ކ. މާލެ
|
2 އޮކްޓޯބަރ 2021 | ހޮނިހިރު 16:53
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް އެވޯޑްސް
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް އެވޯޑްސް
ރާއްޖެއެމްވީ
ނޫސްވެރިން ހުށަހެޅި ޕެޓިޝަން
މީޑިއާ ކައުންސިލަށް ނޫސްވެރިން ހުށަހެޅި ޕެޓިޝަން ބަލައިނުގަނެ ބޭރުކޮށްލައިފި
 
މިކަމުން އެތައް ނޫސްވެރިންގެ ހައްގު ގެއްލުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް
 
މިފަހަރުގެ އެވޯޑަށް 10 މީޑިއާއަކުން ކުރިމަތިލި
 
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމް ދޭ އުސޫލު އޮތީ ބަދަލުކޮށްފައި

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމް ދޭ އުސޫލު ބަދަލުކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކެޓަގަރީ އާއި އޮންލައިން ކެޓަގަރީއަށް ވަކިން އެވޯޑު ދިނުމަށް ގޮވާލައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މީޑިއާތަކުން ހުށަހެޅި ޕެޓިޝަން އަމަލު ނުކުރެވޭނެކަމަށް ބުނެ މީޑިއާ ކައުންސިލުން ބޭރުކޮއްލައިފިއެވެ.

މި ޕެޓިޝަންގައި ސޮއިކުރި މީޑިއާތަކުގެ ތެރޭގައި "ވަގުތު"، "މިހާރު"، "އަވަސް"، "ވަން އޮންލައިން"، "ވޮއިސް"، "މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް ސްޓޭންޑާޑް"، "ފަހު މިނެޓު" ހިމެނެއެވެ. މިފަހަރުގެ އެވޯޑަށް 10 މީޑިއާއަކުން ކުރިމަތިލި އިރު، ޕެޓިޝަންގައި ސޮއިކުރީ އޭގެ ތެރެއިން ހަތް މީޑިއާއެކެވެ.

ހުށަހެޅުނު ޕެޓިޝަންގައި ބުނެފައި ވަނީ މީޑިއާ ކައުންސިލުން ދޭން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ނޫސްވެރިންގެ އިނާމް ދޭ އުސޫލު ބަދަލުކޮށް އޮންލައިން ނޫސްތަކާއި ބްރޯޑްކާސްޓިން މީޑިއާތަކުން އެވޯޑަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުންތައް ފަނޑިޔާރުންގެ ދެ ޕެނަލަކުން ބަލައި ދެ ބާވަތުގެ މީޑިއާތައް އެއްކޮށްލައިގެން އެވޯޑު ދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޮންލައިން ނޫސްވެރިކަމާއި ބްރޯޑްކާސްޓިން ނޫސްވެރިކަމަކީ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ގައުމެއްގައި ވެސް ވަކިވަކިން ދޭ އެވޯޑަކަށްވެފައި އޭގެ ޒާތުގައިވެސް މި ދެ މަސައްކަތަކީ ވަރަށް ތަފާތު ދެ ކަމަކަށްވާތީ އާއި މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ގޮތްވެސް ވަރަށް ތަފާތު ކަމަށްވާތީ އެވޯޑުގައި އެއްއުސޫލަކަށް އިންސާފު ކުރުމަކީ ރަނގަޅު އަދި އެންމެ އިންސާފުވެރި ގޮތް ނޫން ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން އެތައް ނޫސްވެރިންގެ ހައްގު ގެއްލުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް މި ޕެޓިޝަންގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މި މައްސަލަ ހައްލުކޮށްފައި ނޫނީ ކުރިއަށް އޮތް އެވޯޑުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ނުގެންދިއުމަށްވެސް ވަނީ މި ޕެޓިޝަންގައި އެދިފައެވެ.

މީޑިއާ ކައުންސިލުން ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމް ދިނުމަށް ބާއްވާ ހަފްލާ އޮންނާނީ އަންނަ މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދޭން އަރުވަނީ ވަރަށް "ސްކޯޕް" ދަށް ބޭފުޅުން
ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ބާއްވާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ނުބާއްވާތީ ކުރި ސުވާލަށް ވެސް މިސަރުކާރުގެ ޖަވާބެއް ނެތް
ނޫސްތައް ބްލޮކްކުރި އުސޫލެއް ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާނަކަށްވެސް އެނގިވަޑައެއް ނުގަންނަވާ، ފުނިފުންޏަށް ނޫސްވެރިންގެ ސުވާލު!
ނޫސްތައް ބްލޮކްކުރުމާ ގުޅޭ ކުއްލި މައްސަލަ ބަލައިނުގަންނަން ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީގެ ޕީޖީ ލީޑަރު ވޯޓު ދެއްވީމަ ސަރުކާރުގެ ސްޓޭންޑު ސާފުވެއްޖެ: ޔައުޤޫބް
ސަރުކާރަށް މަހެއް ފުރުނުއިރު ފެންނަމުން މިދަނީ ނޫސްތައް ބްލޮކްކޮށް، ޤައުމު ނުބައި މިސްރާބަކަށް ދާ މަންޒަރު: ނިޔާޒް
ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅު ސައިޓްތައް ބްލޮކްކުރުމަކީ އެއީ ނޫސްވެރިންނާއި ނޫސްތަކަށް ދޭ ބޮޑު ނުރައްކަލުގެ ރަނގަބީލެއް - އެމްޖީއޭ
2022 ވަނަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ނޫސްވެރިޔަކަށް، ރާއްޖެ ޓީވީގެ ލައިސާ ނޮމިނޭޓު ވެއްޖެ
މީޑިއާތަކަށް ޚާއްޞަ ވިލެޖަކާއި މީޑިއާ ކްލަބެއް މާލެ ސަރަހައްދުގައި ތަރައްޤީކުރަނީ