ކ. މާލެ
|
4 އޮކްޓޯބަރ 2021 | ހޯމަ 16:19
ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑް
ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑް
ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް
ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމުގެ މައްސަލަ
ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމުގެ މައްސަލަ މަޖީލީހަށް
 
15 މީޑިއާއެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ 80 އެއްހާ ނޫސްވެރިންނާއި އެޑިޓަރުން ސޮއިކޮށްފައިވޭ

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދަނީ އުސޫލާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ނޫސްވެރިންނާއި އެޑިޓަރުން ސޮއިކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ފޮނުވާފައިވާ މި ސިޓީގައި 15 މީޑިއާއެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ 80 އެއްހާ ނޫސްވެރިންނާއި އެޑިޓަރުން ސޮއިކޮށްފައިވެއެވެ. މި ސިޓީގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މީޑިއާ ކައުންސިލުން މި މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު ދޭން ތައްޔާރުވެފައިވާ ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ 22 ގައި ކައުންސިލުން އާންމުކޮށްފައިވާ ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމް ދިނުމުގެ އުސޫލާ ޚިލާފަށެވެ.

އޮންލައިން މީޑިއާތަކުގެ ނޫސްވެރިންނަށް ވަކި ޕެނަލްއަކުން މާކްސް ދީފައި ބްރޯޑްކާސްޓިން މީޑިއާތަކުގެ ނޫސްވެރިންނަށް ވަކި ޕެނަލްއަކުން މާކްސް ދިނުމަށް ފަހު ދެ ބާވަތުގެ މީޑިއާ އެއްކޮށްލައިގެން އިނާމް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށްވެސް މި ސިޓީގައިވެއެވެ.

މި ސިޓީ ފޮނުވާފައިމިވަނީ ފާއިތުވެދިޔަ ހަފްތާ ތެރޭގައި ބައެއް މީޑިއާތަކުން ގުޅިގެން މީޑިއާ ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅި ޕެޓިޝަނެއް އެ ކައުންސިލުން ނުބެލޭނެކަމަށް ބުނެފައިވަނިކޮށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް