ކ. މާލެ
|
2 އޮކްޓޯބަރ 2021 | ހޮނިހިރު 08:31
އިންޑޮނޭޝިޔާގެ ފިރިހެނަކު ރައިސް ކުކަރަކާއި ކައިވެނިކޮށްގެން
އިންޑޮނޭޝިޔާގެ ފިރިހެނަކު ރައިސް ކުކަރަކާއި ކައިވެނިކޮށްގެން
ޓްވީޓަރ
ރައިސް ކުކަރަކާއި ކައިވެނިކުރުން
އިންޑޮނޭޝިޔާ މީހަކު ރައިސް ކުކަރާއި ކައިވެނި ކުރަންޖެހުނު 3 ސަބަބު ބުނެދީފި
 
ގިނަބަޔަކު ބުނަމުން އަންނަނީ މިއީ ސޯޝަލް މީޑިޔާގެ ސްޓަންޓެއްކަމަށް
 
ކައިވެންޏަށް ޚައިރުލް އަނަމް ހުރީ ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރުވެގެން

ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި އެންމެ ބޮޑަށް ހިނގަމުން އައި އެއް ޚަބަރަކީ އިންޑޮނޭޝިޔާ މީހަކު ރައިސް ކުކަރަކާއި ކައިވެނިކުރި ވާހަކައެވެ. ދުނިޔޭގައި މިފަދަ ތަފާތުކަންކަން ކުރާ މީހުން އަބަދުވެސް އުޅެއެވެ. އެގޮތުން ބައެއް ފަހަރު ތަފާތު އެކި އެއްޗިއްސާ ކައިވެނިކޮށްގެން މީހުންގެ ސަމާލުކަމަށް އެކަން އާދެއެވެ. ޚަބަރުތަކުން ޖާގަ ހޯދައެވެ. މީހުންގެ މެދުގައި އެމީހަކު މަޝްހޫރުވެއެވެ.

މިފަހަރު ސޯޝަލް މީޑިޔާއިން ގިނަ ބަޔެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބިގެންގޮސްފައިވާ މީހަކީ އިންޑޮނޭޝިޔާގެ ޚައިރުލް އަނަމް ކިޔާ މީހެކެވެ. އޭނާ ރައިސް ކުކަރަކާއި ކައިވެނިކުރިއިރު ކައިވެނީގެ ހެދުން ލައިގެން ހުރީ ހަމައެކަނި ޚައިރުލް އެއް ނޫނެވެ. ރައިސް ކުކަރުގައި ވަނީ ކައިވެނިކުރާއިރު އަންހެނުންގެ ބޮލުގައި އަޅާފައި އޮންނަ ވެއިލެއް އަޅުވާފައެވެ. ހުދު ކުލައިގެ ރައިސް ކުކަރަކާއި ޚައިރުލް ކައިވެނިކުރިއިރު އޭނާވެސް ހުރީ ހުދު ކުލައިގެ ޖެކެޓެއްލައިގެން ހުދު ކުލައިގެ ތާކިހަލެއް ބޮލުގައި އަޅައިގެންނެވެ.

ގިނަ ބަޔެއްގެ ސަމާލުކަން މިކަމަށް ލިބިގެންދިޔަ އެއް ސަބަބަކަށް ޚައިރުލް އެހާ ބޮޑަށް މިކައިވެންޏަށް ތައްޔާރުވެފައި ހުރި ހުރުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ދެން އޮތީ ބޮޑު ސުވާލެވެ. އެއީ ރައިސް ކުކަރަކާއި ކައިވެނިކުރީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟ ޚައިރުލް އަކީ މާގިނައިން ބަތް ކާ މީހަކީ ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ ރައިސް ކުކަރަކީ ޚައިރުލް މާގަޔާވާ ގޮތަކަށް އުފައްދާފައިވާ އެއްޗަކީ ހެއްޔެވެ؟

ކޮންމެއަކަސް ޚައިރުލް ވަނީ ރައިސް ކުކަރާއި ކައިވެނި ކުރި ސަބަބު ބުނެދީފައެވެ. އެންމެ ސަބަބެއްވެސް ނޫނެވެ. ތިން ސަބަބެވެ.

ޚައިރުލް ބުނާގޮތުން ރައިސް ކުކަރާއި އޭނާ ކައިވެނި ކުރަން ބޭނުންވެ އެންމެ ފުރަތަމަ ސަބަބަކީ ރައިސް ކުކަރުން ބަތް ކެއްކޭނެތީއެވެ. ދެން އެއީ ސުވާލެއްވެސް އޮތް ކަމެއް ނޫންތާއެވެ. އެޔަށްކިޔަނީވެސް ރައިސް ކުކަރެވެ. އެ އުފެއްދި މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ބަތް ކެއްކުމެވެ.

ދެން އޮތީ ދެ ވަނަ ސަބަބެވެ. ދެ ވަނަ ސަބަބަކަށް ޚައިރުލް ބުނީ ރައިސް ކުކަރު ހުދު ކުލައިގައި އިނުމެވެ. ހުދު ކުލައިގައި ހުންނަނީ ރައިސް ކުކަރު އެކަންޏެއްވެސް ނޫންތާއެވެ. ދެން އެހެންނޫނަސް އިންސާނުން އެކަކު އަނެކަކާއި ކައިވެނިކުރާއިރުވެސް ހަމުގެ ކުލައަކީ މުހިންމުކަން ދޭ އެއްކަމަށް އޮންނަނީ ވެފައެވެ. އިންސާނަކު ރައިސް ކުކަރަކާއި ކައިވެނިކުރިއަސް އެސިފައަށް ބަލަނީއެވެ. ކުލައަށް ބެލުމުގައި އިންސާނުން ގެންގުޅޭ ވިސްނުން މިވަނީ އެހެން ލެވެލެއްގަތާއެވެ.

ތިން ވަނައަށް ޚައިރުލް ބުނި ސަބަބަކީ ރައިސް ކުކަރ ވާހަކަ ނުދެއްކުމެވެ. އިންސާނުން އުފައްދާފައި ހުރި އެއްޗެއް ދެން ވާހަކައެއް ނުދައްކާނެތާއެވެ.

ކޮންމެ އަކަސް ޚައިރުލް ރައިސް ކުކަރަކާއި ކައިވެނި ކުރި 3 ސަބަބު މިވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. މިއީ އެއްބަޔަކަށް ވަރަށް ހެއްވާ މަޖާ ސަބަބުތަކަށް ވެދާނެއެވެ. އަނެއްބަޔަކަށް ހަމަ ރަނގަޅު ސަބަބުތަކަކަށްވެސް ވެދާނެއެވެ.

ޚައިރުލް މިވަނީ ރައިސް ކުކަރާއި ކައިވެނިކޮށްފައެވެ. ދެން އޮތީ ކޮންމެ ކައިވެންޏަކާއެކުވެސް އެންމެންވެސް އެންމެ ބޭނުންވާނެ ކަމެވެ. ކައިވެނި ކުރަނީ އުމުރު ދުވަހު އެކުގައި އުޅޭށެވެ. އެހެންކަމުން ޚައިރުލް މިކައިވެންޏާ މެދު ކުރަނީ ކިހާ ފޮނި އުންމީދުތަކެއްތޯ އެއީވެސް ބަލަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. މުޅި އުމުރު ދުވަހު ހޭދަކުރާނީ ރައިސް ކުކަރާއި އެކުގައިތޯ އެއީވެސް ބޮޑު ސުވާލެކެވެ. މީޑިޔާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން ރައީސް ކުކަރާއި ކައިވެނިކުރިތާ ހަތަރު ދުވަސް ފަހުން ޚައިރިލް ވަނީ ރައިސް ކުކަރ ވަރިކޮށްފައެވެ. ވަރިކުރި ސަބަބެއްކަމަށް ޚައިރުލް ބުނީ ރައިސް ކުކަރަށް ހަމައެކަނި ކުރެވޭ ކަމަކީ ބަތް ކެއްކުން އެކަނި ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރައިސް ކުކަރާއި ކައިވެނި ކުރި ތިން ސަބަބުކަމަށް ޚައިރުލް ބުނި ސަބަބުތަކުގައި ތެރޭގައި ބަތް ކެއްކުން ހިމެނެއެވެ.

ޚައިރަލް ވަނީ ރައީސް ކުކަރު ވަރިކުރިކަން އެކަން އޭނާގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި ހާމަކޮށްފައެވެ. ރައިސް ކުކަރާއި ކައިވެނިކުރި ޚަބަރާއެކު ގިނަ ބަޔަކު ބުނަމުންދިޔައީ މިއީ ސޯޝަލް މީޑިޔާގެ ސްޓަންޓެއްކަމަށެވެ. އިންޑޮނޭޝިޔާގެ މީޑިޔާތައް ބަލާލުމުން ދޭހަވަނީ އެފަދަ ކަމެކެވެ. އިންޑޮނޭޝިޔާގެ މީޑިޔާތައް ބުނާގޮތުން ޚައިރަލް އަކީ މީހުން މުނިފުހިފިލުވާ ހެއްވާލުމަށްޓަކައި މިފަދަ ސްޓަންޓްތައް އާންމުކޮށްވެސް ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި ޖައްސާ މީހެކެވެ. އެހެންކަމުން މިފަހަރު އޭނާ މިޖެއްސި ސްޓަންޓް މިވަނީ ހަމަ ހަގީގަތުގައިވެސް ވަރަށް ކާމިޔާބުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
26%
1%
2%
51%
19%
1%
ކޮމެންޓް