ކ. މާލެ
|
21 އޮކްޓޯބަރ 2021 | ބުރާސްފަތި 13:26
ގދ. ތިނަދޫ އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް،
ގދ. ތިނަދޫ އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް،
ސޯޝަލް މީޑިއާ
ފަރުވާ ނުދެވި ތިން މަހުގެ ކުއްޖެއް ނިޔާވުން
ތިން މަހުގެ ފިރިހެން ކުއްޖާގެ މަރުގެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަނީ!
 
ޑޮކްޓަރެއް މިހާރު ވަނީ ސަސްޕެންޑްކޮށްފައި
 
ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން މި މައްސަލަ ބަލާނެ
 
އިހުމާލުވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކާއި މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނެ

ގދ. ތިނަދޫ އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ އިހުމާލުން ނިޔާވި ކަމަށް ބުނާ ތިން މަހުގެ ފިރިހެން ކުއްޖާގެ މަރުގެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ތިން މަހުގެ ތުއްތު ފިރިހެން ކުއްޖާ ނިޔާވި މައްސަލަ މިނިސްޓްރީގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި، މި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ސިއްހީ ޚިދުމަތަކީ ރައްޔިތުންނާ ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިފައިވާ ޚިދުމަތަކަށްވާއިރު، މިފަދަ މައްސަލަތަކަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި މި މައްސަލާގައި އިހުމާލެއްވާނަމަ އިހުމާލުވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

އެ ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ހަމީދު އުމަރުގެ ފޭސްބުކް ސްޓޭޓަސްއެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އޭނާގެ ދަރިފުޅުގެ މަރުވެ ދިޔައީ 100 އިންސައްތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ އިހުމާލުން ކަމަށެވެ.

އެކުއްޖާގެ ބައްޕަ ކިޔައިދިން ގޮތުގައި އޭނާގެ ދަރިފުޅު ކުއްލިއަކަށް ބޭރަށް ހިންގަންފެށީއެވެ. އެހެންކަމުން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދަން އެމްބިއުލާންސް ފޮނުވައިދިނުމަށް މިމަހުގެ 19ވީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ފަތިހު 04:00 ޖެހި އިރު ހޮސްޕިޓަލަށް ގުޅީކަމަށެވެ. އެމްބިއުލާންސް ފޮނުވަނީ ކަމަށް ހޮސްޕިޓަލުން އެންގި ކަމަށެވެ. އެ ގެއަކީ ހޮސްޕިޓަލު މަގުގައި އިންނަ ގެއެއް ކަމުން އޭގެ 5 މިނެޓު ފަހުން އެމްބިއުލާންސްގެ އެއްވެސް ޚަބަރެއް ނުވެގެން، ހޮސްޕިޓަލަށް ގުޅައި ކުއްޖާ ގޮވައިގެން ހޮސްޕިޓަލަށް ދާ ކަން އެންގި ކަމަށް އެ ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ބުންޏެވެ.

Advertisement

އެ ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ބުނި ގޮތުގައި އޭގެ 18 ވަރަކަށް ދުވަސް ކުރިން އެ އާއިލާގެ މީހުންނަށް ކޮވިޑް ޖެހިފައިވާކަމަށެވެ. އަދި އޭރު ތިބީ ރަނގަޅު ވެފައި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކަރަންޓީނުން ދޫކޮށްނުލާތީ ހޮސްޕިޓަލުން އެންގީ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީއަށް ދިއުމަށް ކަމަށް ތުއްތު ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ކިޔައިދީފައިވެއެވެ. ބަލިވި އެންމެން ވެސް ރަނގަޅުވެފައިވާކަން ހޮސްޕިޓަލަށް އެންގުމުން ވެސް އެދުނީ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީއަށް ދާން ކަމަށާއި، ހޮސްޕިޓަލަށް ދިޔަޔަސް ޑޮކްޓަރު ނުބަލާނެ ކަމަށް ބުނި ކަމަށް ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ކިޔައިދިނެވެ.

އަދިވެސް ހުއްޓާނުލާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގުޅާފައިވާކަމަށާއި، އެމްބިއުލާންސް ފޮނުވީ އޭގެ 2 ގަޑިއިރު ފަހުން 6:15 ގައި ކަމަށް އެ ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ގެންދިޔައީ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީއަށް ކަމަށެވެ. ކޮވިޑް ފެސިލިޓީއަށް ގެންދިއުމުން ވެސް ތުއްތު ކުއްޖާއަށް އެއްވެސް ފަރުވާއެއް ނުދީ ދޮޅު ގަޑިއިރު ބާއްވާފައިވެއެވެ. އެވަގުތު ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގައި ތިބީ ދެ ނަރުހުން ކަމަށާއި، އެ ދެ ނަރުހުން ވެސް ހޮސްޕިޓަލަށް ގުޅާ ޑޮކްޓަރަށް ރިޕޯޓުކުރަމުންދިޔަ ކަމަށް އެ ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ބުންޏެވެ. އެހެން އޮވެ 7:40 ގައި ތުއްތު ކުއްޖާ ނިޔާވީއެވެ.

ތުއްތު ކުއްޖާގެ މަރާ ގުޅިގެން އެހޮސްޕިޓަލްގެ ޑޮކްޓަރެއް މިހާރު ވަނީ ސަސްޕެންޑުކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
50%
0%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް