ކ. މާލެ
|
25 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ހޮނިހިރު 08:39
އަފްޣާނިސްތާނުގެ އަންހެނުންތަކެއް މިސްކިތަކަށް ވަންނަނީ
އަފްޣާނިސްތާނުގެ އަންހެނުންތަކެއް މިސްކިތަކަށް ވަންނަނީ
ރޮއިޓަރސް
އަފްޣާނިސްތާނުގެ ހާލަތު
ތާލިބާނާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައި އޮތަސް އެމެރިކާއިން އަފްޣާނިސްތާނަށް އެހީވަނީ
 
ތާލިބާނުންނާއި ހައްގާނީ ނެޓްވޯރކް އަދި އެނޫންވެސް ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތްތަކަށް އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެގޮތުގައި ދެމިއޮންނާނެ

އެމެރިކާއިން ތާލިބާނާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވީނަމަވެސް އަފްޣާނިސްތާނަށް އެހީތެރިވުމަށް ދެ ލައިސަންސެއް ދޫކޮށްފިއެވެ.

އެމެރިކާގެ ޓްރެޝަރީ ޑިޕާޓްމަންޓުން ބުނާގޮތުގައި ދޫކުރި އެއް ލައިސަންސްގެ އެހީގައި އެމެރިކާ ސަރުކާރާއި ޖަމިއްޔާތަކާއި ބައިނަލްއަގްވާމީ ޖަމިއްޔާތައް އދ ވެސް ހިމެނެގޮތަށް ތާލިބާނުންނާއި ހައްގާނީ ނެޓްވޯރކާ ދެމެދު ޓްރާންސްސެކްޝަންތައް ހެދެމުންދާނެއެވެ. ތާލިބާނުން އަދި ހައްގާނީ ނެޓްވޯރކް އަކީ އެމެރިކާ އިން ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތްތަކުގެ ގޮތުގައި ލިސްޓުކޮށްފައިވާ އަދި ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވާ ދެ ޖަމާއަތެވެ. އެމެރިކާއިން އަފްޣާނިސްތާނަށް އެހީވުމުގެ މަގު ތަނަވަސްކުރަމުންމިދަނީ އަފްޣާނިސްތާނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އިންސާނީ ކާރިސާގެ ސަބަބުންނެވެ.

ދެ ވަނަ ލައިސަންސަކީ އެކްސްޕޯރޓާއި ކާނާ އާއި ބޭސް އަދި އެހެނިހެން ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ބެނުންވާ ތަކެތީގެ ޓްރާންސްސެކްޝަންތައް ހެދޭނެ ލައިސަންސްއެވެ.

އެމެރިކާގެ ޓްރެޝަރީ އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރ އެންޑްރިއާ ޖެކީ ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޓްރެޝަރީން މަސައްކަތްކުރަނީ އަފްޣާނިސްތާނުގައި ދިމާވެދާނެ އިންސާނީ މުސީބާތަކުން ސަލާމަތްކުރުމަށް އެގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާނެ ތަކެއްޗާއި އިންސާނުންނަށް ބޭނުންވާނެ އެންމެ އަސާސީ ތަކެތި އަފްޣާނިސްތާނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ މަގުފަހިކުރުމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން އަފްޣާނިސްތާނު ކޮންޓްރޯލް ކުރަމުން އަންނަ ތާލިބާނުންނާއި ހައްގާނީ ނެޓްވޯރކް އަދި އެނޫންވެސް ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތްތަކަށް އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެގޮތުގައި ދެމި އޮންނާނެކަމަށްވެސް ޑިރެކްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް އެމެރިކާއިން އެކިއެކި އެންޖީއޯތަކާއި ބައިނަލްއަގްވާމީ ޖަމިއްޔާތަކާއި ފައިނޭންޝަލް އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެން ކާނާ އާއި ބޭސް އަދި އެހެނިގެން ޒަރޫރީ ތަކެތި އަފްޣާނިސްތާނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެކަމަށް ޑިރެކްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

އދ ގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް އެންތޯނިއޯ ގުޓަރޭސް މިދިޔަ ހަފްތާގައި ވިދާޅުވީ އަފްޣާނިސްތާނު އޮތީ އިންސާނީ މުސީބާތެއްގެ ތުންފުތްމަތީގައި ކަމަށެވެ. އަދި އަފްޣާނިސްތާނަށް އެހީތެރިވުމަށް ތާލިބާނުންނާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ވިދާޅުވީ ތާލިބާނުންނަކީ ނުރައްކާތެރި ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތެއްގެ ގޮތުގައި ލިސްޓުކޮށްފައި އޮތްނަމަވެސް އަފްޣާނިސްތާނަށް ދިމާވެދާނެ އިންސާނީ މުސީބާތަކުން އެގައުމު ސަލާމަތްކުރުމަށް އެހީތެރިވުމަށް އެމެރިކާއިން އޮތީ ތައްޔާރަށްކަމަށެވެ.

އެމެރިކާއިން ތާލިބާނުންނާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު ތާލިބާންގެ އެސެޓްތައް އެމެރިކާއިން ވަނީ ފްރީޒްކޮށްފައެވެ. އޭގެތެރޭގައި ފަންޑު ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ކާނާ އާއި އެހެނިހެން ޒަރޫރީ ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތްތައް ދިނުންވެސް ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް