ކ. މާލެ
|
30 ނޮވެންބަރ 2021 | އަންގާރަ 22:52
އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓަށް ކޮވިޑް-19 ވެކްސިނުން ކުރާ އަސަރު ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތްތައް އަންނަނީ ކުރަމުން
އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓަށް ކޮވިޑް-19 ވެކްސިނުން ކުރާ އަސަރު ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތްތައް އަންނަނީ ކުރަމުން
ރޮއިޓަރސް
ކޮވިޑް-19، ދުނިޔޭގެ ހާލަތު
ވެކްސިން އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ނުކުރާކަމުގެ ހެތްކެއް އަދި ނެތް: އޮކްސްފޯރޑް
 
އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓުން، ހާލަތު ގޯސްނުވެ ނުހިފަހައްޓާކަމުގެ ހެތްކެއް އަދި ލިބިފައިނުވާކަމަށް އޮކްސްފޯރޑުން ބުނޭ
 
ވެކްސިން އުފައްދާ ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ ވެކްސިންގެ އަސަރު، އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓަށް ކުރާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން

ކޮވިޑް-19ށް އުފައްދާފައިވާ ވެކްސިނުން އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓުން ހާލަތު ގޯސްވާ ހިސާބަށް ދިޔުމުން ރައްކާތެރިނުކޮށްދޭކަމުގެ ހެތްކެއް އަދި ލިބިފައިނުވާކަމަށް އޮކްސްފޯރޑް ޔުނިވަރސިޓީން ބުނެފިއެވެ.

އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް ފެނުމާއެކު ވެކްސިން އުފައްދާ ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ، ވެކްސިންގެ އަސަރު އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓަށް ކުރާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން އޮކްސްފޯރޑުން އުފައްދާފައިވާ އެސްޓްރަޒެނިކާ ވެކްސިނުން، އޮމިކްރޯންއިން މީހާގެ ހާލަތު ގޯސްވާ ހިސާބަށް ދިޔުމުން ރައްކާތެރި ނުކޮށްދޭކަމުގެ ހެއްކެއް އަދި ލިބިފައިނުވާކަމަށް އޮކްސްފޯރޑުން ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް ވެކްސިން އިތުރަށް އަޕްގްރޭޑްކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ އެކަން ކުރާނެކަމަށް އޮކްސްފޯރޑުން ބުނެއެވެ.

އޮކްސްފޯރޑުން ބުނީ އަދި މިހާތަނަށް އޮމިކްރޯންގެ ލިބިފައިވަނީ މަދު ޑާޓާ ތަކެއްކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ވެކްސިނަށް އަސަރުކުރާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް އަދި އެހާ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޓެސްޓްތައް ހެދެމުން ނުދާކަމަށާއި، ނަމަވެސް ކަންކަން ބަލަމުން އަންނަކަމަށް އޮކްސްފޯރޑުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މޮޑާނާއިން ބުނެފައިވަނީ، މޮޑާނާ ވެކްސިނުގެ އަސަރު އެހާބޮޑަށް އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓަށް ނުކުރާކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް