ކ. މާލެ
|
18 ޑިސެންބަރ 2021 | ހޮނިހިރު 12:37
ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް،
ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް،
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
އެލަވަންސް ދިނުން
އެޗްއީއޯސީގައި ދުވަހު މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށް އެލަވަންސް ހަމަޖެހޭނެ: ހެލްތް މިނިސްޓަރު
 
ހުރިހާ ވޮލެންޓިއަރުންނަށް އެލަވަންސް ލިބެންދެން ހަމަހިމޭންކަމުގެ އިހުތިޖާޖު ކުރާނެ
 
މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް މިހާރު ވަނީ ޕްރޮސެސް ކުރެވިފައި
 
އެކަމުގައި ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތައް ހުރި

ހެލްތް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ)ގައި ދުވަހު މަސައްކަތްކުރާ (ވޮލެންޓިއަރުން) މީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ އެލަވަންސް ހަމަޖެހެމުންދާ ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މިނިސްޓަރު ނަސީމް ވިދާޅުވީ ވޮލެންޓިއަރުންނަށް އެލަވަންސް ދިނުމުގައި ބައެއް ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވި ކަމަށާއި، އެކަމުގައި ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތައް ހުރި ކަމަށެވެ. އަދި އެމައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމަށްފަހު، ޕްރޮސަސް ކުރުމަށް ލަސްތަކެއް ކުރިމަތިވީ ކަމަށާއި، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ނަސީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިމަހުގެ 16 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެޗްއީއޯސީގައި ވޮލެންޓިއަރުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ އަދި މީގެ ކުރިން މަސައްކަތް ކުރި މީހުން ހަމަހިމޭން އިހުތިޖާޖެއް ހެލްތް މިނިސްޓްރީ ކުރިމަތީގައި ކޮށްފައިވެއެވެ. މުޒަހާރާގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން ބުނެފައިވަނީ އެލަވަންސް ނުލިބޭތާ ހަމަސް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެލަވަންސް ދިނުމުގައި ލަސްވާ ސަބަބު އެޗްއީއޯސީން ހާމަކޮށްދީފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި ހުރިހާ ވޮލެންޓިއަރުންނަށް އެލަވަންސް ލިބެންދެން ހަމަހިމޭންކަމުގެ އިހުތިޖާޖު ކުރިއަށް ގެންދާނެއެވެ.

Advertisement

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން މި އެލަވަންސް ފްރަންޓްލައިން މަސައްކަތްތެރިން ދޭން ނިންމާފައިވަނީ ތިން ކެޓަގަރީއަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. އެއީ ހައި ރިސްކް ކެޓަގަރީ، މީޑިއަމް ރިސްކް ކެޓަގަރީ، އަދި ލޯ ރިސްކް ކެޓަގަރީއެވެ.

ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުން ނުވަތަ ބަލި ހުރެދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ހައި ރިސްކް މީހުންނާ އެންމެ ގާތުން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ މީހުން، ހައި ރިސްކް ކެޓަގަރީގައި ހިމެނޭއިރު، އެ ކެޓަގަރީގެ މީހުންނަށް ދުވާލަކަށް 500 ރުފިޔާ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ދޭން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އަދި ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންނަށް ސީދާގޮތުން ޚިދުމަތް ދޭން ނުޖެހުނު ނަމަވެސް، ހައި ރިސްކް މީހުންނާއެކު ސީދާ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ މީޑިއަމް ރިސްކް ކެޓަގަރީގައި ހިމެނޭ މީހުންނަށް ދުވާލަކަށް ދިނުމަށް ނިންމީ 250 ރުފިޔާއެވެ.

ލޯ ރިސްކް ކެޓެގަރީގައި ހިމެނޭ މީހުންނަށް ދޭން ނިންމީ ދުވާލަކަށް 200 ރުފިޔާގެ މަގުންނެވެ. ލޯ ރިސްކް ކެޓަގަރީގައި ހިމެނެނީ ހައި ރިސްކް އަދި މީޑިއަމް ރިސްކް ކެޓެގަރީގައި ނުހިމެނޭ، އެހެން ނަމަވެސް ކޮވިޑް-19ގެ އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 6 ގަޑިއިރު ހޭދަކުރާ މީހުންނެވެ.

ސަރުކާރުން ފްރަންޓްލައިން އެލަވަންސް ދޭން ފަށާފައި ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މެއި މަހުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މުހައްމަދު އާދަމް ސަލީމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
19 ޑިސެންބަރ 2021 | އާދީއްތަ 08:31
ޕްރިޒަން އޮފިސާރ
ތި ވިދާޅުވާ ހައި ރިސްކް ކެޓަގަރީގައި މަސައްކަތް ކޮށްފިން ޕީޕީ ކިޓު އަޅައިގެން 2 މަސް ދުވަސް ، އެލަވަންސް އެއް އަދި ނުލިބޭ!!