ކ. މާލެ
|
28 ނޮވެންބަރ 2021 | އާދީއްތަ 02:18
ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޓެޑްރޯސް އާއި ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިން
ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޓެޑްރޯސް އާއި ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިން
ރޮއިޓަރސް
އައު ވޭރިއަންޓްގެ ނަން
އައު ވޭރިއަންޓަށް އޮމިކްރޯންގެ ނަން ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ދިނީ ޗައިނާ ރުޅި އައިސްދާނެތީ؟!
 
ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ކޮވިޑް-19ގެ ވޭރިއަންޓްތަކަށް ނަން ދެމުން އަންނަނީ ގްރީކް އަކުރުތަކުން
 
ދެކުނު އެފްރިކާއިން ފެނުނު ކޮވިޑްގެ އައު ވޭރިއަންޓަށް ދޭންޖެހޭނެ ނަމަކީ "ޝީ" ނުވަތަ "ނޫ"

ޗައިނާ އާއި ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ) އާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުމާމެދު ކޮވިޑް-19ގެ އައު ވޭރިއަންޓަށް ނަން ދިންގޮތާމެދު އަނެއްކާވެސް ސުވާލުތައް ކުރިމަތިވެއްޖެއެވެ.

ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ކޮވިޑް-19ގެ ވޭރިއަންޓްތަކަށް ނަން ދެމުން އަންނަނީ ގްރީކް އަކުރުތަކުންނެވެ. އެއުސޫލުން ބަލާނަމަ ދެކުނު އެފްރިކާއިން ފެނުނު ކޮވިޑްގެ އައު ވޭރިއަންޓަށް ދޭންޖެހޭނެ ނަމަކީ "ޝީ" ނުވަތަ "ނޫ" އެވެ. ޝީ އަކީ ޗައިނާގެ ރައީސްގެ ނަމުގެ އެއް ބަޔެވެ.

ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ވަނީ މީގެކުރިން ކޮވިޑްގެ ވޭރިއަންޓްތަކަށް ގްރީކްގެ އަކުރުތަކުން ނަންދީފައެވެ. އެގޮތުން އަލްފާ ވޭރިއަންޓާއި ބީޓާ ވޭރިއަންޓް އަދި ޑެލްޓާ ވޭރިއަންޓްގެ ނަން ވަނީ ދީފައެވެ. މިއީ މިކަމުގެ މައުލޫމާތު އެހާބޮޑަށް ނޭންގޭ އާންމުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު މިވޭރިއަންޓްތައް ދޭހަކޮށްދިނުމަށް ކުރާ ކަމެއްކަމަށް ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ދެކުނު އެފްރިކާއިން ފެނުނު ވޭރިއަންޓަށް ޝީގެ ނަން ނުދިނީ އެކަމާއި ޗައިނާއިން ރުޅި އައިސްދާނެތީކަމަށް މީޑިޔާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

މިކަމަށް ފާޑުކިޔާ ފަރާތްތަކުން މިކަން ގުޅުވަނީ ކޮވިޑް-19 ޕެންޑަމިކާ ގުޅިގެން ޗައިނާއާ މެދު ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ގެންގުޅެމުންދާ ސިޔާސަތުގެ ސަބަބުންނެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ކޮވިޑް-19ގެ އަސްލު ދެނެގަތުމަށް މުޅި ދުނިޔެ ބޭނުންވާއިރު އެކަން ނުވެފައިވަނީ ޗައިނާގެ ސަބަބުންކަމަށް އެކަމަށް ފާޑުކިޔާ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ. އަދި އަސްލު ހޯދުމުގައި މިހާތަނަށްވެސް ކާމިޔާބު ވެފައިނުވަނީ އެކަމުގައި ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ޗައިނާ އާ މެދު ގެންގުޅޭ މާބޮޑަށް ދޫދިނުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ސަބަބުންކަމަށް އެކަމަށް ފާޑުކިޔާ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފުރަތަމަ ޗައިނާއިން ކޮވިޑް-19 ފެނުނުއިރު އެވައިރަސް އާ ގުޅޭގޮތުން އެކަށީގެންވާ ތެދު މައުލޫމާތު ވަގުތުން ވަގުތަށް ޗައިނާއިން ފޯރުކޮށްދީފައިނުވާކަމުގެ ތުހުމަތު އެމެރިކާ އާއި ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކުން ކުރެއެވެ. އެކަމުގައި ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ފެއިލްވެފައިވާކަމަށް އެމެރިކާ އިން ތުހުމަތުކުރާއިރު އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވަނީ މިމައްސަލާގައި އޭރު ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ މެމްބަރު ގައުމު ކަމުން ވަކިވުމަށް ނިންމާ ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއަށް ފަންޑުކުރުން ހުއްޓާލާނެކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ނަމާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަމުން ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ ސްޕޯކްސްމަން ނިއުޔޯކް ޕޯސްޓަށް ބުނެފައިވަނީ އައު ވޭރިއަންޓަށް "ނޫ" ގެ ނަން ނުނިދީ މީހުންނަށް އެއީ ވޭރިއަންޓަށް ދީފައިވާ ނަމަކަށްވުރެ ބޮޑަށް އައު ވޭރިއަންޓެއްކަމަށް ވިސްނިދާނެތީކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން "ޝީ" އަކީ ވަރަށް އާންމު ނަމެއްކަމަށާއި ވޭރިއަންޓްތަކަށް ނަން ދޭއިރު ތަންތަނުގެ ނަމާއި މީހުންނަށް ކިޔާ ނަމާއި ޖަނަވާރަށް ކިޔާ ނަން ނުކިޔުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ.

އެމެރިކާއިންނާއި ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކުން ތަކުރާރުކޮށް އަންނަނީ ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޓެޑްރޯސް އާއި ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕީގެ ގުޅުމަށް ފާޑުކިޔަމުންނެވެ. އަދި ޗައިނާއިން ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާކަމަށްވެސް އަންނަނީ ބުނަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މުހައްމަދު އާދަމް ސަލީމް
0%
0%
67%
0%
0%
33%
ކޮމެންޓް