ކ. މާލެ
|
12 އޮކްޓޯބަރ 2021 | އަންގާރަ 07:04
ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު 2020
ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު 2020
މިހާރު
ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑު 2020
މިފަހަރުގެ އެވޯޑު ހާސިލްކުރީ ނުވަ ނޫސްވެރިއެއް
 
އެއްވެސް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަނާޅާ 2 ދައިރާއެއް ވޭ
 
މިއަހަރު އެވޯޑަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ 56 ނޫސްވެރިން
 
ތަފާތު 12 ކެޓަގަރީއަކުން އެވޯޑަށް ހުޅުވާލި

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) ގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑު ދީފިއެވެ.

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމަށް ތަފާތު 12 ކެޓެގަރީއަކަށް ހުޅުވާލާފައިވާއިރު، ޖުމްލަ 88 ހުށަހެޅުން ލިބިފައިވާކަމަށް އެމްއެމްސީން ބުނެފައިވެއެވެ. އެއީ 56 ނޫސްވެރިންގެ ފަރާތުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ހުށަހެޅުން ނުލިބޭތީ ދެ ކެޓަގަރީއަކުން އެވޯޑު ދީފައެއް ނުވެއެވެ.

މިފަހަރުގެ އެވޯޑު ހާސިލްކުރި ނޫސްވެރިންގެ ތެރޭގައި ދެ ދާއިރާއަކުން ރާއްޖެ ޓީވީގެ ދެ ނޫސްވެރިއަކު ވަނީ އެވޯޑު ހާސިލުކޮށްފައެވެ. އަދި ތިން ދާއިރާއެއްގެ އެވޯޑު ސަންގު ޓީވީން ހާސިލްކޮށްފައިވެއެވެ.

އެވޯޑު ހާސިލްކުރި ނޫސްވެރިން

  • ތަހުގީގީ ނޫސްވެރިކަމުގެ ދައިރާ- މުހައްމަދު އަޒުހީމް އަޒީޒް / ވަގުތު އޮންލައިން
  • ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީއާއި އިޖުތިމާއީ ދާއިރާ- އަމްނާ އިމާދު / ރާއްޖެ ޓީވީ
  • ސިޔާސީ ދާއިރާ- މާހަތު ހުސައިން ރަޝީދު / ސަންގު ޓީވީ
  • ޝަރުއީ އަދި ގާނޫނީ ދާއިރާ- ލައިޝާ އަހުމަދު / ރާއްޖެ ޓީވީ
  • ވިޔަފާރިއާއި އިގްތިސާދީ ދާއިރާ- ފާތުމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު / މިހާރު ނޫސް
  • ކުޅިވަރު ދާއިރާ- މުހައްމަދު ހަމްދޫން / އަދަދު ނޫސް
  • ފޮޓޯ ޖާނަލިޒަމް ދާއިރާ- އިބްރާހިމް ޝާބިލް / ވަގުތު އޮންލައިން
  • ވީޑިއޯ ޖާނަލިޒަމް ދާއިރާ- ހައްވާ މިންހާ / ސަންގު ޓީވީ
  • ފީޗަރ ރިޕޯޓް ދާއިރާ- މާހަތު ހުސައިން ރަޝީދު / ސަންގު ޓީވީ

އެމްއެމްސީން ދޭ ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ އުސޫލުގައި ބަޔާންކުރާ މިންވަރަށް ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހަޅާފައި ނެތުމުން މިއަހަރު އެންމެ އުންމީދީ ނޫސްވެރިއަކު ހޮވާފައެއް ނުވެއެވެ.

މިހަފްލާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާފައިވަނީ މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމެންޓް އަހުމަދު މަހުލޫފެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަަވަމުން މިނިސްޓަރ މަހުލޫފް ވަނީ ނޫސްވެރިން ކުރާ މަސައްކަތަކީ ވަރަށްވެސް ބުރަ މަސައްކަތެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ނޫސްވެރިން ވެވަޑައިގަންނަވާ ގުރުބާނީއަކީ އެންމެން ބަލައިގަންނަ ކަމެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އެމަނިކުފާނަށް މިހާތަނަށް ކުރެވުނު ތަޖުރިބާއަށް ބަލާއިރު، ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ގިނަ ނޫސްވެރިންނަކީ ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކުރާ ބައެއް ކަމަށް މަހުލޫފު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެގޮތުގައި ކުރިއަށްދިއުމަށް މިނިސްޓަރ ވަނީ ނަސޭހަތްތެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް