ކ. މާލެ
|
30 ޑިސެންބަރ 2021 | ބުރާސްފަތި 09:49
ކޮވިޑް ކޭސްތައް އިތުރުވަމުންދަނީ އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓްގެ ސަބަބުން
ކޮވިޑް ކޭސްތައް އިތުރުވަމުންދަނީ އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓްގެ ސަބަބުން
ރޮއިޓަރސް
ކޮވިޑް ކޭސްތައް
ކޮވިޑް ކޭސްތަކުގެ "ސުނާމީ"އަކާ ދުނިޔެ ކުރިމަތިލާން ޖެހިދާނެ - ޑަބްލިއުއެޗްއޯ
ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުން ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހަށް ދުނިޔޭގައި އަލަށް ރިޕޯޓުކުރި ކޭސްތަކުގެ އަދަދު އުޅެނީ 4.99 މިލިއަންގައި
މެރިކާގައި މިހާރު ދުވާލަކަށް 265,000 މީހުންދަނީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވަމުން
އެމެރިކާގައި މިހާރުވަނީ، ދުވާލަކަށް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވަމުންދާ މީހުން އަދަދު ރެކޯޑް މިންވަރަކަށް މައްޗަށް ގޮސްފައި

އައު ވޭރިއަންޓް އޮމިކްރޯންއާއި ޑެލްޓާ ވޭރިއަންޓްގެ ސަބަބުން ކޮވިޑް ކޭސްތަކުގެ "ސުނާމީ"އަކާ ދުނިޔެ ކުރިމަތިލާން ޖެހިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ދީފިއެވެ.

ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތު ޖަމިއްޔާގެ ތަަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން މުޅި ދުނިޔޭގައި ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު އޭގެ ކުރީ ހަފްތާތަކާ އަޅާބަލާއިރު، ފާއިތުވެދިޔަ ހަފްތާގައި 11 އިންސައްތަ ވަނީ މަތިވެފައެވެ. ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުން ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހަށް ދުނިޔޭގައި އަލަށް ރިޕޯޓުކުރި ކޭސްތަކުގެ އަދަދު އުޅެނީ 4.99 މިލިއަންގައެވެ.

ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތު ޖަމިއްޔާއިން ފާއިތުވެދިޔަ ހަފްތާގައި ދީފައިވާ އެ ޖަމިއްޔާގެ އެޕިޑެމިއޮލޮޖިކަލް އަޕްޑޭޓްގައި ބުދަދުވަހު ހާމަ ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ އެތަައް ގައުމެއްގައި މިހާތަނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ކޮވިޑް ފަތުރަމުން އައި ޑެލްޓާ ވޭރިއެންޓްގެ ސަބަބުން ނަަމަވެސް މިހާރު ބޮޑަށް ފެތުރެމުންދަނީ އޮމިކްރޯން ވޭރިއެންޓެވެ. އެންމެ ބޮޑަށް މި ވޭރިއަންޓް ފެތުރޭ ކަމަށް ދައްކަނީ އިނގިރެސިވިލާތާއި އެމެރިކާގައެވެ.

އެމެރިކާގައި މިހާރުވަނީ، ދުވާލަކަށް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވަމުންދާ މީހުން އަދަދު ރެކޯޑް މިންވަރަކަށް މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ. އެމެރިކާގައި މިހާރު ދުވާލަކަށް 265,000 މީހުންދަނީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވަމުންނެވެ. ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު އާދަޔާ ޚިލާފަށް މަތިވުމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ނުރައްކާތެރި އަދި ފަސޭހައިން ގައިންގަޔަށް ފެތުރޭ އޮމިކްރޯން ވޭރިއެންޓް ކަމުގައި ސީޑީސީންވަނީ ބުނެފައެވެ.

ދުނިޔޭގައި ބާރުމިނުގައި ފެތުރެމުންދާ އޮމިކްރޯން ވޭރިއެންޓް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކާ ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކުންދަނީ ބޯޑަރުތައް ބަންދުކޮށް، އަދި ސިއްހީ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތައް އަލުން އަޅަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
- ކޮމެންޓް