ކ. މާލެ
|
27 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ހޯމަ 17:05
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް
މަޖިލިސް
މަގޭ ރިޕޯޓް
ޔާމީން ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދު ނުފުއްދައިގެން ޝިޔާމުގެ ރުޅި މި ސަރުކާރަށް
 
އެހެން މީހެއްގެ ބޮލުގައި ތިމާމެންގެ ޒިންމާ އަޅުވަން އުޅުމަކީ ޒިންމާތަކުން ރެކި ގަނެ ފިލަން ކުރާކަމެއް
 
2019 ނިމުމުގެ ކުރިން ނައިފަރުގައި މަސްވެރިންނަށް ބޭނުންވާ އައިސް އުފައްދާނެކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވި

ކެމްޕޭންގެ ފަހު ދުވަސްކޮޅެވެ. ވެރިކަމުގެ ޖާހަތުގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރަށްރަށަށް ވަޑައިގެން ރައްޔިތުން އެދުނުހާ ކަމެއް ކޮށްދެއްވާނެކަމަށް ގެންދެވީ ވިދާޅުވަމުންނެވެ. ވަޑައިގަންނަވާހާ ރަށަކަށް އެވެނި މިވެނި ކަމެއް ކޮށްދެއްވާނެކަމަށް ގެންދެވީ ވިދާޅުވަމުންނެވެ. ޖެހިގެން އައި އަހަރު މަޖިލިސް މެންބަރުން ހޮވުމަށް އިންތިޚާބު ބާއްވާތީ މަޖިލިސް މެންބަރުން ވެސް ގެންދެވީ ކަންކަމަށް އެދި ރައީސް ޔާމީނަށް ހުށަހަޅުއްވަމުންނެވެ.

އެފަދަ އެއްބޭފުޅަކީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވަފާދާރު މެންބަރެއް ކަމުގައިވާ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމެވެ. ދާއިރާއަށް ކަންކަން ކޮށްދެއްވާ ރައްޔިތުންގެ ބަސް އަޑު އައްސަވާ މެންބަރެކެވެ. ނައިފަރަކީ މަސްވެރިން ގިނަ ރަށަކަށްވާތީވެ މަސްވެރިންގެ ލޮލުގައި ވެސް އަނދުނެއް އެޅުއްވިއެވެ. އަނދުން އަޅުވައިދެއްވީ ރައީސް ޔާމީނެވެ.

Advertisement

2018 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓްމަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހު މަޣުރިބް ނަމާދާ ގާތް ވަގުތެއްގައި ނައިފަރަށް ވަޑައިގެން ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ. މަސްވެރިންނަށް ޚާއްސަ މަޝްރޫއުތަކެއް މި ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފަށާނަމެވެ. މިހެން ވިދާޅުވާ ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި ސިއްހީ ދާއިރާ، ތައުލީމީ ދާއިރާ، ދެން މިހެންގޮސް، އެހެން ހުރިހާ ދާއިރާތަކަށް ވަރަށްގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރެވި، ވަރަށްގިނަ ހޭދަ ކުރެވި، ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކުގެ އަށްޑިހަ ފަސް ޕަސެންޓަށްވުރެ މަތިން ފިލުވައި ދެވިފައިވާ ކަމަށް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމަނިކުފާނުގެ ފަސް އަހަރުގެ މަޝްރޫއުތަކުގެ އަމާޒަކަށް ދެން ވެގެންދާނީ، މަސްވެރިކަމުން ލިބޭ ނަފާ އިތުރުކުރެއްވުން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެންމެ ފުރަތަމަ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި މިހާރުވެސް ނިންމަން އެއްބަސްވެފައި އޮތް ކަމެއް އޮތްކަން ފާހަގަކުރައްވާ ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ އެންމެ ފުރަތަމަ މަޝްރޫއުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެންދާނީ ފެލިވަރުގައި މަސް ބަންދުކުރާ އިތުރު ކޭނަރީއެއް އުފެދިގެން ދިޔުން ކަމަށެވެ.

ހަމައެއާއެކީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނަން ނައިފަރުގައި. ނައިފަރަކީ އެހާ މަސްވެރި ރަށަކަށްވާތީ. ގަބޫލުކުރައްވާ! ގަބޫލުކުރައްވާ! އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ، 2019 ނިމުމުގެ ކުރިން ނައިފަރުގައި، ނައިފަރުގެ މަސްވެރިންނަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ އައިސް އުފައްދާނެ އައިސް ޕްލާންޓް އަޅުގަނޑު ޤާއިމުކޮށްދޭނަން.
ރައީސް ޔާމީން

ބައެއްފަހަރު ވެވޭ ވައުދުތައް ގިނަކަމުން ހަނދާނުން ސޮސްސާލާ ކަންތައްތައް ގިނަވެދާނެއެވެ. އިންސާނުންނަށް ކުށްކުރެވޭނެއެވެ. އެއީ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް އެހެން މީހެއްގެ ބޮލުގައި ތިމާމެންގެ ޒިންމާ އަޅުވަން އުޅުމަކީ ޒިންމާތަކުން ރެކި ގަނެ ފިލަން އޮންނަ ފުރުސަތެއް ނޫނެވެ.

