ކ. މާލެ
|
20 އޮކްޓޯބަރ 2021 | ބުދަ 19:31
ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޙަމަލާއާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގެ ތެރެއިން
ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޙަމަލާއާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާ
ބޮމުގެ ހަމަލާ: 6072 ގަޑިއިރުގެ ފުޓޭޖް، 1829 ކްލިޕް ދިރާސާކުރަން އިތުރު ވަގުތަށް އެދިއްޖެ
 
ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި ހައިޝަމް ބައިވެރިވެފައިވަނީ އެކަނި
 
އިސްހާގުގެ ޝަރީއަތް ސިއްރެއް ނުކުރާނެ
 
ލިއެކިިއުންތައް ދިރާސާކުރަން ވަގުތު ވަނީ ދީފައި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި ދައުވާ އުފުލާފައިވާ މީހުންގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް ބުދަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ސިއްރު އަޑުއެހުމެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށްގެންދާ އަދުހަމް އަހުމަދު ރަޝީދުގެ ބައިވެސް ބުދަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. އެއަށްފަހު މި މައްސަލައިގައި ދައުވާލިބޭ 6 މީހެއްގެ ބައި ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އެއީ ތަހުމީނު އަހުމަދާއި، އަލީ ހައިޝަމްއާއި، މުޖާޒް އަހުމަދާއި، މުހައްމަދު ނާޒިމާއި، އަލީ ފަހުމީގެ އިތުރުން އިސްހާގުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާތަކުގެ އަޑުއެހުމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި އަޑުއެހުން:

މި މައްސަލައިގައި މީގެ ކުރިން ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި ދައުވާލިބޭ ތަހުމީނާއި މުޖާޒުގެ މައްޗަށް ދައުވާ އިއްވައި، ދައުވާއަށްއިންކާރުކުރުމުން ދައުލަތުން ވަނީ ހެކިވެސް ހުށައަޅާފައެވެ. އަދި އަލީ ހައިޝަމާއި، ފަހުމީ އަލީއާއި މުހައްމަދު ނާޒިމް ވަކީލެއް ބޭނުންވާކަން ފާހަގަ ކުރުމުން, ވަކީލަކު އައްޔަނު ކުރުމަށް ބެންޗުން އެ ދުވަހު ވަނީ 15 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެއްވާފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ދައުވާލިބޭއިސްހާގުގެފަރާތުން އެދުވަހު އެދިފައިވަނީ ޝަރީއަތް ސިއްރުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުން: ލިއެކިިއުންތައް ދިރާސާކުރަން ވަގުތު ދެއްވި

މި މައްސަލައިގައި ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައިވެސް ހައިޝަމް ބައިވެރިވެފައިވަނީ އެކަންޏެވެ. އެގޮތުން ހައިޝަމް ވަކީލަކު އައްޔަން ކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މި އަޑުއެހުމަށް ވަކީލު ހާޒިރުވެފައެއް ނުވެއެވެ. ބުދަ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައި ވަނީ އަލީ ހައިޝަމަށް ދައުވާ އިއްވައި، އޭނާ ދައުވާއަށް އިންކާރުވެސް ކޮށްފައެވެ. އަދި ދައުލަތުން ވަނީ އޭނާގެ މައްޗަށް ހެކިވެސް ހުށައަޅާފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މި މައްސަލައިގައި ދައުވާލިބޭ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ލިއެކިއުންތައް ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް، އެ ލިއެކިއުންތަކާއި ވީޑިއޯ ފުޓޭޖުތައް އިތުރަށް ދިރާސާ ކުރުމަށް ވަގުތު ބޭނުންވާކަން ފާހަގަކޮށްފައެވެ. ދިފާއީ ވަކީލުން ވަނީ އެ މަރުހަލާއަށްފަހު ދިފާއީ ހެކި ހުށައެޅުމަށް މުއްދަތެއް ދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ. އަދި ފަހުމީއާއި، އިސްހާގާއި، ނާޒިމްއަށްވެސް ދައުވާ އިއްވައި އެ އެންމެންވެސް ވަނީ ދައުވާއަށް އިންކާރުކޮށްފައެވެ.

ދައުވާއަށް އިންކާރު ކުރަމުން ފަހުމީގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، ފަހުމީއަކީ ސީދާ އެމްޑީޕީއަށް ތާއީދުކުރާ އެ ފިކުރުގެ މީހެއް ކަމަށާއި، އޭނާ ރައީސް ނަޝީދަށް ހަމަލާ ދިނުމުގައި ބައިވެރިވެފައިނުވާ ކަމަށެވެ. ނާޒިމާއި އިސްހާގުވެސް ސާފުކޮށް ދައުވާއަށް އިންކާރު ކުރެއެވެ.

ވަކީލުން ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ގޮތުގައި މި މައްސަލައިގައި 6072 ގަޑިއިރުގެ ފުޓޭޖް ދިރާސާ ކުރަން ޖެހެއެވެ. އަދި ދައުވާލިބޭ މީހުންގެ ހަރަކާތްތަކާ ގުޅޭ 1829 ކްލިޕް ދިރާސާކުރަން ޖެހެއެވެ. މި އަޑުއެހުމުގައި ޝަރީއަތުން ވަނީ ދިފާއުން އެދިފައިވާ ގޮތަށް ލިއެކިއުންތައް ދިރާސާކޮށް، ކޯޓަށް ހާޒިރުވެގެން ވީޑިއޯ ފުޓޭޖުތައް ބެލުމަށް އިދާރީގޮތުން އިތުރު ފުރުސަތުތަކެއް ދިނުމަށް ނިންމަވާފައެވެ. އެއަށްފަހު މި މައްސަލައިގެ ދިފާއީ ހެކި ހުށައެޅުން އޮންނާނެކަން ޝަރީއަތުން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އިސްހާގުގެ ޝަރީއަތް ސިއްރެއް ނުކުރާނެ:

މި މައްސަލައިގައި އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި އިސްހާގުގެ ފަރާތުން ވަނީ އަޑުއެހުންތައް ސިއްރުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެދިފައެވެ. އެގޮތުން ހާމަކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިނަމަ މި މައްސަލައިގައި އިސްހާގުގެ ބައިގައި ޝަރީއަތަށް ނޭދެވޭ އަސަރެއް ކުރުމުގެ އިހުތިމާލު ބޮޑުކަމަށް އޭރު ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، ބުދަ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައި ބެންޗުން ނިންމަވާފައިވަނީ މިވަގުތަށް އިސްހާގުގެ ޝަރީއަތް ސިއްރު ކުރަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ސިއްރުން ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހިއްޖެނަމަ އެގޮތަށް ބަދަލު ކުރައްވާނެކަން ގާޒީން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މި މައްސަލައިގައި ދައުވާލިބޭ މީހުންގެ ބަންދު މުރާޖައާ ބައިވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު، ފުރަތަމަ ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ އިސްހާގާއި، ފަހުމީ އަދި ނާޒިމްގެ ބައެވެ. އެ 3 މީހުންވެސް ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދު ކުރުމަށް ފަނޑިޔާރުން ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް