ކ. މާލެ
|
7 އޮކްޓޯބަރ 2021 | ބުރާސްފަތި 08:17
އދގެ އާއްމު މަޖިލީހުގެ 76ވަނަ ސެޝަންގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވީ ބުދަ ދުވަހު
އދގެ އާއްމު މަޖިލީހުގެ 76ވަނަ ސެޝަންގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވީ ބުދަ ދުވަހު
ރައީސް އޮފީސް
ޒުވާން ޑިޕްލޮމެޓުން
ޒުވާން ޑިޕްލޮމެޓުން އުފެއްދުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ނޮވެމްބަރު މަހު ފަށަނީ
 
މަލްޓިލެޓަރިޒިމަށް ވަރުގަދައަށް ވަކާލާތު ކުރާ ބަޔަކަށް ހެއްދެވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ
 
ކޮންމެ ގައުމަކަށް ދަތުރުކުރައްވާއިރުވެސް ޒުވާނުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ޒުވަނުންގެ އަޑު އައްސަވާނެ
 
ވަކިވަކި ސަރުކާރުތަކުން ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމުމެއްގެ އަސަރު ކުރާނީ ޒުވާނުންނަށް

ޒުވާން ޑިޕްލޮމެޓުންގެ އައު ޖީލެއް އުފައްދަން ފައްޓަވާ ޕްރޮގްރާމް އަންނަ މަހު ފަށްޓަވާނެ ކަމަށް އދގެ އާއްމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝާހިދު ރާއްޖެއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގައި ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނުގެ ރިޔާސަތުގައި ޒުވާނުންނަށް ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުމަށް ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދެއްވާނެ ކަމަށާއި އެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ޕްރެޒިޑެންޓް އޮފް ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީ ޔޫތު ފެލޯޝިޕް ޕްރޮގުރާމެއް އެކުލަވައިލުމުގެ މަސައްކަތް ފައްޓަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ ބޭނުމަކީ ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި ތިބި ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން ގައުމުތަކުގެ ޒުވާން ޑިޕްލޮމެޓުންނަށް ފުރުސަތު ހޯއްދަވައިދެއްވުން ކަމަށާއި، އދ. ގެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގާ ގޮތް ދަސްކުރުމަށް އެއް އަހަރު ދުވަހު އެމަނިކުފާނާއެކުގައި އެ ކުދިން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އދ. ގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް އެ ޒުވާނުން ހޭލުންތެރި ކުރުވައި, މަލްޓިލެޓަރިޒިމަށް ވަރުގަދައަށް ވަކާލާތު ކުރާ ބަޔަކަށް ހެއްދެވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މި ޕްރޮގުރާމުގެ ދަށުން ނޮވެމްބަރު މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން، ފުރަތަމަ ގްރޫޕް ނިއު ޔޯކަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށްވެސް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ވަކިވަކި ސަރުކާރުތަކުން ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމުމެއްގެ އަސަރު ކުރާނީ ޒުވާނުންނަށް ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. އދގެ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކޮންމެ ގައުމަކަށް ދަތުރުކުރެއްވާއިރުވެސް ޒުވާނުންނާ ބައްދަލުކޮށް ޒުވަނުންގެ އަޑު އައްސަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ޒުވާނުން އެމަނިކުފާނަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީތައް ލިބުނު ކަމަށާއި، އެ ސިޓީތައް ވިދާޅުވި ކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން ޝާހިދު ވިދާޅުވީ، ޒުވާނުން އެ ސިޓީގައި ފާހަގަކޮށްފައިހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް އުފަލާއެކު ބަލައިގަންނަ ކަމަށާއި، ތިމާވެއްޓާ ގުޅިގެން ފާހަގަކޮށްފައި ހުރި ކަންކަމަށް ހައްލު ހޯއްދަވައި ދެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

އދގެ އާއްމު މަޖިލީހާއި ސަލާމަތީ މަޖިލިސް އިސްލާހުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމަނިކުފާނުގެ ރިޔާސަތުގައި ކުރައްވާނެ ކަމަށާއި، އެންމެ ފުރަތަމަ އެކަމަށް އިސްނެގި 10 ގައުމުގެ ތެރޭގައިވެސް ރާއްޖެ ހިމެނޭކަން އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އދގެ އާއްމު މަޖިލީހުގެ 76ވަނަ ސެޝަންގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވީ ބުދަ ދުވަހުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް