ކ. މާލެ
|
26 ނޮވެންބަރ 2021 | ހުކުރު 17:51
އެޗްއީއޯސީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތެރެއިން
އެޗްއީއޯސީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
މަގޭ ރިޕޯޓް
މަސްއޫލުވެރިން ނިދާފައިތިބެގެން ރައްޔިތުން ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރަންޖެހޭ ވާހަކަ ނުދައްކާށެވެ.
 
ހާލަތު ގޯސްވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާނުކުރާކަމަށް ބުނެ ކަންކަން ނިންމާލަށް ހިސާބަށްދޭ
 
އެޗްޕީއޭއާއި އެޗްއީއޯސީން ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް މަހަކު އެއްފަހަރު ވެސް ނުބާއްވާ

އަބަދުވެސް އިވެނީ ފަރުދީ ޒިންމާގެ ވާހަކައެވެ. ކޮންމެ ކަމެއްވިޔަސް އެ ވާހަކައެވެ. މީހަކު ބާރަށް ވަޔެއް ލިޔަސް އެވާހަކައެވެ. ގަހެއްގެ ފަތެއް ހިލިލިޔަސް އެވާހަކައެވެ. މިއީ މިހާރު އަނގަމަތީ ބަހަކަށް ވެއްޖެއެވެ. ނަމަވެސް ފަރުދީ ޒިންމާ މުހިންމެވެ. އެއީ އެކަމުގެ ސަބަބުން ނިކުންނަ ނަތީޖާތައް ރަނގަޅުވީމައެވެ. ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރާށެވެ.

މިއަދު ދައްކަން މިއުޅެނީ ފަރުދީ ޒިންމާއަކީ ކޮބައިކަމާއި، ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރެވޭނެ ގޮތުގެ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރަން ބަޔަކު ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވާ އެވާހަކަ ދައްކާތީއެވެ. ހަނދުމަހަށް ހަނދު ބަލާ އުސޫލުން އެކަން ބަޔަކު ކުރާތީ އެވާހަކަ ދައްކާށެވެ. އާންމު މީހާ ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރާތީ ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް މިއަދު މިހިސާބަށް މިތިބީ އާދެވިފައެވެ.

ކޮވިޑްގެ ވާހަކަ ދައްކާލަން ހިނގާށެވެ. 2020 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް ފެނުނު ހިސާބުން ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާ ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކުން ދިޔައީ އިރުޝާދު ދެމުންނެވެ. އެއާއެކު އާންމުންދިޔައީ ފަރުދީ ޒިންމާ އޭގެ އެންމެ ފުންމިނުގައި އަދާކުރަމުންނެވެ. އެއިރު ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކުން ވެސް ދިޔައީ އިރުޝާދު ދެމުންނެވެ. އެކި ގޮތްގޮތަށް މައުލޫމާތު ހާމަކުރަމުންނެވެ. އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރަމުންނެވެ. ބަޔަކު ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރާނީ ވެސް މިހެން ކަންތައް ކުރުމުންނެވެ.

އިންސާނުންނަކީ ހަނދާންވެސް ނެތޭ ބަޔެކެވެ. ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތައް ހަދާފައިވަނި އޭގައި އޮންނަ ގޮތަށް އަމަލުކުރަން އެންގުމަށެވެ. ހަމަ މި ބީދައިން ކަމާއިބެހެ ފަރާތްތަކުން ދައްކާ ވާހަކައަށްވެސް އާންމުން ބޯލަނބާނެއެވެ. ކޮވިޑުގައި ވެސް އެޗްޕީއޭ، އެންއީއޯސީ އަދި އެޗްއީއޯސީން ދެއްކި ވާހަކަތައް އާންމުން ކަނުލާ އަޑުއެހިއެވެ. އެންއީއޯސީ އުވާލެވި އެޗްއީއޯސީ އުފެދި ފަހުން ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ރަނގަޅުވެ އެޗްޕީއޭ އަދި އެޗްއީއޯސީ ވުޖޫދުން ފަނޑުވާންދެންނެވެ.

Advertisement

އަނެއްކާ ވެސް ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ގޯސްވާން ފަށައިފިއެވެ. ކުރިއާއި ޚިލާފަށް މިފަހަރު އޮތީ އަތޮޅުތަކުގައެވެ. މަސް ދުވަސް ވެގެން ދިޔައިރު އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވަން އެޗްޕީއަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެވުނެވެ. ސަރުދާރުލައްވާ ތަނެއްގައި އިއުލާނެއްވެސް މި ފަހަރު ނުހިއްޕައެވެ. އޮތީ ގަދަ ނިންޖެއްގައި ނިދާފައެވެ. ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް ހަނދުމަކޮށްދޭން ތިބި މީހުން ނިދާފައި ތިބީމަ ދެން ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރާ މީހުން ކިހާވަރަކަށް އަދާކުރާނެ ހެއްޔެވެ.

މިހެން ދަމުންގޮސް އާންމުންގެ ޝަކުވާއާއި ރުޅިވެރިކަން އެޗްޕީއޭއަށް އަމާޒުވި ހިސާބުން އެޗްއީއޯސީން ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިއެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ފެށީ ފަރުދީ ޒިންމާގެ ވާހަކައިންނެވެ. ދެންވެސް ތަކުރާރުވީ ހަމަ އެވާހަކައެވެ. ފަރުދީ ޒިންމާގެ ވާހަކައެވެ. ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ފެށިގެން ގޮސް ނިމެންދެން އޮތީ އާންމުން ކުށްވެރިވެފައެވެ. މިކަމުގައި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރަން ތިބި މީހުންވީ ހުދު ކާފޫރަށެވެ. ވިދާޅުވީ ކޮވިޑުގެ ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަތުމުގެ މި ދަތުރުގައި ބަލި ފެތުރޭ މިންވަރާއި ބަލި ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ބޮޑުތަނުން ދަށްކުރެވި، ވަރަށް ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދިއްޖެ ކަމަށެވެ. ތެދެކެވެ. އެޗްޕީއޭ ހަމަ އިސްކޮޅަށް ތެދުވެ އެއިރު ކުރި މަސައްކަތުން ކާމިޔާބު ހޯދުނެވެ. އާންމުންނަށް ހަމައަށް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުން ފަރުދީ ޒިންމާ ވެސް އަދާކުރިއެވެ.

ދެން ވިދާޅުވީ މި ހާލަތުން އިތުރަށް އަރައިގަނެ، ކޮވިޑުގެ ނުރައްކަލުން މުޅިން މިންޖުވުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގައި ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރުމަކީ އެންމެ މުހިންމު ބަހާ ކަމަށެވެ. އާނއެކެވެ. އެއީ އެންމެ މުހިންމު ބަހާއެވެ. އެކަމުގެ އެ ބަހާ އަދާކުރޭތޯ މިއަދު ބަލާނެ މީހަކު ނެތެވެ. ބޮޑު އެލަވަންސްތަކެއް ލިބުނު އިރު މި ބަހާއަށް އަމަލުކުރޭތޯ ކޮންމެ ދުވަހަކު ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިގެން ބެލިއެވެ. އެލަވަންސްކޮޅު ދެން ނުދޭނެ ކަމަށް ފިނޭންސުން ބުނި ހިސާބުން ބަހާގެ ވާހަކަވެސް މިވެރިން ނުދެއްކިއެވެ.

އަލާމާތް ހުން މީހުން ސާމްޕަލް ނުދިނުމާއި، ރޭންޑަމް ސާމްޕަލް ނުދޭ ވާހަކައަކީ އިއްޔެގެ މިއަދުގެ އައު ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. އެއީ ކޮވިޑް ފެށިގެން އައި އިރުވެސް ދެކެވޭ ވާހަކައެވެ. ނަމަވެސް އެއިރު އެކަން ހައްލުވެފައި މިއަދު އެކަން ހައްލު ނުވެ ފަރުދީ ކަމެކޭ ބުނެ އެޗްއީއޯސީގެ އިސްވެރިންނަކަށް މިއަދު ނިންމާލެވޭކަށް ނެތެވެ. ގައުމީ ބޮޑު މައްސަލައެއް ހަވާލުކުރީމާ އެ ޒިންމާ އަދާކުރަންޖެހެއެވެ. އެއްގޮތެއް ނެތިއްޔާ ދެވަނަ ގޮތެއް ހޯދަން ޖެހެއެވެ. އެލަވަންސް ނުލިބުނަސް ލިބުނަސް ހަވާލުކުރެވޭ މަސްއޫލިއްޔަތު ރަނގަޅަށް އަދާކުރެވެން ޖެހެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް