ކ. މާލެ
|
9 ނޮވެންބަރ 2021 | އަންގާރަ 13:43
ޝާހިދު
ޝާހިދު
ޓްވިޓަރ
އާއްމު މަޖިލިސް
އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުމާ ގުޅޭ ބައެއް ކަންކަން ހުށަހަޅައިފި
 
އާންމު މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ތަރުތީބުކުރެވެނީ އިންސާނިއްޔަތާއި އިންސާނުންނަށް އެވަގުތަކަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ މުހިއްމު މައްސަލަތަކާ މެދު ބަހުސްކުރުމަށް

އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް ވާދަކުރެއްވި އިރު ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވި ފަދައިން، އެމަޖިލީހުގެ އޮނިގަނޑާއި މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމާ ގުޅޭ ބައެއް ކަންކަން އެމަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ހުށަހަޅުއްވައިފިއެވެ.

އެގޮތުން އދ.ގެ އާއްމު މަޖިލީހުގައި ހޯމަ ދުވަހު މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ކުރިއަށްދިޔަ ބަހުސްގައި، ޝާހިދު ވިދާޅުވީ އދ.ގެ އާއްމު މަޖިލީހަކީ ދުނިޔޭގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު މަލްޓިލޭޓަރަލް ޕްލެޓްފޯމްކަމަށާއި، މުހިއްމު އެކި ދާއިރާތަކުން އެމަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ ސިޔާސަތުތަކަކީ މުޅި އިންސާނިއްޔަތަށް މުހިއްމު ނިންމުންތަކެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން، އާއްމު މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ތަރުތީބުކުރެވެނީ އިންސާނިއްޔަތާއި އިންސާނުންނަށް އެވަގުތަކަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ މުހިއްމު މައްސަލަތަކާ މެދު ބަހުސްކުރެވި، އެމައްސަލަތަކަށް އަވަސް ހައްލެއް ގެނެވޭނެ އިންތިޒާމަކުންކަން ކަށަވަރުކުރަން ޖެހޭކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެކަމަށްޓަކައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އާއްމު މަޖިލީހުގެ އެޑްހޮކް ވޯކިން ގްރޫޕުން ދެ ކަމަކަށް އިސްކަން ދެއްވުމަށް އިރުޝާދު ދެއްވިއެވެ. އެގޮތުން އދ.ގެ ޗާޓަރު އެކުލަވާލިއިރު އާއްމު މަޖިލީހާއި ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ބާރުތަކަށް އެއްވަރަކަށް މުހިއްމުކަން ދިން ނަމަވެސް، މިހާރު އާއްމު މަޖިލިސް ކުރިއަށް ދާގޮތުން މުހިއްމު ކަންކަމާ މެދު މަޝްވަރާނުކުރެވި، ދިގު ބަހުސްތަކެއް ކުރިއަށް ގޮސް، ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން ވަރަށް ބޮޑުތަކުން ދިގުދެމިގެންދާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެހެންކަމުން އާއްމު މަޖިލީހަށް ލިބިފައިވާ މަޝްވަރާކޮށްގެން ހައްލު ނެރުމުގެ ބާރުގެ ބޭނުން ހިފޭނެ ގޮތަކަށް މަސައްކަތްތައް އަތުރާލުމަށް މެމްބަރު ޤައުމުތަކަށް ގޮވާލެއްވިއެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން އާއްމު މަޖިލީހުގައި ކުރެވޭ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ތަކުރާރުކޮށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ނުވަތަ ތިންވަނަ ފަހަރަށް ވެސް ކުރެވޭ ތަން އަންނަކަމަށާއި، ބައެއް ޤަރާރުތައް ކޮންމެ އަހަރަކު ހުށަހެޅޭއިރު އެއަށް އެކަށީގެންވާ ބަދަލުތަކެއް ގެނެވިފައި ނުހުންނަކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެހެންކަމުން އާއްމު މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާގޮތް މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާކޮށް، ނަތީޖާ ނެރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ޝާހިދު ލަފާދެއްވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ޝާހިދުގެ ވާހަކަތަކަށް ގިނަ ޤައުމުތަކުން ތާއީދުކުރިއިރު، އެމެރިކާ އަދި ސިންގަޕޯރ ފަދަ ޤައުމުތަކުން ވަނީ މިނިސްޓަރގެ އުއްމީދުގެ ރިޔާސަތުގެ ވާހަކަ ފާހަގަކޮށް، އެ ގައުމުތަކުން އެމަސައްކަތް ބަލައިގަންނަކަމަށް ބުނެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް