ހއ. ހޯރަފުށި
|
10 ޑިސެންބަރ 2021 | ހުކުރު 18:53
ހޯރަފުށީގައި ގާއިމްކުރި އައިސްޕްލާންޓް ހުޅުވުން
ހޯރަފުށީގައި ގާއިމްކުރި އައިސްޕްލާންޓް ހުޅުވުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ހޯރަފުށީ އައިސްޕްލާންޓް ހުޅުވުން
ހޯރަފުށީގައި ގާއިމުކުރި 25 ޓަނުގެ އައިސް ޕްލާންޓް ހުޅުވައިފި
 
މި އައިސް ޕްލާންޓާއެކު އުތުރުގެ މަސްވެރިންނަށް ދިމާވެފައިވާ އައިސް ލިބުމުގެ ދަތިތަކަށް ހައްލެއް ލިބޭނެ
 
ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ޕާޓްނަރޝިޕް މޮޑެލްގައި މިމަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދާއިރު ފައިނޭންސް ކޮށްފައިވަނީ ޗަމްޕާ ބްރަދަރސްއިން
 
މިއީ 4.2 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެއް

ހއ. ހޯރަފުށީގައި ގާއިމުކުރި 25 ޓަނުގެ އައިސްޕްލާންޓް ހުޅުވައިފިއެވެ.

މިކަމަށްޓަކައި ހއ. އަތޮޅު މަދުރުސާގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި އައިސް ޕްލާންޓް ހުޅުވައިދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ނެޝަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުހައްމަދު އަސްލަމާއި، ޗަމްޕާ ބްރަދާސްގެ ޗެއަރމަން މުހައްމަދު މޫސާއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ހޯރަފުށީގެ އައިސް ޕްލާންޓް މެނޭޖްކުރާ މިފްކޯގެ ފަރާތުން އެކުންފުނީގެ ޗީފް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ އިލްޔާސް ހަނީފް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި އައިސް ޕްލާންޓް ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި މިފްކޯއިން އެހީތެރިވަމުން އަންނަކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ވެސް މިފްކޯއިން ހިންގާ 4 އައިސް ޕްލާންޓާއި ރަށްރަށުގައި މެނޭޖްކުރަމުންދާ 17 އައިސް ޕްލާންޓް އެބަހުރިކަމަށް އިލްޔާސް ހަނީފް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ބްލޮކް އައިސް އުފައްދާ 1 ޕްލާންޓާއި ޓިއުބް އައިސް އުފައްދާ 4 ޕްލާންޓުގެ އިތުރުން އައިސް ފްލޭކް އުފައްދާ 16 ޕްލާންޓް ހިމެނެއެވެ. މިއާއެކު މިފްކޯގެ އައިސް އުފެއްދުމުގެ ކެޕޭސިޓީ 730 ޓަނަށް އިތުރުވެގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށް އިލްޔާސް ވިދާޅުވިއެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ އައިސް ޕްލާންޓްތަކުން މަސްވެރިންނަށް ދަތިތަކެއް ނެތި އައިސް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ކަމަށެވެ. ހޯރަފުށީގައި ގާއިމްކުރި އައިސް ޕްލާންޓް އޮޕަރޭޓް ކުރާނީ ފެލިވަރު ފިޝަރީޒްގެ ފަރާތުން ކަމަށް ވެސް އިލްޔާސް ހަނީފު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ވަހީދު ވަނީ ޗަމްޕާ ބްރަދާސްގެ ޗެއަރމަން މުހައްމަދު މޫސާގެ ދީލަތި އެހީތެރިކަމަށް ޚާއްްސަ ޝުކުރެއް ހޯރަފުށީ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި އަރިސްކޮށްފައެވެ. އަދި ހޯރަފުށީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ އެކިއެކި ކަންކަމުގައި މުހައްމަދު މޫސާގެ ފަރާތުން ލިބެމުންދާ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުމަށް ވެސް ވަނީ ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ. ވަހީދު ވިދާޅުވީ އައިސް ޕްލާންޓަކީ އެރަށުގެ ރައްޔިތުން ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ދެކެމުން އައި ހުވަފެނެއް ކަމަށާއި، މިމަޝްރޫއާއެކު މަސްވެރިކަމުގެ އާއިލާތަކަށާއި، ރަށުގެ ތަރައްގީއަށް ބޮޑު ފައިދާއެއްް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. ވަހީދު ވިދާޅުވީ ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ގެނައި ހެޔޮ ބަދަލުގެ ސަބަބުން މިހާރު ރަށުގެ ތަރައްގީއަށްޓަކައި ސަރުކާރަށް ބަރޯސާވާން ނުޖެހޭ ކަމަށާއި ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ކައުންސިލްތަކަށް ލިބެމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބެމުންދާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މާޗް 19، 2021 ގައި ބިންގާ އެޅި މި އައިސް ޕްލާންޓަކީ 25 ޓަނުގެ އައިސް ޕްލާންޓެކެވެ. މި ޕްލާންޓްގެ ބިންގާ މާޗް މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު އަޅުއްވައިދެއްވީ މިފްކޯގެ ސީއީއޯ އިސްމާއީލް ފައުޒީއާއި ހޯރަފުށީގެ މަސްވެރިންނެވެ. އުތުރުގެ މަސްވެރިންނަށް ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދައިދިނުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ހއ. ހޯރަފުށީގައި އައިސް ޕްލާންޓް ގާއިމް ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވިގެންދިޔައީ ޖަނަވަރީ މަހުގެ ތެރޭގައެެވެ. ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ޕާރޓްނަރޝިޕް މޮޑެލްގައި މިމަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދާއިރު، ފައިނޭންސް ކޮށްފައިވަނީ ޗަމްޕާ ބްރަދަރސްއިންނެވެ.

4.2 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މިމަޝްރޫއުގެ އޮޕަރޭޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރާނީ މިފްކޯއިންނެވެ. އަދި މިފްކޯއިން ހޯރަފުށީގެ ބިމަށް ކުލި ދައްކާއިރު އޭގެ ފައިދާ ކައުންސިލަށް ލިބޭގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް މިފްކޯއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ބޮޑުކަންނެލި މަސްވެރިންގެ ޑިމާންޑަށް ސަރުކާރުގެ ފެހި ސިގްނަލެއް ލިބެންދެން 1 ނަންބަރު ޖެޓީގައި މުޒާހަރާ ކުރިއަށްދާނެ
ހައްގު ހޯދުމަށް އަބަދުވެސް މަސްވެރިން މުޒާހަރާ ކުރަންޖެހެނީ ކީއްވެތޯ؟
ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިސްނެގުމާއި އެކު މާލޭގެ ފަޅު ތެރެ ސާފުކޮށްފި
ހއ. ހޯރަފުށީގައި ހިންގަމުންދިޔަ ހާފްވޭ ހައުސް އުވާލުމަށް ފަހު އެތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި
ވަގު ޓީޓީ ބޭނުންކޮށްގެން މޭވާ އާއި ތަރުކާރީ އެތެރެ ކުރި ޝިފާއު އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީގެ ބޮޑު މަގާމެއް ދިނުމަށްފަހު ވަކިކޮށްފި
މިފްކޯގެ ސީއީއޯގެ މަގާމުން ވަކިކުރި ޝަމާހު ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަށް
ސަސްޕެންޝަން އުވާލިތާ މަސްދުވަސް ނުވަނީސް މިފްކޯގެ ސީއީއޯ ކަމުގެ މަގާމުން ސަމާހު ވަކިކޮށްފި
އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ރިޔާސަތުން މަޖިލީހުގެ މައިނޯރިޓީއަށް އިހްތިރާމްކުރެއްވުމުގައި ދެއްކެވީ ނަމޫނާއެއް - ޝާހިދު