ކ. މާލެ
|
21 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | އަންގާރަ 20:10
އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު
އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު
ރާއްޖެއެމްވީ
ރައީސް ސާލިހު އދ. ގައި
"ދިވެއްސަކަށް ދިރިނޫޅެވި، ރާއްޖެއަށް ދެމިނޯވެވުނު ދުނިޔެއަކު އެހެން ގައުމަކަށް ވަކި އޮވެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް ނޯންނާނެ"
 
ހުރިހާ ގައުމުތަކެއްގެ ވެރިންވެސް މިއަދު މިއަޑު އަހަންޖެހޭ ކަމަށް ރައިސް ވިދާޅުވި
 
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލާއި ތިމާވެއްޓަށް ލިބޭގެއްލުމުގެ އަގު އިންސާނިއްޔަތަށް މާބޮޑު
 
ކޮވިޑް 19 އިންސާނުންނަށް އިއްވައިދިނީ އިންޒާރުގެ ރަނގަބީލެއް

ދިވެއްސަކަށް ދިރިނޫޅެވި، ރާއްޖެއަށް ދެމިނޯވެވުނު ދުނިޔެއަކު އެހެންގައުމަކަށް ވަކި އޮވެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ސެޝަންގައި ތަގުރީރު ކުރައްވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވީ، ކޮވިޑް 19 އިންސާނުންނަށް އިއްވައިދިނީ އިންޒާރުގެ ރަނގަބީލެއް ކަމަށާއި، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލާއި ތިމާވެއްޓަށް ލިބޭގެއްލުމުގެ އަގު އިންސާނިއްޔަތަށް މާބޮޑު ކަމަށެވެ. މިއީ މިއަދުގެ ދިރާސާތަކާއި އިލްމީ ހަގީގަތްތަކާއި ސައިންޓިފިކް ރައުޔު ހެކިދޭ ކަމެއް ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

އައިޕީސީސީން  އެކުލަވާލި ރިޕޯރޓް އާންމުވެފައިވާއިރު، އެ ރިޕޯރޓްގައިވާ ގިނަގުނަ ކަންބޮޑުވުންތަކާ އިންޒާރުތަކާ ހަގީގަތްތަކުގެ ވާހަކަ ދިވެހިރާއްޖެއިން ދައްކާތާ ކިތަންމެ ދުވަހެއް ވެއްޖެ ކަމަށާއި، އެއްވެސް ލެވެލް އެއްގައި ދޭންވީ އަހަންމިއްޔަތާއި ސަމާލުކަން ނުދެވި އެއީ އިވޭ ހުސް އަޑުތަކެއްގެ ގޮތުގައި ދޫކޮށްލެވިފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވިއެވެ. 

އެ ރިޕޯރޓްގައިވާ ބައެއް ކަންކަން ފާހަގަކުރައްވަން ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ، މިދިޔަ 5 އަހަރަކީ 19 ވަނަ ގަރުނުގެ މެދުތެރެއިން ފެށިގެން މިހާތަނަށް ދުނިޔެ ތަހައްމަލުކުރި އެންމެ ހޫނުގަދަ 5 އަހަރު ކަމަށާއި، 1901 ން 1970 އާ ދެމެދަށް އަޅާބަލާއިރު ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު އުފުލޭ ނިސްބަތް 3 ގުނަ އިތުރުވެއްޖެ ކަމަށެވެ. އަދި ދުނިޔޭގެ ހޫނުމިނުން 1.1 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް އުފުލިއްޖެ ކަމަށެވެ. އެ ރިޕޯރޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ މާބޮޑު އެހެންކަމެއް އޮތްކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، ރިޕޯރޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަން ހައްލު ކުރުމަށް އިންސާނުންނަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައިވާ ކަމުގެ އިންޒާރު ލިބެމުންދާ ކަމަށާއި، ކުރަން ޖެހުނު ކަންކަން ނުކޮށް ތިބުމުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް ކަމެއް ދެން އިތުރަށް މާދަމައަށް ލަސްކުރެވެން ނެތްކަމުގެ ބިރުވެރި ޚަބަރުތައް އަންނަމުންދާ ކަމަށެވެ.  

ދުނިޔެ ހޫނުވުން 1.5 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް ގައި ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި މިހާރު ޖައްވަށް ބޭރުކުރާ ގެދަބުޅީގެ މިންވަރު 2030 އާ ހަމައަށް 45 އިންސައްތަ ދަށްކުރަންޖެހޭ ކަމަށާއި، މިއަމާޒަށް ވާސިލުވެވޭނީ 2050 ގެ ނިޔަލަށް މުޅިދުނިޔެ ނެޓްޒީރޯ ހާސިލުކޮއްގެން ކަމަށް މި ރިޕޯޓްގައިވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

"އިންސާނީ ނަސްލު ނެތިދިއުން ނުވަތަ މާހައުލީ ނިޒާމަށް އަންނަ ބަދަލުން ހާލަތު ނާޒުކުވުން މިއީ އިވޭ އަޑެއް. އަތުރާލެވޭ ބަސްތަކެއް. ގެއްލިދިއުން ނުވަތަ ރެފިއުޖީންނަށް ބަދަލުވުން ނޫނީ އަމިއްލަވަންތަކަން ނެތިދިއުން. މިފަދަ ބަސްމަގަކީ ރާއްޖެއާ ރާއްޖެފަދަ ނާޒުކުތިމާވެށި ލިބިފައިވާ ގައުމުތަކުގެ ފަހުމަރުހަލާ ސިފަކޮށްދޭ ގޮތް. 1.5 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް އާއި 2 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސްގެ ތަފާތަކީ މަރުގެ ހުކުމެއް އައުމާ ނައުމާ ދެމެދުހުރި ފަރަގު. އެހެންނަމަވެސް އެއް ހަގީގަތެއް އެބައޮތް. ކުދިޖަޒީރާތައް ނެތި ދަނީ މިއަދު އައި ތިމާވެށީގެ ސަބަބަކުން ކަމުގައިވާނަމަ، ބޮޑެތި ބައްރުތަކުގެ ފަހަތުން ހަމަ އެ ސަބަބު މާދަމާ އަންނާނެ."
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު

އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގައި ތަގުރީރު ކުރައްވަމުން ރައީސް ސާލިހު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، މިހަގީގަތްތައް ކިޔައިދީފައިވާ މާސާފު ސާދާ މައުސޫމް ކަރުދާސް ތަކެއް އެމަނިކުފާނުގެ އަތްޕުޅުގައި އެބަހުރިކަމަށެވެ. 

މިއީ މިވާހަކަތަކުގެ ކަންބޮޑުވުމާއިގެން ދިވެހި ތުއްތު ކުދިން އެމަނިކުފާނަށް ލިޔެފައިހުރި ސިޓީތައް ކަމަށާއި، އެކުދިންވެސް ހެދި ބޮޑުވެ ހަޔާތުގެ އުންމީދުތައް ފުރިހަމަ ކުރަން އެދޭ ގައުމުގެ ނާޒުކު ތިމާވެއްޓާ ގުޅޭގޮތުން އދ. އަށް ހުށަހަޅައިދިނުމަށް އެދި ލިޔެފައިހުރި ސިޓީތައް ކަމަށެވެ. މިއީ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކެއްގެ އަންނަން އޮތް ޖީލުގެ ނިދާކަމަށާއި، ހުރިހާ ގައުމުތަކެއްގެ ވެރިންވެސް މިއަދު މިއަޑު އަހަންޖެހޭ ކަމަށް ރައިސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް