނެ ކަމުގެ ނިޝާންތައް ފެންނަމުން ދަނިކޮށް ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށް އޮތް ތިން ހަފުތާއަކީ ހާލަތު އަނެއްކާވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވެދާނެ ތިން ހަފުތާ ކަމަށް ސިއްހީ މާހިރުން ލަފާ ދެއްވާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ކޮވިޑްގެ އައު ވޭރިއެންޓެއް ފެނިފައިވާތީ އެކަމުގެ ނުރައްކާ ރާއްޖެއަށް ކުރާނެއެވެ. އެހެންކަމުން ހުރިހާ ރައްޔިތުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން މާސްކް އެޅުމަށާއި ސިއްހީ މާހިރުން ދެއްވާ ލަފައާއި އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް ރައީސް ވަނީ އިލްތިމާސް ކުރައްވާފައެވެ.

ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ގޯސްވެދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ރައީސް ދެއްވި ނަމަވެސް ހާލަތު ގޯސްވެދާނެ ކަމުގެ ބިރަށް މިހާތަނަށް އަޅާފައިވާ އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނެތެވެ. ކުރިން އަޅާފައި އޮތް ފިޔަވަޅެއްވެސް ތަންފީޒު ކުރެވޭ ތަނެއް ނުފެނެއެވެ. މާސްކު މަޖުބޫރު ކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް މާސްކު އަޅަނީ މަދު ބައެކެވެ. މާލެ ސަރަހައްދުގައި މާސްކު ނާޅާ ބޭރުގައި އުޅުމަކީ މިހާރު ވަރަށް އާންމު ކަމެކެވެ. މާސްކު އަޅާ މީހުންނަށްވުރެ މާސްކު ނާޅާ މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ގިނަހެން ހީވެއެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން އަޅާ ފިޔަވަޅެއް އަދި ހޭލުންތެރިކުރުވަން ކުރާ މަސައްކަތެއްވެސް ނެތެވެ.

މީގެ ކުރިން ހާލަތު ގޯސްވާހެން ހީވުމުން އެޗްއީއޯސީން ކޮންމެ ރެއަކު މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ދެމުން ދިޔަ ނަސޭހަތްތަކުގެ އަޑު ކެނޑިއްޖެއެވެ. ރަށްތައް މޮނިޓަރިންގއަށް ލަނީ ނަމެއްގައެވެ. ބޭނުން އިރަކު ބޭނުން ބަޔަކަށް އަރާ ފޭބެއެވެ. އެކަމަށް އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތެވެ. ލުއިތައް ދީފައި އޮންނަނީ އާބާދީގެ ބޮޑު ބައެއް ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާތީ ކަމަށް ބުނެއެވެ.

ރިސޯޓްތަކުން ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދުތައް މައްޗަށް ދިޔަނަމަވެސް އެއީ ކޮން ރިސޯޓަކުން ޕޮޒިޓިވްވާ މީހެއްކަން އަދި ކޮން ވޭރިއަންޓެއްތޯ ބުނެ ނުދެވެއެވެ. ކުޑަމިނުން ދިވެއްސެއްތޯ ނުވަތަ ފަތުރުވެރިއެއްތޯވެސް އެނގޭނެ ގޮތެއް ނޯވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކޮންމެ ރެއަކު ދިހައެއް ޖެހުމުން އެޗްޕީއޭން ތަފާސްހިސާބުތަކެއް އާއްމު ކުރެއެވެ. އެއިން މާބޮޑު އެއްޗެއް ސާފެއް ނުވެއެވެ.

ސްކޫލް ބަންދާ ދިމާކޮށް އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްތަކަށް ދަތުރުކުރުމާއި ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ގޯސްވުމަށް އޮތް ފުރުސަތެކެވެ. މިހެން މިކަންކަމަށް ފުރުސަތުދީގެން ތިއްބާ ހާލަތު ގޯސްވެ ބަލިމަޑުކަމުގައި އިތުރު ވޭންދެނިވި ހިތްދަތި ދުވަސްތަކެއް ވތުކުރަން ޖެހިދާނެއެވެ.

ކޮވިޑްގެ ނުރައްކަލުގެ އިންޒާރު ދިންނަމަވެސް މީގެ ކުރިން އެޅި ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތައް އަޅާތަނެއް ނުފެނެއެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ތިން ހަފުތާއަކީ ކޮވިޑްގެ އައު ވޭރިއަންޓާއެކު ނުރައްކާތެރި ތިން ހަފުތާކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސް ދެއްވި އިންޒާރާއެކުވެސް ތަފާތެއް ނުފެނެއެވެ. މިހެން މިކަން އޮތް އިރު ބަލި ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އަންނަނީ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އިތުރުވަމުންނެވެ. ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގެ ނަންބަރު ހުރީ 200 އިން މަތީގައެވެ. އެހެން ކަމުން ކުރިއަށް އޮތް ތިން ހަފުތާއަކީ ހާލަތު އަނެއްކާ ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވެދާނެ ތިން ހަފުތާ ކަމަށް ސިއްހީ މާހިރުން އެ ވިދާޅުވާ ވާހަކައަށް އިތުރު ބާރެއް ލިބެއެވެ.

ރާއްޖެއިން "އޮމިކްރޯން" ގެ ކޭސްތައް ފެންނަ މިންވަރު އިތުރުވީ ބާއެވެ. އެ ވައިރަހާއެކު ބާރު ސްޕީޑްގައި ބަލި ފެތުރެނީ ހެއްޔެވެ. އެއިން ކަމެއް ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ސާފުކޮށް ނުދެއެވެ. އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު ނާޅާ ތިބެ ބަލި ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ދީގެން ތިބެންވީ ހެއްޔެވެ.

ކުރީންވެސް ހާލަތު ގޯސްވެ މަސް ދުވަސްތެރޭ ތިރީސް ހާހުން, ސާޅީސް ހާހުން މީހުންނަށް ބަލި ޖެހި 100 ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވީ ކޮވިޑްގެ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ޖޯކެއްގެ ގޮތުގައި އާންމުންނަށް ސިފަވާ މިންވަރަށް ކަންކަން ގެންދިއުމުންނެވެ. ކަން އޮތްގޮތް ސާފުކޮށް ރައްޔިތުންނަށް އަންގައިދޭން އެބަ ޖެހެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
33%
67%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް