ކ. މާލެ
|
25 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ހޮނިހިރު 08:55
ޔޫއެސް ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ސްޕޯކްސް ޕާސަން ނެޑް ޕްރައިސް
ޔޫއެސް ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ސްޕޯކްސް ޕާސަން ނެޑް ޕްރައިސް
ރޮއިޓަރސް
އަފްޣާނިސްތާނުގެ ހާލަތު
އަދަބުތައް ދޭނެކަން ތާލިބާނުން ހާމަކުރުމާއެކު އެމެރިކާއިން ކަންބޮޑުވެއްޖެ
 
ތާލިބާން ސަރުކާރު ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ ތާލިބާނުގެ ސަރުކާރުން އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް އިހުތިރާމްކުރަމުންދާ މިންވަރެއްގެ މައްޗަށް
 
ކުށްތަކަށް އަރައިގަންނަ މީހުންނަށް އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގައި އޮންނަ ގޮތަށް ރަޖަމުކުރުމާއި އަތްކެނޑުން ފަދަ ހަރުކަށި އަދަބުތައް ދޭނެ

ދަ އެސޯސިއޭޓަޑް ޕްރެސް ނިއުސް އެޖެންސީއަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ތާލިބާނުންގެ ލީޑަރު މުއްލާ ނޫރައްދީން އަފްޣާނިސްތާނުގައި ކުށްތަކަށް އަރައިގަންނަ މީހުންނަށް އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގެ އޮންނަ ގޮތަށް ރަޖަމުކުރުމާއި އަތް ކެނޑުން ފަދަ ހަރުކަށި އަދަބުތައް ދެވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވުމާއެކު އެމެރިކާއިން އެކަން ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކޮށް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފިއެވެ.

ޔޫއެސް ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ސްޕޯކްސް ޕާސަން ނެޑް ޕްރައިސް ވަނީ ތާލިބާނުގެ ލީޑަރު މިމޭރުމުން ދެއްކެވި ވާހަކަ އެންމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މުއްލާ ނޫރައްދީން އިންޓަވިއުގައި އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އެހެން މީހުން ޤާނޫނުތައް ހަދައިގެން އުޅޭގޮތަށް އެމީހުން ވެސް ފާޑު ނުކިޔާ ކަމަށާއި ތާލިބާނުން ހަދާ ޤާނޫނުތައް އެނގޭނީ އެމީހުންނަށް ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމަށް އެއްވެސް ބަޔަކު ފާޑުކިޔައިގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ. ތާލިބާނުން އަމަލު ކުރަނީ އިސްލާމްދީނަށް ކަމަށާއި ޤާނޫނުތައް ވެސް ހަދާނީ ޤުރުއާނުގައި ވާގޮތަށް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ނޫރައްދީންގެ މިއިންޓަރވިއުއާ ގުޅިގެން ޕްރައިސް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖުތަމައާއެކު އެމެރިކާއިން އޮތީ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ތާލިބާނުން ހިންގާ އެފަދަ ލާއިންސާނީ އަމަލުތަކަށް ބަލަންކަމަށެވެ. އަދި އެކަންކަމަށް ތާލިބާނުން ޖަވާބުދާރީ ކުރުވާނެކަމަށް ޕްރައިސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕްރައިސް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އަފްޣާނިސްތާނުގައި އެކުލަވާލާފައިވާ ތާލިބާން ސަރުކާރު ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ ތާލިބާނުގެ ސަރުކާރުން އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް އިހުތިރާމް ކުރަމުންދާ މިންވަރެއްގެ މައްޗަށްކަމަށެވެ. ވަރަށް ގާތުން ތާލިބާނުން ކުރަމުންދާ ކަންކަން ބަލަމުންދާކަމަށާއި ހަމައެކަނި ތާލިބާނުން ދައްކާ ވާހަކައެއް އެކަނި އަޑުއަހާލާފައި ދޫކޮށްނުލާނެކަމަށް ޕްރައިސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަފްޣާނިސްތާނުގައި 20 އަހަރު ވަންދެން އެމެރިކާއިން ތިބުމަށްފަހު އޮގަސްޓް މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހު އެގައުމުގައި ތިބި އެމެރިކާ އާއި ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ފައުޖުތައް ވަނީ ފައިބާފައެވެ. އަދި އަފްޣާނިސްތާނުގައި ވަނީ އަނެއްކާވެސް ޠާލިބާން ސަރުކާރެއް ގާއިމުކޮށްފައެވެ. އަލަށް އެކުލަވާލި ސަރުކާރުގެ ބައެއް މަގާމުތައް ޠާލިބާނުން ހާމަކޮށްފައިވާއިރު ޠާލިބާނުން ބުނެފައިވަނީ ގައުމު ބިނާކުރަން ބޭނުންވަނީ ގައުމުގައި ހުރި އެއްޗަކުން ކަމަށެވެ. އަދި މީގެ 20 އަހަރު ކުރިން ޠާލިބާނުން އަފްޣާނިސްތާނުގައި ވެރިކަން ކުރި ގޮތަށް މިފަހަރު ކަންތައްތައް ކުރަން ބޭނުންނުވާކަމަށް ޠާލިބާނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
13%
63%
13%
0%
0%
13%
ކޮމެންޓް