މިފަދަކަމެއް ފެނިގެން ދިޔައީ މަޖިލީހުގެ ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާއިންނެވެ. ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޝިޔާމް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި ސުވާލުތަކާއެކު އަމިއްލައަށް ވެވުނު ވައުދުތައް ހަނދުމަނެތި އޮޅުން ބޮޅުންގަޑެއްގެ ތެރެއިން އެހެން ބަޔެއްގެ ބޮލަށް އެކަންކަން ކަނޑާލިއެވެ.

ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޝިޔާމް މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ ނައިފަރުގައި އައިސްޕްލާންޓެއް ގާއިމުކުރުމަކީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ތެރޭގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ނައިފަރުގެ މަސްވެރިންނަށް ވެވަޑައިގެންފައިވާ ވައުދެއް ނަމަވެސް، މިހާތަނަށް އައިސްޕްލާންޓު ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެއްވެސް ސިފައެއްގައި ކުރިއަށްނުދާތީ، މި މަސައްކަތް ކުރިއަށްނުދަނީ ކީއްވެތޯއެވެ. އަދި މި މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ފަށާނެ ތާރީޚަކީ ކޮބައިތޯއެވެ. ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ އެއީ އޭނާގެ ސުވާލު ކަމަށާއި ސުވާލު އަކުރުން އަކުރަށް ކުރެވިއްޖެ ކަމަށެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވަޑައިގެންނެވި ކަމާއި އަދިވެސް އެހެން ފަހަރެއްގައި ރައީސް ސާލިހު އެރަށަށް ވަޑައިގެންނެވިކަމަށް ޝިޔާމް ވިދާޅުވުމާއި ގުޅިގެން ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން ވިދާޅުވީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނުގައި 15 ސެޕްޓެންބަރު 2018ގައި އޭރުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އަދި މިހާރުގެ ރާއްޖޭގެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ނައިފަރަށް ވަޑައިގެންނެވި ކަމަށެވެ. އަދި ދަތުރުގައި މަސްވެރި އުޅަނދެއްގައި ނައިފަރުގެ މަސްވެރިން ރައީސް ސާލިހާ ބައްދަލުކުރެއްވި ކަމަށާއި، މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ނައިފަރުގައި އައިސްޕްލާންޓެއް ހަދައިދޭން މަސްވެރިން އެދިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

މަސްވެރިކަން ފިޔަވައި އެހެން ކަންކަމަށް ވެސް މަސްވެރިން ރައީސްގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގެންނެވި ކަމަށާއި، މަސްވެރިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ނައިފަރުގެ މަސްވެރިން ރައީސްގެ ކިބައިން އެދުނު އެންމެ މުހިންމު އެއް ކަމަކީ، ލުއި ގޮތަކަށް ފެލިވަރުން އައިސް ލިބޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖައްސައިދިނުން ކަމަށެވެ.

ދެން ހުށަހެޅުއްވި ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ކަންކަމަކީ، ސްލިޕްވޭއެއް އެޅުން، އިންޖީނު ރިޕެއަރ ސެންޓަރެއް ހެދުން، ޑައިވްކޮށްގެން އެންހިފުން ފާދިއްޕޮޅުގައި މަނާކުރުން، ލޭނުއަޅައިގެން މަސް ބޭނުމާއި ދާއަޅައިގެން މަސް ހިފުން ރާއްޖޭގައި މަނާކުރުން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ، މި ސަރުކާރުގެ ވެރިކަމާ ހަވާލުވިއިރު ފެލިވަރުން މަސްވެރިންނަށް އައިސް ޓަނެއް ވިއްކަމުން އައީ، އާންމު ގޮތެއްގައި 1060 ރުފިޔާއަށް. މިހާރު އައިސް ޓަނެއް 750 ރުފިޔާއަށް ފެލިވަރުން ލިބޭނެ
ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ ޑރ. ހުސައިން

ހަގީގަތުގައި ވެސް ރައީސް ޔާމީނަށް މިއަދު ޝިޔާމް ޖޯކު ޖައްސަވައިފިއެވެ. ރައީސް ޔާމީން ކުރައްވަން ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވި ކަންކަން ނުކޮށްދެއްވި ވާހަކަ މުޅި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި ޝިޔާމް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސަށް އެއްޗެހި ގޮވޭއިރު ވެސް ޚުދު ތިމާއަކަށް ނޭނގެއެވެ. ވާނީވެސް އެހެންނެވެ. އެހެން މީހުންގެ ކުށް ދައްކަން ހަދައިގެން އަމިއްލަ މީހާ ފަޟީހަތްވާއިރު ވެސް ނޭނގޭ ފަހަރު އަންނަނާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
17%
50%
0%
17%
17%
0%
ކޮމެންޓް