ކ. މާލެ
|
6 ނޮވެންބަރ 2021 | ހޮނިހިރު 13:04
މާލޭގެ މަގުތައް ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ތެރެއިން،
މާލޭގެ މަގުތައް ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ތެރެއިން،
އާރްޑީސީ
މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ތާރުއެޅުން
މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ތާރުއެޅުން: އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ތައްޔަރުވަނީ!
 
މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 120ށް ވުރެ ގިނަ މަގު (18 ކިލޯމީޓަރު) ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީ ކުރެވޭނެ
 
ސިޓީ ކައުންސިލުން ޑިޒައިނަށް ގެނެސްފައިވާ ބަދަލަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްތައް ލަސްވޭ
 
ރޯޝަނީ މަގުގެ 75 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި

މާލެ ސިޓީގެ 15 މަގެއްގައި ތާރު އެޅުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ރޯޑް ޑިވޮލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރުޑީސީ) އިން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް އާރްޑީސީން ބުނީ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 15 މަގެއްގައި ތާރުއަޅަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި މިހާރު އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ސްޓޭކް ހޯލްޑަރުންނާއި ކްލައިންޓުންނާއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތައް ކުރިއަށްދާކަން އާރްޑީސީން ފާހަގަކުރިއެވެ. އަދި ދުރުނޫން މުސްތަގުބަލެއްގައި މަސައްކަތް ފެށޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރާ ކަމަށް ބުނެއެވެ.

ތާރުއަޅަން ނިންމާފައިވާ މަގުތަކަކީ ކަނބާއައިސާރަނި ހިނގުން، އަމީނީމަގު، ޝަހީދުއަލީ ހިނގުން، އިއްޒުންދީން މަގު، ހަނދުވަރީ ހިނގުން، މުރަނގަ މަގު، ހުރަވީ ހިނގުން، މާވެޔޮ މަގު، މުއިވެޔޮ މަގު، ޗާނދަނީ މަގު، ރަށްދެބައި މަގު، ލިލީ މަގު، އަލިކިލެގެފާނު މަގު، ލޮނުޒިޔާރަތް މަގު އަދި ސޯސަން މަގެވެ.

މާލޭގެ 15 މަގެއްގައި ތާރުއަޅަން ނިންމާފައި މިވަނީ މާލޭ ސްޓްރީޓް ސްކޭޕިންގ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުންނެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން އެކި ފިޔަވައްސަށް ބަހާލައިގެން މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާއިރު، މާފަންނު ހުޅަނގު ފޭސް 1، އަދި ސެގްމަންޓް 1 ގެ މަސައްކަތްތުގެ ސްކޭޕަށް އައި ބަދަލަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ވަނީ ހުއްޓިފައެވެ. ހެންވޭރު އުތުރު ފޭސް -2 ގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާއިރު ރޯޝަނީ މަގުގެ 75 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައެވެ. ސިޓީ ކައުންސިލުން ޑިޒައިނަށް ގެނެސްފައިވާ ބަދަލަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްތައް ލަސްވާ ކަމަށް އާރްޑީސީން ބުނެއެވެ.

މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ގޮތް އާރްޑީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ މޫސާ އަލީ މަނިކު ބައްލަވާލައްވަނީ،

މާލޭގެ މަގުތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން އާރްޑީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ މޫސާ އަލީ މަނިކު ވިދާޅުވީ މިހާތަނަށް ކުރެވުނު ތަޖުރިބާއަށް ބަލާއިރު، މި މަސައްކަތަކީ ގޮންޖެހުން ބޮޑު ތަކުލީފު ގިނަ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ސިޓީ ކައުންސިލުން މާލޭގެ މަގުތަކަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ ބަދަލު މާލޭގެ މަގުމަތިން ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރައްޔިތުންނަށް ދަތިނުވާނެ ގޮތަކަށް އަވަހަށް މަސައްކަތް ނިންމުމަށް އާރްޑީސީން މަސައްކަތް ފަށާފައިވާއިރު، މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތްތައް ނިމުމާއެކު މިހާރު ދިމާވާ މައިގަނޑު މައްސަލަތައް ކަމަށްވާ މަގު ކޮނުމާއި، ހޮޅިއެޅުމާއި، ގައު ނެގުމާއި، އަދި ފެންބޮޑުވުމުގެ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ލިބޭނެ ކަމަށް އާރްޑީސީން ބުނެއެވެ. މަގު ކޮނެ ގައުތައް އެކިގޮތްތަށް އަތުރާފައި އޮތުމާއެކު ހިނގާބިނގާވެ އުޅޭ މީހުންނަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާތައް ލިބިފައިވެއެވެ.

މިމަޝްރޫއުގެ ދަށުން 120ށްވުރެ ގިނަ މަގު (18 ކިލޯމީޓަރު) ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީ ކުރެވިގެންދާނެއެވެ. 2020ވަނަ އަހަރު ފެށި މާލޭ ސްޓްރީޓް ސްކޭޕިންގ ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް 2023ވަނަ އަހަރުގެ ކުރިން އެއްކޮށް ނިންމާލުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ އަމާޒު ހިފާފައެވެ. ސްޓްރީޓް ސްކޭޕިން ޕްރޮޖެކްޓްގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ފަށާފައިވަނީ މާފަންނު ހުޅަނގު ސަރަހައްދުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
63%
0%
13%
25%
0%
0%
ކޮމެންޓް