ކ. މާލެ
|
24 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ހުކުރު 04:31
ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ފިޔަވަތި
ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ފިޔަވަތި
ފިޔަވަތި
ފިޔަވަތީގެ މައްސަލަ
ފިޔަވަތީގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ގެނެސްދީފައިވާ ކޮންޓެންޓްތަކުގެ އެސެސްމަންޓެއް ހަދަނީ
 
ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިހާރު ހުށަހަޅާފައިވާ ހެއްކާބެހޭ ބިލާ ގުޅިގެން ކަމާގުޅުންހުރި އިދާރާތަކާ ބައްދަލުކުރުމަށްވެސް ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވޭ
 
ފިޔަވަތި ހާދިސާ ކަވަރުކުރުމުގެ ތެރޭގައި ނޫސްވެރިންގެ ފަރާތުން ފާހަގަވެފައިވާ އަޚުލާގީ މިންގަނޑާ ޚިލާފުކަންކަން ނޫސްތަކުގެ އެޑިޓަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް ސާކިޔުލާއެއް ފޮނުވުމަށް ނިންމާފައިވޭ

ފިޔަވަތީގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު ގެނެސް ދިނުމުގައި ކުޑަކުދިންގެ ކަރާމާތަށް ގެއްލުންވާގޮތަށް އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ޝާއިއުކޮށްފައިވޭތޯ މޮނިޓަރކޮށް އެސެސްމަންޓެއް ހެދުމަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިޔާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ)ން ނިންމައިފިއެވެ.

އެމްއެމްސީން ބޭއްވި 37 ވަނަ ޖަލްސާގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތައް އެކައުންސިލުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. އޭގެތެރޭގައި ދެން ހިމެނެނީ ކުޑަކުދިންގެ ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު ފެތުރުމުގައި އަދި ފިޔަވަތި ހާދިސާ ކަވަރުކުރުމުގެ ތެރޭގައި ނޫސްވެރިންގެ ފަރާތުން ފާހަގަވެފައިވާ އަޚުލާގީ މިންގަނޑާ ޚިލާފުކަންކަން ނޫސްތަކުގެ އެޑިޓަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް ސާކިޔުލާއެއް ފޮނުވުމަށް ނިންމުމެވެ. މީގެއިތުރުން ފިޔަވަތީގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގެ މައްސަލައެއް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާފައިވާތީ އެ މައްސަލަ ކައުންސިލުން ނުބެލޭނެކަމަށްވެސް ވަނީ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމާފައެވެ.

ފިޔަވަތީގައި ހިނގާދިޔަ ކަންތައްތަކާއި ގުޅިގެން ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި ދައުރުވަމުންދިޔަ ވީޑިއޯއަކާ ގުޅިގެން ކުދިންނާއި ގުޅޭ މިފަދަ ޚާއްސަ މައްސަލަތަކުގައި މީޑިއާގައި މައުލޫމާތު ހާމަކުރާއިރު މައުލޫތުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހު ރައްޔިތުންނާ ހިއްސާކުރުމަށް ޖެންޑާރ މިނިސްޓްރީން އެދިފައިވެއެވެ.

ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުގައި ދެން ނިންމާފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިހާރު ހުށަހަޅާފައިވާ ހެއްކާބެހޭ ބިލާ ގުޅިގެން ކަމާގުޅުންހުރި އިދާރާތަކާ ބައްދަލުކުރުމަށެވެ. ހެއްކާބެހޭ ބިލުގައި ނޫސްވެރިޔާގެ މަސްދަރުހާމަކުރުމަށް ފަނޑިޔާރުންނަށް މަޖުބޫރުކުރެވިދާނެ ހާލަތެއް އިސްތިސްނާ ހާލަތުގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވާތީ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ހައްގު ނިގުޅައިގަނެވި، މަސްދަރު ހާމަކުރުމަށް މާއްދާ ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވިގެންދާނެކަމަށް އެމްއެމްސީން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެކަން ހާމަކޮށް އެމްއެމްސީން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުމާއި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ގާނޫނު ވުޖޫދަށް އައުމުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީޑިއާ ދާއިރާއަށް ލިބިގެންދިޔަ ގެއްލުންތަކުން ފިލާވަޅު ލިބިގަނެ، ހެއްކާއި ބެހޭ ބިލުންވެސް މިފާހަގަކުރެވުނު ބައިތައް އުނި ކުރުމަށް އެމްއެމްސީން ސަރުކާރަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ގޮވާލާކަށެވެ. މީގެ އިތުރުން، މިކަމާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަމާބެހޭ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރުމަށާއި، އަދި މިކަން އިސްލާހުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަށް ކައުންސިލުގެ ޖަލްސާގައި ފާސްކޮށްފައިވާކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް