ކ. މާލެ
|
24 ޑިސެންބަރ 2021 | ހުކުރު 09:47
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
ޕީޕީއެމް
އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕެއިން
ވެރިކަމުން ދުރުކުރުމަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އިންޑިއާއިން ނުފޫޒު ފޯރުވި ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ތުހުމަތު ކުރައްވައިފި
 
ބޭރުގެ ނުފޫޒަަށް ޖާގަ ދީފިނަމަ އެ ނުފޫޒަކުން ދެން ސަލާމަތް ނުވެވޭނެ

ވެރިކަމުން ދުރުކުރުމަށް 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އިންޑިއާއިން ނުފޫޒު ފޯރުވި ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Advertisement

އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕޭނަށް ރައީސް ޔާމީން ފ. ނިލަންދޫއަށް ވަޑައިގެން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު މަސްލަހަތަކީ ރިިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ބޭރުގެ ނުފޫޒު އަންނަން ޖާގަނުދިނުން ކަމަށެވެ. ބޭރުގެ ނުފޫޒަަށް ޖާގަ ދީފިނަމަ އެ ނުފޫޒަކުން ދެން ސަލާމަތެއް ނުވެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމާ ހަމައިން ބޭރަށް ހިންގާ ހިންގުމެއް މިއީ. މިޔަކަށް ނެތް ޖުއްލާބެއް، ނެތް ބޭހެއް ބޭސް. ހުރީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތުގައި އެކަމަކު ބޭނުމެއް ނުވޭ އަޅުގަނޑުމެން ކައިރިއަށް އަންނާކަށް. އަޅުގަނޑުގެ ސަރުކާރު ބަދަލުކޮށްލަން ބައެއްގެ އަތުގައި ހިފުނީމަ އެ އަތުން ނުވީއްލިގެން އުޅެނީ. ތިއޮތީ ކަނޑުމަތި އަޅާފައި. އިންޑިއާ ދޫކޮށްލާފައި އެއްވެސް ކަމެއް ކުރެވޭ ނެތް.
އަބްދުﷲ ޔާމީން

ބޭރުގެ ނުފޫޒަކަށް ޖާގަ ދިނުމަކީ ޝައިތޯނާއާ ގުޅިއްޖެ މީހަކު ޝައިތޯނާގެ އަތުން ދޫކޮށްނުލެވޭވަރުގެ ކަމެއް ކަމަށާއި، އެހިސާބުގައި ބައެއް ވެރިން އެބަތިބި ކަމަށް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންޑިއާގެ އަސްކަރިއްޔާ ރާއްޖެއިން ފައިބާ ވާހަކަ ދެއްކުމުން އެމްޕީޑީ މީހުން ހިތުގައި ޖެހިގެން އުޅޭކަމަށް ވެސް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ. އިންޑިއާގެ އަސްކަރިއްޔާ ބޭރުވާން ބުނުމުން އެކަމާ ހިތުގައި ޖެހިގެން އިންޑިއާ މީހުން އެވާހަކަ ނުދައްކާ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެމަނިކުފާނު އެވާހަކަ ދެއްކެވުމުން ހިތުގައި ޖެހިގެން އުޅެނީ އެމްޑީޕީ މީހުން ކަމަށެވެ.

މި ސަރުކާރުން ގޮތް ނޭނގޭ ވަރަށް ބައިވަރު އެގްރީމަންޓްތަކެއް އިންޑިއާއެކު ހަދާފައިވާ ކަމަށާއި، އެކަމުން ލިބޭނެ ގެއްލުންތައް އަންދާޒާ ކުރަން ދަތިކަމަށް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ. އެގްރީމަންޓުގައި ހުރި ވާހަކަތައް ރައްޔިތުންނަށް ބުނެދޭން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ސަރުކާރަށް އިންޑިއާގެ އަސްކަރިއްޔާ ބޭރު ނުކުރެވޭކަމަށްވާނަމަ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނާ އެކަން ހަވާލުކުރުމުން އެމީހުން ބޭރުކުރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޔާމީން ވަނީ ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ. މި އަޑު ސަރުކާރަށް ނީވޭކަމަށްވާނަމަ ރައްޔިތުން އެމީހުންގެ ބާރު އިޚްތިޔާރު ކުރާނެ ކަމަށް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންޑިއާއަށް ދަތިވެދާނެތީ ސަރުކާރުން ކަންބޮޑުވާ ކަމަށާއި، ވާދަވެރިންގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއަކީ ގުޅަހިފާ ފަސްގަނޑަކަށް ވެގެން ނުވާނެ ކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ކަމެއް ނުޖެހެނީސް އިންޑިއާ އަސްކަރިއްޔާއިން މިތާނގައި ތިބުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތްކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންޑިއާއާއެކު ރާއްޖެއިން ހަދާފައިވާ އެގްރީމަންޓްތައް ލިބޭ ދުވަހަކުން ރައްޔިތުން މަގު މައްޗަށް ނިކުންނާނެ ކަމަށް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ. އެގްރީމަންޓްތަކުގައިވާ ކަންތައްތަކުގައި މައްސަލަ ޖެހޭ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި އެކަން ހައްލު ކުރަން ދާން ޖެހޭނީ އިންޑިއާ ކޯޓަކަށްކަން ޔަގީންވާ ކަމަށް ވެސް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
24 ޑިސެންބަރ 2021 | ހުކުރު 18:22
ޙަސަންމޫސާ
ވައްކަން ފޮރުވޭތޯ ދައްކާވާހަކަ. ގައުމަށްހެޔޮއެދޭމީހަކު ގައުމުގެ ޚަޒާނާ ލޫޓުވައެއް ނުލާނެ.
24 ޑިސެންބަރ 2021 | ހުކުރު 12:55
ބޯހަލައިކު
މިހާރު މީނާ އަނގައިން ތެދެއް ހަދާބާ ތެދުބަހެއް ބުނޭބާ