ކ. މާލެ
|
20 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ހޯމަ 21:12
މާރާމާރީ މަދުކުރުމަށް ފުލުހުން ދޭތެރެއަކުން ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރިއަށް ގެންދޭ
މާރާމާރީ މަދުކުރުމަށް ފުލުހުން ދޭތެރެއަކުން ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރިއަށް ގެންދޭ
ރާއްޖެއެމްވީ
ގޭންގުތަކުގެ މައްސަލަ
ފުލުހުން ފަސް ޖެހޭވަރުގެ ގޭންގުތަކެއް އުޅެނީތަ؟
 
މާލޭގައި މާރާމާރީއެއް ނުހިންގާ ދުވަހެއް މަދުވާނެ
 
ދަންވި ދަންވިހެން މާލޭގެ މަގުތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފުލުހުންނަށްވުރެ ގިނައީ ގްރޫޕުތައް
 
ނުރައްކާތެރި ގުރޫޕްތައް އެންމެ ގިނައީ ވެރިރަށް މާލޭގައި

މިހާރަކަށް އައިސް އެންމެ ގިނައިން ޚަބަރުތަކުގެ ފަލަސުރުޚީތަކަށް އަރަމުން އަންނަނީ ކޮންމެވެސް މީހަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ޒަޚަމްކޮށްލި ވާހަކަތަކެވެ. ނޫނީ ދެ ގުރޫޕެއްގެ މެދުގައި މާރާމާރީ ހިންގި ވާހަކައެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ އާންމުން ބުނަމުން އަންނަނީ ފުލުހުންނަށް މިކަންކަން ބަލަންވާ ވަރަށް ނުބެލޭކަމަށެވެ. ނޫނީ ފުލުހުން ވެސް ފަސް ޖެހޭވަރުގެ ވަރުގަދަ ގުރޫޕްތައް ރާއްޖޭގައި އުފެދިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިފަދަ ނުރައްކާތެރި ގުރޫޕްތައް އެންމެ ގިނައީ ވެރިރަށް މާލޭގައެވެ. ރެއެއް ދުވާލެއް ނުބަލާ މާލޭގެ މަގުތަކާއި ގޯޅިތަކުގައި، އެތައް ޒުވާނުންނެއް އެދަނީ ގަވައިދާ ޚިލާފު އެތައް އަމަލުތަކެއް ހިންގަމުންނެވެ. ދަންވި ދަންވިހެން މާލޭގެ މަގުތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފުލުހުންނަށްވުރެ ގިނައީ ގްރޫޕުތައް ހަދައިގެން ކަންކަންމަތީގައި ތިބޭ ޒުވާނުންނެވެ. ފުލުހުން ގޮސް އެމީހުން އެކުރާ ކަންކަން ބަލައި، އެކަންކަން ހުއްޓުވާ މަންޒަރެއް ނުފެނެއެވެ.

މިކަން މިހެން އޮތް އިރު ހަމަ އެމަގުން ދުއްވާފައި ދާހާ މީހަކު ހިފަހައްޓައި، ލައިސަންސް އޮތްތޯ ބަލައިފާސްކުރެއެވެ. ރެއެއް ދުވާލެއް ނުބަލައި އެތައް ބައެއްގެ ކުރިމަތީ ވަޅި ޖަހަނީއެވެ. ފުލުހުންގެ އަތުގައި އޮންނަ މުގުރަށްވުރެ ދިގު ދަގަނޑުބުރިތައް ހިފައިގެންގޮސް، މީސްމީހުންގެ ގެދޮރަށް ވަދެ ހަމަލާ ދެނީއެވެ. ހިންދީ ފިލްމުތަކުން ދައްކާހެން ގިނަ ފަހަރަށް ފުލުހުންނަށް އެ ސަރަހައްދަށް ދެވެނީ ހުރިހާ ކަމެއްވެ ނިމުނީމައެވެ.

ރޭގަނޑުގެ ވަގުތު ފިނި ބުރެއްޖަހާލަން ނިކުންނަ އާދައިގެ މީހާ ހުންނަން ޖެހެނީ ބިރުވެރި ކަމެއްގެ ތެރޭގައެވެ. ކުލީ ކޮޓަރި ދޭތާކުން ކޮޓަރި ނުދިނީމަވެސް ހިންގަނީ މާރާމާރީއެވެ. މިއިން ޒުވާނަކާ ދިމާލަށް އެމީހުންގެ ހިތް ނުރުހޭ ގޮތަށް ބަލާލެވުނަސް، ނުވަތަ ބަހެއް ބުނެވުނަސް ހިންގަނީ މާރާމާރީއެވެ. ސީސީޓީވީ ކެމެރާތަކަށް މި މަންޒަރުތައް އަރާފައިވާއިރު ވެސް ޖެހިގެން އަންނަދުވަހު ބިރެއްނެތި އެމީހުން މަގުމަތީގައި އުޅެއެވެ. އެތަކެއް ބައެއްގެ ފުރާނަ ނަގާލައިފިއެވެ. އިންސާފު ނުލިބޭ އެތަކެއް މަރުތަކެވެ.

މާލޭގައި މާރާމާރީއެއް ނުހިންގާ ދުވަހެއް މަދުވާނެއެވެ. މިކަންކަމުން ވެސް މާލޭގެ ހާލަތު ބޮއްސުންލާފައިވާ މިންވަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ސާފުވެއެވެ. މިއީ ހުރިހާ ވަސީލަތެއް އޮތް ފުލުހުންގެ މައި އިދާރާ ހިންގަމުން ދާ ވެރިރަށުގެ ހާލަތެވެ. މިހިސާބުން އުފެދޭ ސުވާލަކީ ހަގީގަތުގައިވެސް ފުލުހުން ބިރުގަންނަނީތޯއެވެ. ނޫނީ ސިޔާސީ ބައެއްގެ ބާރު ފޯރަނީ ތޯއެވެ. ގާނޫނަށްވުރެ މަތީގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އުޅެވޭނެތޯއެވެ. ނޫނީ ފުލުހުންނަށް އިތުރު ބާރުތަކެއް ދޭންވީތޯއެވެ.

ގައުމުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާއެއް ފަސްޖެހޭވަރުގެ ބާރު ގޭންގުތަކަށް ދެނީ ކާކުތޯއާމެދު ސުވާލު އުފެދޭނެނުންތޯއެވެ؟

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
15%
4%
4%
21%
6%
50%
ކޮމެންޓް
20 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 14:20
ގައުމުގެ ދަރިއެއް
ރާއްޖޭެގެ ހުރިހާ ގާނުތަށް ހަދާ މީހުން ސިޔާސީމީހުން ގާނޫނު ބަދަލުކޮށް ފުލުހުންގެ ބާރުތަށް ނަގާ ފުލުހުންގެ އަގު ވަޓާލީމަ ދެން ވާނެ ގޮތްތަށް މިފެންނަނީ