ކ. މާލެ
|
25 މާރޗް 2024 | ހޯމަ 11:44
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ޣައްސާން މަޢުމޫން
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ޣައްސާން މަޢުމޫން
ރާއްޖެއެމްވީ
މެއި 6 ޙަމަލާ
ނަޝީދަށް ދިން ޙަމަލާއާ ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު މަޖިލީހާ ހިއްސާކުރަން އެބަހުރި: ޣައްސާން
 
މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވަނީ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޙަމަލާއާ ގުޅޭގޮތުން ސުވާލު ކުރައްވާފައި
 
އެ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރެވޭނީ މަޖިލީހުން އެ މައުލޫމާތު ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރުމުން ކަމަށް ޣައްސާން ވިދާޅުވި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޙަމަލާއާ ގުޅިގެން މަޖިލީހާ ހިއްސާ ކުރުމަށް އިތުރު މައުލޫމާތު ދިފާއީ ވުޒާރާގައި އެބަހުރި ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ޣައްސާން މަޢުމޫން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ މަޖިލިސް ޖަލްސާގައި މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވަނީ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޙަމަލާއާ ގުޅޭގޮތުން ސުވާލު ކުރައްވާފައެވެ.

އެ ޙަމަލާއަށް 3 އަހަރުވެގެންދާއިރު، އެ މައްސަލަ ކޮޅެއްގައި ނުޖެހި، ނުވާކަމެއްގެ ގޮތުގައި ވެނިމިދާތަން ފެންނަމުންދާކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ވަނީ މި ސަރުކާރުން އެ މައްސަލައިގެ ފުން މިނަށް ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެވިދާނެތޯ ސުވާލު ކުރައްވާފައެވެ.

އެ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ޣައްސާން ވިދާޅުވީ، ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އެ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންދާނެ ކަމަށެވެ.

އަދި ވިދާޅުވީ، މެއި 6 ޙަމަލާ އާ ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރައްވަން އެބަހުރި ކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އެ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރެވޭނީ މަޖިލީހުން އެ މައުލޫމާތު ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރުމުން ކަމަށް ޣައްސާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ތި ވިދާޅުވި މައްސަލަ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ގާތުން ބަލަމުން ގެންދާނަން، އަޅުގަނޑަށް މިހާރު ފެނިފައި ހުރި ކަންތައްތަކުގައި ބައެއް މައުލޫމާތު ހަގީގަތުގައި މި މަޖިލީހަށް އިތުރަށް ހިއްސާކުރަން ދިފާއީ ވުޒާރާގައި އެބަހުރި، އެ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރެވޭނީ ތި ބޭފުޅުން އެ މައުލޫމާތު ހޯދަން އުޅުނީމަ
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ޣައްސާން މަޢުމޫން

ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޙަމަލާއާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޝަރީއަތްތައް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށްދާއިރު، އެ މައްސަލަ މިހާރު އޮތީ ދައުލަތުގެ ހެކިން ހެކިބަސް ނެގުމުގެ މަރުޙަލާގައެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން ދިން މިހަމަލާގައި ސީރިއަސް ގިނަ ޒަހަމްތަކެއް ލިބިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އޭޑީކޭގައި ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށްފަހު އިތުރު ފަރުވާ ޖަރުމަންވިލާތުން ވެސް ހޯއްދަވާފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މިއަދު ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަށް އައްޔަނުކުރާ މީހުންގެ މައުލޫމާތަކީ ވަންހަނާ، ސިއްރު މައުލޫމާތު: މީކާއީލް
އެމްޑީޕީން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ރާއްޖޭގެ ހިންގުން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ: ނިޔާޒު
މަޖިލީހުގެ %33 ގޮނޑި އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަކުރުމަކީ މިވަގުތަށް ގެންނަންޖެހޭ މުހިއްމު ބަދަލެއް: މެންބަރު ނިޔާޒު
ސަރުކާރުން މިހާރު ބުނަނީ ސެނަހިޔާގައި ތިބި މިލިޓަރީ ޑޮކްޓަރުންގެ ސަބަބުން މިނިވަންކަމަށް ކުރާނެ އަސަރެއް ނެތްކަމަށް
މިއަދު މަޖިލިސް ޖަލްސާ ކެންސަލް، ތަޅުމަށް ވަޑައިގެންނެވީ 10 މެންބަރުން
އިޒްރޭލުން ރަފާޙްގައި ޤަތުލުއާންމެއް ހިންގުން ހުއްޓުވުމަށް ރާއްޖޭގެ ފެންވަރުގައި ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާާލާ ކުއްލި މައްސަލައެއް
މަޖިލީހުގެ 33 އިންސައްތަ އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަ ކުރާ އިސްލާހުގެ މަސައްކަތް އަވަސްކޮށްދޭން ރޮޒެއިނާ އެދިވަޑައިގެންފި
ފަތުރުވެރިންނަށް 'ޕްރީ އެޕްރޫވަލް ވިސާ އޮން އެރައިވަލް' ދޭން ގޮވާލާ ގަރާރެއް ހުށަހަޅައިފި