ކ. މާލެ
|
5 ޑިސެންބަރ 2021 | އާދީއްތަ 16:11
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
ޕީޕީއެމް
މަގޭ ރިޕޯޓް
"ލަދު ހަޔާތުގެ ކަންފުޅެއްވެސް ނެތް"
 
ރައީސް ޔާމީނުގެ ފަސް އަހަރަކީ ޝަރުއީ ދާއިރާގެ އިތުބާރު ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި އެންމެ ބޮޑަށް ގެއްލިގެން ދިޔަ ދުވަސްތައް
 
ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގައި ޖަލުގެ އަނިޔާތަކުގައި މި ދުނިޔެ ދޫކުރި މީހުންގެ އާއިލާތަކުން ކުރި ހިތާމައިގެ މަތިން ހަނދާނެއް ނެތް
 
ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތަކުގެ ރައްދަކަށް ޚުދު އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގެ ފަސް އަހަރު ފުދި އިތުރުވެސް ވާނެ

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމާއެކު މިނިވަންވެވަޑައިގެން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ޕީޕީއެމުން ބޭއްވި މަރުހަބާގެ ޖަލްސާގައި ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް ގަޑިއެއްހާއިރު ވަންދެން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ. ސަރުކާރަށް ފާދު ވިދާޅުވުމާއިި، ޖޯޝާއި ފޯރީގައި ބަހުގެ ތީރުތައް ސަރުކާރަށް އަމާޒު ކުރެއްވިއެވެ.

ފާޑުވިދާޅުނުވާ އެއްކަމެއްވެސް ނެތެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ފަސް އަހަރުގެ ދައުރާއި، މިހާރު މި ގުނަމުންދާ ވެރިކަމުގެ ދައުރާ އަޅާ ކިޔުއްވިއެވެ. ކޯލިޝަނުގެ ލީޑަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ބަހުގެ ހަމަލާތައް ފޮނުއްވިއިރު އެމަނިކުފާނުގެ ބޭބޭފުޅު އަދި އެމްއާރްއެމްގެ ރައީސަށް ވެސް ފާޑުވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް މައުމޫނު ބަސް ވިދާޅުވާ ރާގުގައި، އެގޮތަށް ބަސް ވިދާޅުވެ، މަލާމާތް ކުރެއްވިއެވެ. ހޭރުވުމަކީ ޔާމީނު ވަރަށް ކުރައްވާ ކަމެކެވެ. މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގެ ދައުރުގައި ރައީސް ނަޝީދާމެދު ހަމަ އެގޮތަށް ވާހަކަ ދެއްކެވިއެވެ. މިފަހަރު އަމިއްލަ ބޭބެއާމެދުގައެވެ.

Advertisement

ރައީސް ޔާމީނު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތަކުގެ ރައްދަކަށް ޚުދު އެމަިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގެ ފަސް އަހަރު ފުދެއެވެ. އެހަނދާންތައް ދިވެހިން އެބަހުއްޓެވެ. ހަނދާން ނެތޭހާ ދުވަހެއް ނުވެއެވެ. ރައީސް ޔާމީނުގެ ވަރިކަމުގައި އިދިކޮޅުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ޖަލަށް ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ ލިސްޓް ވަރަށް ދިގެވެ. މިއަދު ވެރިކަމުގެ މަތީ ފަޑީގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ރައީސް ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގައި ޖަލަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ބޭފުޅަކު ނެތޭ ބުނުމުން ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. އެއްވެސް ކުށެއް ނެތިި އެތައް ދުވަހެއް ޖަލުގައި އެބޭފުޅުން ހޭދަ ކުރެއްވިއެވެ. އެހެންކަމުން ރައީސްކަން ކުރެއްވުމަކީ ޖަލަށްލައި އަނިޔާވެރިވާން ޖެހޭ ކަމެއް ނޫނޭ އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވުމުން އަންނަނީ ޒާތެއްގެ ހިންޏެކެވެ. ފުލުފުލުގައި ޖަލު ގޮޅިތައް ފުރާލީ ސިޔާސީ ކުށްވެރިންނާއެކުގައެވެ.

މިވާހަކަފުޅާއެކު ދެން ހަނދާނަށް އަންނަނީ 2015ގެ މޭޑޭ މުޒާހަރާއެވެ. އެ މުޒާހަރާގައި ހައްޔަރު ކުރި ބައެއް މީހުން ޖަލުގެ އަނިޔާވެރިކަމުގައި މި ދުނިޔެ ދޫކޮށް ދިޔުމުން އެ އާއިލާތަކުން ކުރި ހިތާމައާ އެޅި ކަރުނަ އޭރު އެމަނިކުފާނަށް ފެނިވަޑައި ނުގަތެވެ. މިއަދު ޖަލު ގޮޅީގައި އޮންނެވުމަށްފަހު ނުކުމެވަޑައިގެން އެމަނިކުފާނުގެ އާއިލާއިން ކުރި ހިތާމައިގެ ވާހަކަ ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވުމުން މީހުން އުފައްދަނީ ސުވާލެވެ.

2015ގެ މޭޑޭ މުޒާހަރާގައި ހައްޔަރުކޮށް ޖަލުގެ އަނިޔާވެރިކަމުގައި މި ދުނިޔެ ދޫކޮށްފައިވާ. އަބްދުﷲ ރަޝީދު

އެމަނިިކުފާނުގެ ވެރިކަަމުގައި ބޭބޭފުޅު ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނު އަބްދުލް ގައްޔޫމާއި، ދަރިކަލުން ފާރިސް މައުމޫން ހައްޔަރުކޮށް ޖަލަށްލިއެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ މިވާހަކަފުޅުތަކާއެކު އެދުވަސްތައްވެސް ގިނަ ބަޔަކު ހަނދާންކޮށްދިނެވެ.

އެމަިކުފާނު ޝަރުުއީ ދާއިރާއަށް އަން ނުބާނާ ކަމާއި، ކޯޓުތަކަށް މިނިވަންކަމާއެކު ޝަރީއަތްތައް ހިންގުމުގެ ޖާގަ ދެއްވި ކަމަށް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް މީހުން ރައްދު ދިނީ، އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގެ ފަސް އަހަރަކީ ޝަރުއީ ދާއިރާގެ އިތުބާރު ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި އެންމެ ބޮޑަށް ގެއްލިގެން ދިޔަ ދުވަސްތައް ކަމަށް ބުނެއެވެ. މީހުން ހަނދާންކޮށްދިނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ހައްޔަރުކޮށް ކުރި ދައުވާތަކުގެ މަތިންނެވެ. ވެރިކަމުގެ ބާރުގައި ހުރިއިރު ޖަރީމާ ވެރިކަން ކުރެއްވި އަނިޔާވެރި ގޮތްތައް ހަނދާން ނެތުނީތޯ ސުވާލު އުފެއްދިއެވެ.

ދުވަސްތަކަކަށްފަހު ރައީސް ޔާމީން ދެއްކެވި ވާހަކައަށްގިނަ ބަޔަކު ރައްދު ދިނީ "ލަދު ހަޔާތުގެ ކަންފުޅެއްވެސް ނެތް" މި ފަދައިންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
9%
0%
0%
18%
0%
73%
ކޮމެންޓް