ކ. މާލެ
|
24 ނޮވެންބަރ 2021 | ބުދަ 17:51
ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕޭންގެ ތެރެއިން ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގައި ވެކްސިން ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕޭންގެ ތެރެއިން ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގައި ވެކްސިން ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް
ރާއްޖޭގެ ވެކްސިން ކަވަރޭޖް
9 ރަށެއް ފިޔަވައި ހުރިހާ ރަށަކުން 90 އިންސައްތައަށްވުރެ އިތުރަށް ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފި
 
އިތުރު ކެޓަގަރީތަށް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ހުޅުވާލާނެ
 
362،000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭ
 
2 ވަނަ ޑޯޒް ޖެހިތާ 6 މަސް ވެފައިވާ މީހުން ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ޖެހުމަށް އިލްތިމާސްކުރޭ

ކޮވިޑް-19 އާއި ދެކޮޅަށް ފެށި ވެކްސިން ކެމްޕޭންގެ ތެރެއިން، ރާއްޖޭގެ 9 ރަށެއް ފިޔަވައި ހުރިހާ ރަށެއްގައި ވެސް 90 އިންސައްތައަށްވުރެ މަތިން ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހެލްތް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެޗްއީއޯސީ) އިން ބުނެފިއެވެ.

ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު އެޗްއީއޯސީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެޗްއީއޯސީގެ އިމިއުނައިޒޭޝަން ޕްރޮގްރާމުގެ ފަރާތުން ހައްވާ ގުރައިޝާ ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ވެކްސިން ކަވަރޭޖަށް ބަލާއިރު، ރާއްޖޭގެ 9 ރަށެއް ފިޔަވައި ހުރިހާ ރަށަކުން 90 އިންސައްރައަށްވުރެ އިތުރަށް ކަވަރޭޖް ހަމަކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މިހާތަނަށް 178 ރަށަކުން ވަނީ ވެކްސިންގެ 90 އިންސައްތައަށްވުރެ މަތިން ކަވަރޭޖް ހަމަކޮށްފައެވެ.

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން، މިހާތަނަށް ފުރަތަމަ ޑޯޒް 395،000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ޖަހާފައެވެ. އަދި މީގެ ތެރެއިން 362،000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވެކްސިން ވަނީ ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ. ގުރައިޝާ ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް 7200ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގައި ބޫސްޓަރ ޑޯޒްގެ ގޮތުގައި ދެނީ ފައިޒާ ވެކްސިނެވެ. އެއީ ރާއްޖޭގައި ދޭ ވެކްސިންތަކުގެ ތެރެއިން ކޮވިޝީލްޑް، އެސްޓްރަޒްނިކާ، ސިނޮފާމް އަދި ފައިޒާ ވެކްސިންގެ ތެރެއިން ވެކްސިނެއް ޖަހާފައިވީ ނަމަވެސް، ދެވަނަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާ ފަހުން 6 މަސް ވެފައިވާ މީހުންނަށެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން ބޫސްޓަރ ޑޯޒަށް ހުޅުވާލަމުން މިދަނީ ކެޓަގަރީއަކަށްފަހު ކެޓަގަރީއެއް. މިހާރު ހުޅުވާލެވިފައިވާ ކެޓަގަރީތަކުގެ ތެރެގައި ހިމެނެނީ ފްރަންޓްލައިންގައި މަސައްކަތް ކުރާ ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިންގެ އިތުރުން އުމުރުން 50 އަހަރުން މަތީގެ ބޭފުޅުންގެ އިތުރުން ސިއްހީ މައްސަލަ ދިމާވާ މީހުންނަށް،
އިމިއުނައިޒޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ ފަރާތުން ހައްވާ ގުރައިޝާ

ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖަހަން ހުޅުވާލާފައިވާ ފަރާތްތައް

 • ފްރަންޓްލައިން މަސައްކަތްތެރިން
 • އުމުރުން 50 އަހަރުން މަތީގެ މީހުން
 • ދިފާއީ ނިޒާމް ބަލިކަށި މީހުންގެ ތެރެއިން ހަށިގަނޑުގެ ގުނަވަނެއް ބަދަލުކޮށްފައިވާ މީހުން
 • ހަށިގަނޑުގެ ދިފާއީ ބާރު ދެރަކުރާފަދަ ބޭހެއް ބޭނުންކުރާ މީހުން
 • ދިގުމުއްދަތަކަށް ސްޓެރޮއިޑް ބޭނުންކުރާ މީހުން
 • ގަވާއިދުން ޑަޔަލަސިސް ހަދަމުންދާ މީހުން
 • ކެންސަރުބަލީގެ ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ މީހުން ނުވަތަ ކެންސަރު ބައްޔަށް ފަރުވާކޮށް 1 އަހަރު ނުވާ މީހުން
 • އިސްކޮޅާ ބަލާއިރު ބަރުދަން މަތި މީހުން
 • ފުއްޕާމޭގެ ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން ގޭގައި އޮކްސިޖަން ތެރަޕީ ނުވަތަ ފަރުވާ ލިބެމުންދާ މީހުން އަދި ޑޮކްޓަރުން އިރުޝާދު ދީފައިވާ މީހުން
 • ފުއްޕާމޭގެ ބަލިތައް، ހަކުރުބަލީގެ ސަބަބުން ގުނަވަނަކަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވާ މީހުން
 • އުމުރުން ދުވަސްވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން އެދުމަތިވެފައިވާ މީހުން
 • ހިތުގެ ބަލީގެ ފަރުވާގެ މީހުން

ގުރައިޝާ ވިދާޅުވީ މިހާރު ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ދެމުން އަންނަ މީހުންގެ އިތުރުން އިތުރު ކެޓަގަރީތަށް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ހުޅުވާލާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ބޫސްޓަރ ޑޯޒްގެ މުހިންމުކަން ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ފެންނަ އެބަހުރި ކަމަށާއި، ކޮވިޑް ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ މީހުންގެ ތެރެއިން، އުމުރުން 60 އަހަރުގެ މީހުންގެ ތެރެއިން 2 ޑޯޒް ޖަހާފައިވާ މީހުންގެ ސިވިއަރިޓީ ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާ މީހުންގެ ސިވިއަރިޓީ ދަށް ކަމަށެވެ.

އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑުމެން އިލްތިމާސްކުރަން އަޅުގަނޑުމެން މި ކިޔާލަދިން ކެޓަގަރީގައި ހިމެނޭ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން 2 ވަނަ ޑޯޒް ޖެހިތާ 6 މަސް ވެފައިވާ މީހުން ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ޖެހުމަށް. ފައިޒާ ވެކްސިނަކީ އުމުރުން 12 އަހަރުން މަތީގެ ފަރާތްތަކަށް ޖެހޭ ވެކްސިނަކަށްވާތީ އުމުރުން 12 އަހަރު ފުރޭ ހުރިހާ ކުދިން އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހެދުމަށްފަހު ވެކްސިން ސެންޓަރުތަކަށް ވަޑައިގަތުމުން ވެކްސިން ޖަހާލެވޭނެ
އިމިއުނައިޒޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ ފަރާތުން ހައްވާ ގުރައިޝާ

ރަށްރަށުގައި ތިބި، ކޮވިޑް-19 ވެކްސިންގެ ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖެހުމަށް ޝަރުތު ހަމަވާ މީހުން އެރަށެއްގެ ހެލްތް ސެންޓަރ ނުވަތަ ހޮސްޕިޓަލް މެދުވެރިކޮށް ވެކްސިން ޖެހުމަށް އެޕޮއިންޓްމެންޓް ހެއްދޭނެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ. މާލެ ސަރަހައްދުގައި ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖަހަމުން ދަނީ އައިޖީއެމްއެޗް، ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް އަދި އޭޑީކޭއިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މުހައްމަދު އާދަމް ސަލީމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް