ކ. މާލެ
|
27 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ހޯމަ 14:07
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު، ލ އަތޮޅު، އަތޮޅު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު، ލ އަތޮޅު، އަތޮޅު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ރައީސް އޮފީސް
ލ. އަތޮޅު ކައުންސިލް ބައްދަލުވުން
ލ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހުށަހެޅި މައްސަލަތަކުގެ ހައްލު ހޯދައިދެއްވާނެކަމަށް ނާއިބުރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
 
ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމަކީ އެއްވެސް ރަށެއް ބާކީ ނުކޮށް އެރަށެއްގައި ހިންގުމަށް ނިންމާފައިވާ މަޝްރޫޢުތައް ވީ އެންމެ އަވަސް ސްޕީޑެއްގައި ކުރިއަށްގެންދިއުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ކައުންސިލުން ހުށަހެޅި ކަންކަން ހައްލުކޮށްދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވެވި މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، ލ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ވަނީ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ މުހިންމު ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި، އެ އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބާ ހިއްޞާކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން، އެބޭފުޅުން ފާހަގަކުރެއްވި ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި އަތޮޅުގެ އެކި ރަށްރަށުގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުންދާ އިދާރާތަކުގައި މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެފައިވާކަމަށާއި ބައެއް ވަޞީލަތްތައް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތައް ހިއްޞާކުރެއްވެވިއެވެ.

އަދި އަތޮޅުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރިސޯޓްތަކުގެ މަސައްކަތް އަވަސްކޮށްދެއްވުމަށާއި، އަތޮޅުގައި ޤާއިމުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 2 ކޯޒްވޭގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުން އަވަސްކޮށްދެއްވުމަށާއި، ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކެމްޕަސް އިމާރާތްކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް އަވަސް ކޮށްދެއްވުމަށާއި، ކެންސަރ ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތް ފެށުން އަވަސްކޮށްދެއްވުމަށް ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ވަނީ ދަންނަވާފައެވެ. އެބޭފުޅުން ވަނީ އަތޮޅުގެ ބައެއް ސްކޫލުތަކަށް ޖާގައިގެ ދަތިކަމާއި، ވަޞީލަތްތައް މަދުކަމާއި، މުވައްޒަފުންގެ މަދުކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. ހަމަ އެއާއެކު އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށް ގިރަމުންދާތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ވެސް ކައުންސިލުން ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން އަތޮޅުގައި ޓުއަރިޒަމް ފުޅާކުރުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން އަތޮޅު ކައުންސިލުންވަނީ ފާޅުކުރައްވާފައެވެ. ހަމަ އެއާއެކު ރަށުގެ ދަރިން ރަށުގައި ވަޒަންވެރިވެގެންތިބޭއިރު ވަޒީފާއެެއް ހޯދުމަށް ނުވަތަ އެހެން ބޭނުންތަކަށް ވެސް މާލެނައިސް އެރަށަކުން އެ ބޭނުމެއް ފުދިގެންދާނެ ގޮތް ހަމަޖެހެން ބޭނުންވާކަން ވެސް އެބޭފުޅުންވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ޒުވާނުން މަސްތުވާތަކެތިން ސަލާމަތްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ވެސް އެބޭފުޅުން ބޭނުންވާކަން ވަނީ މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

މި ބައްދަލުކޮށްލެއްވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ވަނީ ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވި ކަންކަމުގައި ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކާއެކު މަޝްވަރާކުރައްވައިގެން މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯއްދަވައިދެއްވަން މަސައްކަތްކުރައްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މި ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމަކީ އެއްވެސް ރަށެއް ބާކީ ނުކޮށް އެރަށެއްގައި ހިންގުމަށް ނިންމާފައިވާ މަޝްރޫޢުތައް ވީ އެންމެ އަވަސް ސްޕީޑެއްގައި ކުރިއަށްގެންދިއުންކަމުގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެމަނިކުފާނު ވަނީ ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވި ބައެއްކަންކަމުގައި ކަމާ ގުޅުންހުރި މުވައްސަސާތަކާއި ސީދާ ވާހަކަދައްކައިގެން ހައްލުހޯއްދެވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުން ނިންމަވާލައްވަމުން އެމަނިކުފާނު ވަނީ އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަށުކައުންސިލުން ގުޅިގެން ކިޔަވާ ކުދިންގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ސަލާމަތަށް، މަސައްކަތްކުރައްވައި، ކުދިންގެ ހޭލުންތެރިކަމަށް ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުމަށް ބާރުއަޅުއްވާފައެވެ. ހަމަ އެއާއެކު ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ތިބުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ބާރުއަޅުއްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް